Електростатика. Постійний струм, страница 7

m =, звідси  Q = 

З таблиць знаходимо атомну масу алюмінію А = 27 , його валентність    n = 3, число Фарадея F =96,5 . 106

Підставивши значення Q в попереднє рівняння, одержимо  . Після підстановки числових значень 

Перевіримо розмірність одиниці вимірювання

Контрольна робота № 2

301. Відстань між центрами двох металевих кульок 1 м. Радіус кожної кульки 3 см.          Кульки відштовхуються з силою 1,1 . 103 Н. Чому дорівнює поверхнева густина електричного заряду на кульках, якщо вони знаходяться у діелектрику з e = 2?

302.  Сила електричного відштовхування двох однакових крапельок Н2О зрівноважує силу взаємного притягання. Які радіуси крапельок,якщо заряд кожної дорівнює 1,6 . 10-19 Кл?

303.  На двох сферичних порошинках знаходиться по одному зайвому електрону. Сила електричного відштовхування порошинок зрівноважує силу їх взаємного притягання. Об’єм однієї порошинки в 4 рази більший за об’єм другої порошинки, густина матеріалу порошинок 2700 кг/м3. Визначити радіус порошинок.

304.  У вершинах рівнобічного трикутника знаходяться точкові заряди по 10-8Кл кожний. Довжина сторони трикутника 10 см. Визначити напруженість електричного поля в центрі трикутника і в точці, яка лежить на середині сторони трикутника. Навколишнім середовищем є повітря.

305. У вершинах квадрата із стороною 10 см знаходяться чотири однакові заряди 40 нКл. Знайти силу, яка діє на один з цих зарядів з боку трьох останніх.

306.  В кожній вершині квадрата із стороною  а знаходяться однакові точкові заряди Q. Знайти напружність  і потенціал електричного поля в центрі квадрата.

307.  Ізольована куля радіусом 0,2 м має поверхневу густину заряду       10-4 Кл/м2. Знайти напруженість і потенціал в точці, яка лежить на відстані 2 м від поверхні кулі. Намалювати графіки залежності напруженості поля і потенціалу від відстані.

308. Яку відносну швидкість наближення повинні мати два протони, що знаходяться на відстані 10 см, щоб вони могли наблизитись один до одного на відстань  10-10 см ?

309. Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен  пройти протон, щоб мати таку ж швидкість, яку має електрон, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів 100 В.

310. Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, швидкість якого 106 м/с, щоб швидкість його зросла в n=2 рази.

311. Електрон, що має початкову швидкість 2 . 106  м /с, рухається в однорідному полі плоского конденсатора в напрямі силових ліній. Яка різниця потенціалів на обкладках конденсатора, якщо електрон втрачає всю швидкість на шляху 3 см, а відстань між пластинами 5 см?

312. Яку прискорюючу різницю потенціалів повинна пройти  a - частинка,  щоб мати швидкість  8 . 106 м/с?

313. В плоский конденсатор довжиною 5 см влітає електрон під кутом 300 до пластин. Він має енергію 1500 еВ. Відстань між пластинами конденсатора 1 см. Визначити величину напруги на пластинах конденсатора, при якій електрон при виході з пластин буде рухатися паралельно до них.

314. Довести, що відхилення заряджених частинок, влітаючих в електричне поле конденсатора паралельно його обкладинкам, не залежить від маси і заряду частинок, якщо вони заздалегідь дістали прискорення в електричному полі з однаковою різницею потенціалів.

315. Два заряди 4 . 10-9 Кл  і  6 . 10-9 Кл  знаходяться на відстані 0,8 м один від одного. Яку роботу треба виконати, щоб зблизити їх до відстані     20 см?