Електростатика. Постійний струм, страница 11

369.  Визначити струм І3 в провіднику з опором R 3 (дивись рис.12) і напругою U3  на кінцях цього провідника, якщо

              e1 = 6 В, e2 = 8 В, R1 = 4 Ом;   R2 = 8 Ом, R3 = 6 Ом.  Внутрішніми       опорами джерел струму знехтувати.

370. Якої сили струм іде через опір 3R  (дивись рис. 13) Всі величини, вказані на схемі, вважати відомими.

371. Три резистори, які мають опір  R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 2 Ом, а також джерело струму e1 = 22 В  з’єднані у коло (дивись рис. 14. ) Визначити Е.Р.С. e2  джерела, яке треба увімкнути в коло між точками А і В так, щоб  через опір R3  йшов струм у напрямку, як показано на малюнку. Внутрішнім опором джерела струму знехтувати.

372.  По мідному проводу перерізом 1 мм2 тече струм 10 А. Знайти середню швидкість упорядкованого руху електронів вздовж проводу, якщо вважати, що на кожний атом      міді припадає один електрон провідності.

373.  Електрод у вигляді мідної пластини площиною S = 25 см2 занурено до електролітичної  ванни  з розчином мідного купоросу. Визначити час проходження струму, якщо 100 мг міді виділилось при густині струму 200 А/м2.

374.  Знайти опір трубки довжиною 84 см і площею перерізу 5 мм2, якщо вона заповнена повітрям так, що в 1 см3 знаходяться при рівновазі 107 пар одновалентних іонів з рухливістю 1,3 . 10-4 м2/(В . с ) і 1,8 . 10-4 м2/(В . с.)

375.  Нікелювання металевого виробу з поверхнею 120 см2 тривало 5 годин при струмі 0,3 А. Визначити товщину шару нікелю.

376.  При срібленні користуються струмом з густиною 0,5 А/дм2. В електричне коло з напругою 120 В увімкнено послідовно 40 ванн. Поверхня, яку треба покрити сріблом, в кожній ванні 5 дм2. Визначити витрату енергії у всіх ваннах за 5 годин сріблення і кількість срібла, що виділяється в усіх ваннах за цей час.

377.  Батарея гальванічних елементів складається з 30 елементів, з’єднаних в три однакові паралельні групи. Яка кількість міді виділяється на катоді ванни за 5 хвилин роботи батареї, ввімкнутої на навантаження, опір якого 205 Ом? Е.Р.С елемента 0,9 В, внутрішній опір 0,6 Ом.

378.  Дві електролітичні ванни з розчинами азотнокислого срібла і мідного купоросу з’єднані послідовно. Скільки міді виділиться за той час, протягом якого виділилось 0,36 г срібла?

379.  На пластини плоского конденсатора накладено напругу 300 В. Повітряний проміжок між пластинами іонізують ультрафіолетовим світлом. Гальванометр, увімкнений в коло конденсатора, показує струм 10-8 А, причому насичення не має місця. Визначити концентрацію іонів, якщо площа кожної пластини 200 см2, а відстань між ними 4 см. Рухливість позитивного іона 1,2 см2/(В . с), негативного  1,8 см2/(В . с.).

380. Яка кількість електрики проходить через розчин солі міді за 10 секунд                                                                                                          струм за цей час рівномірно зростає від нуля до 4 А? Скільки міді при цьому  виділиться?