Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 9

19. Крайньою формою прекрасного  в естетиці є:

А) пафосне;

Б) піднесене;

В) гармонійне;

Г) надзвичайне;

Д) естетичне.

20. Доповніть основні різновиди комічного:

А) гумор;

Б) _________

В) _________

Г) _________

Д) _________

21. Гротеск -  це різновид:

А) трагічного;

Б) прекрасного;

В) потворного;

Г) комічного.

22. Емоційним втіленням комічного є:

А) співчуття;

Б) співпереживання;

В) радість;

Г) сміх;

Д) гнів.

23. Літературний жанр комічного, що критикує недосконалості суспільного життя, називається:

А) гумор;

Б) сатира;

В) каламбур;

Г) сарказм;

Д) іронія.

24. Основною властивістю трагічного є:

А) суперечливість;

Б) діалектичність;

В) незворотність;

Г) амбівалентність

25. Категорія, що характеризує явища, які максимально концентрують негативну суспільну цінність, і навіть є небезпечними – це:

А) зло;

Б) потворне;

В) низьке;

Г) аморальне;

Д) невдале.

26. Гумор визначається,  як:

А) доброзичлива, ігрова критика;

Б) ствердження того, що не є істинним;

В) гра зі смислом (миттєве перекручення смислу в мові, жестах);

Г) свідоме перебільшення тих чи інших недоліків.

27. З якими суміжними науками співвідноситься естетика?

а) філософія;

б) етика;

в) психологія;

г) мистецтвознавство;

д) менеджмент.

28. За допомогою виховної функції естетики здійснюється наступний вплив на окремих індивідів та суспільство в цілому:

А) стримується розповсюдження соціального типу «масової» людини, байдужої до краси, істини та гармонії;

Б) розкривається історична неперервність втілення естетичного в культурі людства;

В) формується естетичний аспект  світогляду;

Г)  виробляються знання про теорію та практику естетичного в     контексті минулого та сьогодення.

29. Предметом естетики є:

А) мистецтво та його видова специфіка;

Б) естетична діяльність у різних сферах життя людини;

В) найзагальніші закони розвитку мистецтва та естетичного відношення людини до світу;

Г) найзагальніші закони розвитку естетичної свідомості людини.

30. Метод структурного аналізу при дослідженні предмету естетики передбачає:

А) рух від створення цілісної теоретичної концепції – до аналізу окремих емпіричних фактів;

Б) рух від збирання окремих фактів – до створення цілісного об’єкта дослідження;

В) розгляд естетичних явищ в їх історичному розвитку.

31. Найзагальнішою з усіх категорій естетики є категорія:

А) піднесене;

Б) пафосне;

В) бінарне;

Г) прекрасне;

Д) естетичне

32. Явища наділені ознаками прекрасного чи потворного  безвідносно до людського сприйняття:

А) так;

Б) ні.

33. Категорія естетики, що виражає негативну естетичну цінність – це:

А) огидне;

Б) підступне;

В) надмірне;

Г) потворне.

34. Естетичне явище, яке викликає захоплення, але завдяки своїй могутності не може бути засвоєно і до кінця усвідомлено людиною, відноситься до категорії:

А) пафосного;

Б) надмірного;

В) прекрасного;

Г) піднесеного.

35. Естетична категорія трагічного розкриває:

А) зіткнення свободи і необхідності, яке породжує конфлікти та сутички, що часто закінчується смертю героя художнього твору;

Б) критичне відношення до соціальних суперечок;

В) протистояння безглуздого – поміркованому, вигаданого – реальному.

36. Образ належної та бажаної естетичної цінності – це:

А) естетична свідомість;

Б) естетична діяльність;

В) естетичний смак;

Г) естетичний ідеал.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 6: ІСТОРІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ

1. «Все, що корисне для людини, є прекрасним» - це ідея естетичної концепції давньогрецького мислителя:

А) Сократа;

Б) Платона;

В) Геракліта;

Г) Аристотеля;

Д) Піфагора.

2. Поняття «калокагатія» у давньогрецькій естетиці означало:

А) геометрично-математичне співвідношення пропорцій;

Б) високу суспільну активність громадянина;

В) зв’язок між етичним та естетичним через гармонійне поєднання прекрасного і доброго в індивіді.

3. Естетика як наука була остаточно оформлена в творах європейського мислителя:

А) Й. Фіхте;

Б) Р. Декарта;

В) О.-Г. Баумгартена;

Г) Ф. Шеллінга.

4. Поняття «мімесіс» в естетичній концепції Аристотеля позначає:

А) процес очищення душі в процесі сприйняття трагедії;

Б) відображення дійсності в творах мистецтва;

В) здатність людини відтворювати дійсність;