Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 4

Б) інь;

В) жень;

Г) янь.

52. Моральні норми буддизму пов’язані з законом карми й спрямовані на досягнення:

А) щастя;

Б) нірвани;

В) мудрості;

Г) багатства.

53. Релігійно-філософська система, в якій причини людських страждань криються у бажаннях – це:

А) конфуціанство;

Б) зороастризм;

В) християнство;

Г) буддизм.

54. Збірка норм і правил, в якій регламентуються найдрібніші аспекти поведінки правовірного мусульманина, називається:

А) фікх;

Б) хадіс;

В) шаріат;

Г) сура.

55. На думку І.Канта в основі морального вчинку лежить:

А) страх;

Б) зацікавленість;

В) обов’язок;

Г) примус.

56. Представники прагматизму вважали основою моралі:

А) загальне благо;

Б) вигоду;

В) віру в бога;

Г) любов до ближнього.

57. Автором категоричного морального імперативу є:

А) Г.В.Ф. Гегель;

Б) І. Кант;

В) Ф. Ніцше;

Г) З. Фрейд;

Д) Ж.-П. Сартр.

58. Думка про те, що немає такого нормативного положення, відносно якого тверезий розум не висловив іншого, суттєво відмінного і не менш переконливого положення моралі є характерною для:

А) етичної концепції І.Канта;

Б) морального релятивізму;

В) вчення Конфуція;

Г) етичної позиції К Маркса.

59. Концепт «турботи про себе» розробив філософ – постструктураліст:

А) Ж. Дельоз;

Б) Ж. Дерріда;

В) М. Фуко;

Г) Ж.-Ф. Ліотар.

60. Принципова відмова від універсальних моральних цінностей, визначених трансцендентальним суб’єктом моралі, була проголошена в творчості представників філософського напрямку:

А) екзистенціалізму;

Б) постструктуралізму;

В) прагматизму;

Г) «філософії життя».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 2: ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ

1. Категоріями етики є:

А) добро;

Б) зло;

В) недбалість;

Г) совість;

Д) прекрасне.

2. Етичний ідеал існує в реальності:

А) так;

Б) ні;

В) інколи зустрічається.

3. Категоріями моралі є:

А) прекрасне;

Б) добро;

В) совість;

Г) буття;

Д) гідність.

4. Інструментом моральної самооцінки особистості виступає:

А) обов’язок;

Б) добро;

В) щастя;

Г) совість.

5. Необхідною підставою для віднесення поганого вчинку до поняття морального зла є:

А) те, що це вчинила людина;

Б) те, що цей вчинок був здійснений усвідомлено;

В) те, що цей вчинок здійснений по відношенню до слабшої істоти;

Г) те, що це було асоціальне діяння.

6. Суперечність між індивідуальною розумною волею особистості та загальним моральним законом  розв’язує:

А) зовнішній примус;

Б) приклад високоморальної людини;

В) формування загальних норм стосунків між людьми та механізму їх дії;

Г) золоте правило моралі.

7. Визначте взаємопов’язані парні категорії етики:

А) добро і зло;

Б) краса і потворність;

В) насолода і страждання;

Г) заможність і злидні.

8. Парадокс моральної оцінки розв’язується наступним положенням:

А) моральний суд можуть здійснювати тільки такі люди, які максимально наблизилися до стану моральної досконалості;

Б) спеціально обрані суспільством особи визначають сутність моральних оцінок й виносять обґрунтований “моральний вирок”;

В) моральним суддею може бути будь-яка людина;

Г) людина може давати моральну оцінку тільки сама собі.

9.  Гідність та честь – це категорії:

А) етики;

Б) естетики;

В) культурології;

Г) всіх названих наук.

10. Нездатність людини відстоювати свої моральні принципи через побоювання за особисті інтереси, страх негативних наслідків для себе, називається:

А) гординею;

Б) лицемірством;

В) підступністю;

Г) легкодухістю.

11. Вчинок, що за своїм змістом є порушенням вимог моралі, називають:

А) проступком;

Б) гріхом;

В) злочином;

Г) діянням.

12. Моральний принцип, що передбачає готовність людини жертвувати своїми інтересами заради інтересів інших, називається:

А) колективізм;

Б) альтруїзм;

В) індивідуалізм;

Г) гуманізм.

13. Сліпе та безумовне слідування вимогам моралі без розуміння їх обґрунтування та суспільного значення, називається:

А) догматизм;

Б) конформізм;

В) легкодухість;

Г) відсталість.

14. Суспільна думка щодо морального рівня тої чи іншої людини, називається:

А) характеристика;

Б) уявлення;

В) біографія;

Г) репутація.

15. Щастя в буденному розумінні – це:

А) випадкове везіння й подарунок долі;

Б) найбільш повне задоволення власних бажань;

В) відсутність бажань й повний спокій;