Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 3

А) М.Бердяєва;

Б) М.Т.Цицерона;

В) Конфуція;

Г) Ф.Ніцше.

26. Програмне гасло екзистенціалістів:

А) «Людина приречена страждати»;

Б) «Людина – це самотність»;

В) «Людина – це свобода».

27. Приватна власність розглядається у якості морального зла в етичній концепції:

А) Аристотеля;

Б) Г.В.Ф. Гегеля;

В) К. Маркса;

Г) Ф.Ніцше.

28. За К. Марксом,  процес відчуження сприяє:

А) підвищенню значення окремої особистості в суспільстві;

Б) втраті світоглядних орієнтирів людиною;

В) розповсюдженню масового споживання;

Г) посиленню впливу ЗМІ на формування моральних орієнтирів особистості.

29. Одним із недоліків моралі, за Ф. Ніцше, є:

А) відстоювання індивідом своїх інтересів;

Б) відмова індивіда від своїх інтересів;

В) слідування своїм бажанням;

Г) всезагальність моральних норм та принципів.

30. Найвпливовіші етичні концепції стародавнього світу зароджуються у:

А) Давній Індії, Месопотамії та Греції;

Б) Давньому Китаї, Греції та Єгипті;

В) Давній Індії, Китаї та Греції.

31. «Нікомахова етика» - це:

А) збірка етичних настанов Давнього Китаю;

Б) збірка законів Месопотамії;

В) праця Аристотеля;

Г) праця Платона.

32. Знайти витоки моралі в реальному світі суспільних стосунків намагався давньогрецький філософ:

А) Платон;

Б) Аристотель;

В) Піфагор;

Г) Анаксімандр.

33. Перша естетична теорія Античності, в якій було обґрунтовано числову гармонію космосу,  - це:

А) вчення Мілетської школи;

Б) вчення піфагорійців;

В) вчення епікурейців;

Г) вчення стоїків.

34. Етика буддизму спрямована на:

А) перетворення навколишнього світу;

Б) внутрішнє самовдосконалення людини;

В) споживання вегетаріанської їжі;

Г) вдосконалення оточуючих шляхом  проповіді доброчинного життя.

35. Основні норми християнської етики зафіксовані у священній книзі під назвою:

А) Талмуд;

Б) Тора;

В) Біблія;

Г) Коран.

36. Принцип подолання бажань – це етико-нормативна база:

А) конфуціанства;

Б) християнства;

В) буддизму;

Г) зороастризму.

37. Термін «Жень» означає:

А) вихованість;

Б) справедливість;

В) взаємність;

Г) помірність.

38. Августин Блаженний вважав гріховність властивістю, яка притаманна людині  від народження :

А) так;

Б) ні.

39. В етичних поглядах давньогрецьких філософів позицію морального релятивізму відстоювали:

А) Платон;

Б) філософи-софісти;

В) Арістотель;

Г) Сократ.

40. Жорсткий розподіл моралі за принципом соціального розшарування суспільства присутній у поглядах:

А) І.Канта;

Б) К.Маркса;

В) Ж.П.Сартра;

Г) Ф.Ніцше;

Д) В.Леніна (Ульянова).

41. Августин Блаженний та Фома Аквінський розробляли засади етики з позицій:

А) конфуціанства;

Б) буддизму;

В) християнства;

Г) іудаїзму.

42. Ідею категоричного морального імперативу розробляв:

А) Аристотель;

Б) І.Кант ;

В) Жан Жак Руссо;

Г) Шарль Монтеск’є.

43. Християнську мораль як мораль рабів заперечував у своїх працях:

А) Ф. Ніцше;

Б) А. Камю;

В) Ж. Дерріда;

Г) К. Маркс.

44. В етиці конфуціанства втіленням морального ідеалу виступає:

А) доброчесний селянин;

Б) доброчесний державний діяч;

В) доброчесний воїн;

Г) людина, що розробляє власний етико-естетичний спосіб існування.

45. Для етики буддизму характерним є:

А) численні заборони та обмеження чуттєво-тілесного життя;

Б) прагнення до максимальної комунікабельності у суспільному середовищі;

В) внутрішнє самовдосконалення особистості;

Г) бажання відчути до себе доброзичливе відношення спільноти.

46. В етиці буддизму причиною людських страждань є:

А) бажання;

Б) нестримність;

В) надмірність;

Г) егоїзм.

47. Етичні погляди Аристотеля викладені в книзі:

А) «Метафізика»;

Б) «Одіссея»;

В) «Труди та дні»;

Г) «Нікомахова етика».

48. Філософи – постмодерністи заперечують можливість вироблення окремою людиною  власного етико-естетичного способу існування:

А) так;

Б) ні.

49. Етичні вчення французьких  просвітників Ж.-Ж. Руссо та Д, Дідро відносяться до періоду:

А) Середньовіччя;

Б) Відродження;

В) Нового часу;

Г) Новітнього часу.

50. Проблема відчуження, за К.Марксом, - це наслідок:

А) аморальності суспільства;

Б) капіталістичного способу виробництва;

В) гноблення пролетаріату з боку буржуазії.

51. Основним принципом етики конфуціанства є принцип:

А) ю-цзи;