Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 2

1. Мораль це:

А) здатність людини жити в людському оточенні;

Б) можливість поєднати індивідуальне, особисте і суспільне у системі міжлюдських взаємодій;

В) наука про добро і зло.

2. Слово «етика» походить від грецького «ethos», що початково позначало:

А) манеру;

Б) звичку;

В) традицію;

Г) норов;

Д) закон.

3. Об’єктом етики є:

А) поведінка людини;

Б) поведінка живих істот;

В) вчинок людини;

Г) злочин людини.

4. Категоріями етики є:

А) добро;

Б) зло;

В) недбалість;

Г) совість;

Д) прекрасне.

5. Термін «етика» вперше був введений у працях:

А) Фоми Аквінського;

Б) Аристотеля;

В) Конфуція;

Г) Марка Тулія Цицерона.

6. Термін «мораль» вперше введений у працях:

А) Августина Аврелія

Б) Конфуція

В) Цицерона

Г) Аристотеля

7. Поняття етики зароджується у давньогрецькій культурі як визначення:

А) окремої галузі наукового знання;

Б) божественної настанови до вимог суспільної поведінки;

В) спільного місця проживання та відповідних норм і правил поведінки даного соціуму;

Г) основних положень філософських поглядів Арістотеля.

8. Безпосередньою реалізацією духовно-практичних відносин між людьми є:

А) етика;

Б) мораль;

В) право;

Г) традиції.

9. Етика в системі соціально-гуманітарних дисциплін пов’язана з такими науками, як:

А) естетика;

Б) фізика;

В) астрономія;

Г) культурологія;

Д) педагогіка;

Є) регіональна економіка.

10. Як навчальна дисципліна етика це:

А) наука про прекрасне;

Б) наука про мораль;

В) наука про бажаний та найбільш доцільний устрій суспільства;

Г) наука про звичаї та традиції.

11. Історично першою виникла:

А) етика;

Б) мораль.

12. Платон тлумачив мораль, виходячи з позицій:

А) матеріалізму;

Б) ідеалізму;

В) дуалізму.

13. Перші уявлення про наполегливу працю заради збагачення як моральну чесноту знаходимо у творі:

А) «Нікомахова етика» Аристотеля;

Б) «Держава» Платона;

В) «Труди та дні» Гесіода;

Г) «Кодекс законів» царя Хамурапі.

14. В поемах Гомера «Іліада» та «Одіссея» зафіксовано панування в Давній Греції:

А) моралі самопожертви;

Б) егоїстичної моралі;

В) героїчної моралі;

Г) канонічної моралі.

15. На думку Аристотеля основною причиною моральної недосконалості людини є:

А) недоліки у вихованні;

Б) природна сутність людини, яка породжує численні афекти;

В) спроба позбутися тиску суспільного оточення.

16. З точки зору релігійної моралі основою людських чеснот є:

А) побоювання кари Божої за аморальні вчинки;

Б) визнання абсолюту моральної поведінки та ототожнення його з беззаперечним проявом волі    надприродної сили;

В) постійне читання Біблії.

17. В християнській етичній концепції у якості морального абсолюту виступає:

А) священик;

Б) доброчинна людина;

В) Бог;

Г) Папа Римський.

18. За Ф.Ніцше мораль надлюдини проявляється в:

А) абсолютному знищенні людей, які мають інші погляди на норми суспільної поведінки;

Б) самореалізації волі до влади;

В) принесення в жертву власної свободи;

Г) бажанні бути щасливим і боротися за це.

19. Плюралізм моральних оцінок був характерним для позиції:

А) постмодернізму;

Б) стоїцизму;

В) кантіанства;

Г) християнства.

20. Екзистенціальна мораль передбачає:

А) варіантність людського життя і право морального вибору;

Б) визначення поняття загального обов’язкового морального закону;

В) приреченість на моральну свободу.

21. В етиці Нового часу ставлення людини до природи визначалося наступним чином:

А) людина протиставлялась природі як розумна істота;

Б) проголошувалась єдність природи та людини;

В) природа вважалася ворожою людині.

22. Заповідь «не вбий» реалізується в християнській етиці з наступного мотиву (причини):

А) тому, що розплатою буде ув’язнення;

Б) тому, що у відповідь ви самі можете втратити життя;

В) тому, що життя людини священне, бо дароване Богом;

Г) тому, що не можна воскресити померлих.

23. В християнській етичній концепції Сатана виступає як втілення:

А) абсолютного зла;

Б) відносного зла;

В) епізодичного зла.

24. З точки зору етичної концепції екзистенціалізму моральна позиція людини залежить:

А) від ситуації, в яку потрапила людина;

Б) від її власного вибору;

В) від того й іншого.

25. Етика ритуалу є характерною особливістю вчення про мораль