Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 12

Б) естетика перейшла від осмислення понять до аналізу феноменів дійсності;

В) естетика почала існувати як окрема наука;

Г) в естетиці наголошується на необхідності ліквідувати жорсткий бінаризм естетичних категорій;

Д) людина починає розглядатись як суб’єкт, здатний до вироблення естетичних критеріїв.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 7: ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СВІДОМІСТЬ

1. Вид мистецтва, заснований на малюнку з використанням засобів зображення -  лінії, крапки, штриху – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) живопис;

Г) скульптура;

Д) кіно;

Е) театральне мистецтво;

Є) музика.

2. Вид мистецтва, який, виражаючи різні емоційні стани, впливає на людину за допомогою особливих звукових комплексів – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) живопис;

Г) скульптура;

Д) кіно;

Е) театральне мистецтво;

Є) музика.

3. Сукупність напрямків та стилів мистецтва, об’єднаних єдиними хронологічними рамками – це:

А) художня епоха;

Б) художній метод;

В) історична епоха;

Г) художня манера.

4. Мистецтво як імітацію розглядав:

А) Л. С. Виготський;

Б) І. Кант;

В) Аристотель;

Г) Ч. Дарвін.

5. Науку та мистецтво як форми пізнання поєднує те, що обидві намагаються осягнути:

А) сутність речей;

Б) об’єктивну дійсність;

В) людські почуття та страждання;

Г) особливості існування, в тому числі, людського.

6. Вид мистецтва, в якому засобами творчості є поверхня, фарба та кольорові матеріали – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) живопис;

Г) скульптура;

Д) кіно;

Є) театральне мистецтво;

Ж) музика.

7. Мистецтво – це:

а)    естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

б)    система знаків, за допомогою яких здійснюється комунікація;

в)    речовий, графічний чи звуковий умовний знак чи умовна дія, що означає певне явище, поняття, ідею;

г)     процес цілеспрямованого систематичного прищеплення індивідам моральних норм, понять, поглядів, способів і форм діяльності та поведінки, прийнятих у даному суспільстві?

8. Вид творчої діяльності по створенню предметів побуту – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) живопис;

Г) скульптура;

Д) декоративно-прикладне мистецтво;

Е) театральне мистецтво;

Є) музика.

9. Доповніть сфери життя, в яких може бути реалізована спеціальна естетична діяльність людини:

А) мистецтво;

Б) __________

В) __________

10. Письмова форма мистецтва слова – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) література;

Г) скульптура;

Д) кіно;

Є) театральне мистецтво;

Ж) музика.

11. Уявлення про естетичний ідеал притаманне людині на наступному рівні естетичної свідомості:

А) буденному;

Б) спеціалізованому;

В) на обох цих рівнях.

12. Мистецтво, в якому основою є сценічна дія – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) література;

Г) скульптура;

Д) кіно;

Е) театральне мистецтво;

Є) музика.

13. Процес художньої творчості передбачає взаємодію у комунікативній системі:

А) образ – автор – реципієнт;

Б) автор – образ – реципієнт;

В) реципієнт – автор – образ;

Г) реципієнт – образ – автор.

14. Певний мистецький спосіб пізнання дійсності – це:

А) художня епоха;

Б) художній стиль;

В) художній метод;

Г) художня реальність.

15. Перетворення навколишньої дійсності згідно з рівнем естетичної свідомості – це:

А) естетичний смак;

Б) естетична діяльність;

В) естетичний ідеал;

Г) чуттєве сприйняття.

16. Доповніть художні епохи, що втілюють аполонівський початок культури:

А) грецька класика;

Б) _____________

В) _____________

Г) _____________

Д) _____________

17. Свідома діяльність людини, результатом якої є виникнення нових матеріальних та духовних цінностей – це:

А) творчість;

Б) естетичний смак;

В) мистецтво;

Г) чуттєве сприйняття.

18. Доповніть художні епохи, що втілюють діонісійський початок культури:

А) архаїка;

Б) _____________

В) _____________

Г) _____________

Д) _____________

19. Людину відрізняє від тварин така властивість, як:

А) діяльність;

Б) творчість;

В) чуттєве сприйняття;

Г) емоційність.

20. Спеціалізація мистецтв в залежності від об’єкта та результатів творчості – це:

А) художні епохи;

Б) напрямки мистецтва;

В) стилі мистецтва;

Г) види мистецтва.

21. Доповніть нереалістичні художні методи:

А) футуризм;

Б) __________

В) __________

Г) __________