Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 11

24. Хронологічні рамки XV – XVII ст. н.е. охоплюють розвиток:

А) Античної естетики;

Б) естетики Середньовіччя;

В) естетики Відродження;

Г) класичної європейської естетики;

Д) посткласичної європейської естетики.

25. Давньокитайський філософ Конфуцій вважав, що в процесі естетичного виховання необхідно перш за все приділяти увагу вивченню:

А) поезії, норм етикету, музики;

Б) живопису, поезії, літератури;

В) філософії, поезії, музики.

26. Прекрасне як гармонію у світі реального буття розглядав давньогрецький філософ:

А) Аристотель;

Б) Платон;

В) Геракліт;

Г) Піфагор.

27. Наукова діяльність О.Г. Баумгартена належить до періоду:

А) XX ст.;

Б) XIX ст.;

В) XVIII ст.;

Г) VIII ст.

28. Естетичні концепції давньогрецьких філософів об’єднує те, що:

А) всі вони розглядали естетичні проблеми з ідеалістичних позицій;

Б) всі вони шукали шлях до гармонії як втілення естетичного;

В) всі вони шукали джерело людської здатності до естетичного сприйняття;

Г) всі їхні концепції ґрунтувались на міфологічному світогляді.

29. Відмова від універсальності розуму та його законів у процесі естетичного сприйняття  на користь інтуїції, підсвідомого, гри, структури,   - характерна особливість естетики періоду:

А) XX ст.;

Б) XIX ст.;

В) XVIII ст.;

Г) VIII ст.

30. Хронологічні рамки XV – XVII ст. н.е. охоплюють розвиток:

А) Античної естетики;

Б) естетики Середньовіччя;

В) естетики Відродження;

Г) класичної європейської естетики;

Д) посткласичної європейської естетики.

31. За Аристотелем,  досягти катарсису можливо в процесі сприйняття:

А) комедії;

Б) об’єктів природи;

В) трагедії;

Г) сатири.

32. Країни, де догматизм релігійного вчення придушував вільний розвиток естетичних концепцій та мистецтв – це:

А) Індія;

Б) Китай;

В) міста-держави Давньої Греції;

Г) арабо-мусульманські країни.

33. Філософ Середньовіччя Фома (Тома) Аквінський ставився до надбань естетичної думки Античності таким чином:

А) повністю заперечував естетичні ідеї Античності;

Б) поєднав естетичні ідеї Аристотеля з християнським віровченням;

В) поєднав естетичні ідеї Платона з християнським віровченням;

Г) запозичив в античних мислителів ідею про необхідність поєднати чуттєву та духовну досконалість  для досягнення краси.

34. Традиційність та консерватизм  - характерні риси розвитку естетичних ідей в країнах:

А) Давній Греції;

Б) Індії;

В) Китаї;

Г) арабо-мусульманського світу;

Д) Західної Європи доби Нового часу.

35. Естетику розглядав як критику смаку німецький філософ:

А) О.Г. Баумгартен;

Б) І. Кант;

В) Г.В.Ф. Гегель;

Г) Ф. Шеллінг.

36. Фраза про те, що “Краса – це форма доцільності предмета, оскільки вона сприймається в ньому без уявлення про мету”, належить німецькому філософу:

А) О.Г. Баумгартену;

Б) І. Канту;

В) Г.В.Ф. Гегелю;

Г) Ф. Шеллінгу.

37. Поєднав естетичне вчення Аристотеля з християнством середньовічний мислитель:

А) Августин Аврелій (Блаженний);

Б) Іоан  Дамаскін;

В) Фома Аквінський;

Г) Еразм Роттердамський.

38. «Тотальний естетизм», як особливість давньокитайських естетичних вчень, означає:

А) розповсюдження адміністративного регулювання на процес художньої творчості;

Б) розповсюдження адміністративного регулювання на всі сфери життя суспільства, де можливе естетичне сприйняття;

В) примушування митців слідувати ритуалам та церемоніям у процесі художньої творчості;

Г) доведення кожної сфери людської діяльності до рівня мистецтва.

39. Значення діяльності О.Г. Баумгартена для розвитку естетики полягає в наступному:

А) він уперше обґрунтував естетику з позицій ідеалізму;

Б) він поділив естетику на теоретичну та практичну;

В) він розглянув естетику як критику смаку;

Г) він розробив засади ірраціональної естетики;

Д) він був засновником естетики як науки.

40. На думку видатного вченого античної епохи Піфагора, гармонію життя та почуття краси утворює:

А) божественне визначення буття;

Б) музично-числовий космос;

В) фантазії людського розуму.

41. Провідним видом мистецтва німецький філософ І. Кант вважав:

А) музику;

Б) живопис;

В) поезію;

Г) архітектуру.

42. Основними рисами розвитку естетики в XX столітті були:

А) естетика почала розглядатись з ідеалістичних позицій;