Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 9

11.Порівняйте основні гіпотези походження мистецтва.

12.Чим мисецький спосіб освоєння дійсності відрізняється від наукового?

13.Дайте визначення поняттям «художній метод», «художня епоха», «художній напрямок», «художній стиль».

14.Які ви знаєте художні методи?

15.Покажіть процес історичного розгортання художніх епох за принципом апполонівського та діонісійського початків культури.

16.Які ви знаєте види мистецтва?

17.Дайте визначення поняттям: «архітектура», «живопис», «графіка», «скульптура», «фотомистецтво», «декоративно-прикладне мистецтво», «музичне мистецтво», «театральне мистецтво», «література», «кіномистецтво», «хореографія».

18.В яких сферах повсякденного життя можна реалізувати естетичну діяльність? Проілюструйте прикладами.

Рекомендована література до теми:

Основна:   1 (С.41-81.); 5(С. 83-98; 121-258.);  6(С. 123-159);  8(С.  104-153).

Додаткова: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36.

Самостійна робота № 8

Тема 8. Художня реальність в Україні і шляхи естетичного виховання економічних кадрів.

Мета: Висвітлити особливості художньої реальності в Україні в історичній ретроспективі та в сучасних умовах, обґрунтувати вплив художніх надбань на формування духовної культури особистості.

План.

1. Архаїчне мистецтво на території України.

2. Художні пошуки доби Київської Русі.

3. Українське мистецтво Нового часу та Модерну.

4. Мистецька реальність в Україні у XX – XXI століттях.

5. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи:

Мова в цій темі піде про розвиток українського мистецтва (художньої реальності) в історичній ретроспективі та в сучасних умовах. Розпочинаючи вивчення теми, пригадайте курс історії України  (розділи про розвиток української культури), заняття з української літератури в школі  та попередню тему (пит 2, 3). Це дасть вам можливість усвідомити, що художня реальність в Україні повинна розглядатися в історичному контексті.

Зверніть увагу, що вивчати розгортання художньої реальності в Україні можна в двох напрямках: 1) за видами мистецтва в історичному контексті (наприклад, спочатку розвиток української архітектури в різні періоди, потім – живопис тощо); 2) за історичними епохами (спочатку всі види мистецтва архаїчної епохи, потім – всі види мистецтва Київської Русі тощо). В лекції вам буде запропоновано другий варіант вивчення.

Не забувайте, що вивчення мистецтва базується на поєднанні емпіричного матеріалу з теоретичними узагальненнями. В зв’язку з цим необхідно, окрім лекційного матеріалу та інформації з підручника, звернутись до додаткової літератури або до Інтернет – ресурсів для ознайомлення з творами українських митців.

Останнє питання цієї теми пов’язане із впливом мистецтва та вивчення естетики в цілому на формування естетичного смаку, естетичної свідомості студента як  майбутнього фахівця. Це питання отримало достатнє висвітлення в підручниках та науковій літературі, воно буде висвітлено і в лекції (в частині впливу української художньої реальності на естетичне виховання майбутнього фахівця).

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:      

1.  Розкрийте особливості розвитку архаїчного мистецтва на території сучасної України.

2.  Які естетичні концепції та напрямки мистецтва вплинули на формування художньої реальності в Київській Русі?

3.  В чому ви бачите самобутність мистецтва Київської Русі?

4.  Які пам’ятки культури та твори мистецтва доби Київської Русі ви знаєте?

5.  Як співвідноситься культура Візантії та культура Східних слов’ян?

6.  Чи можна стверджувати, що література часів Київської Русі має міфологічне і фольклорне підґрунтя? Аргументуйте.

7.  Проаналізуйте особливості архітектурного мистецтва Київської Русі. Наведіть відомі вам пам’ятки зодчества цього періоду.

8.  Коли відбувається відродження художніх пошуків на території України після татаро-монгольської навали? В яких видах мистецтва це проявлялося?

9.  Як ви розумієте термін «кордоцентризм»?

10.Покажіть самобутність українського бароко.

11.Покажіть відмінність українського бароко від класицизму. Проілюструйте прикладами.