Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 8

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:      

1.  Висвітліть періодизацію історії естетичної думки.

2.  В чому полягають особливості естетичної думки країн Стародавнього Сходу.

3.  Поясніть значення терміну «лі».

4.  Поясніть значення термінів «мімесіс», «калокагатія», «метемпсихоз», гармонія, катарсис.

5.  Які естетичні проблеми розробляв Аристотель?

6.  Як тлумачив «прекрасне» Сократ?

7.  В чому специфічність естетичної проблематики середньовічних мислителів?

8.  В  чому полягала новизна естетичних концепцій доби Відродження?

9.  Поясніть поняття «раціоналізм».

10.Розкрийте роль О.Г. Баумгартена у формуванні науки естетики.

11.Висвітліть основні положення естетичних концепцій І.Кант таГ.В.Ф. Гегеля.

12.В чому полягають особливості марксистського тлумачення естетики.

13.Як ви розумієте термін «посткласична естетика»?

14.Розкрийте особливості посткласичної естетики на прикладах концепцій Ф.Ніцше, З. Фройда, А. Бергсона.

15.Покажіть роль структуралізму та постструктуралізму у формуванні сучасної постмодерністської естетики.

Рекомендована література до теми:

Основна: 1 (С. 17-25);  5 (С. 20-63); 6 (С. 100-105; 116-121;  123-133; 136-144; 146-152); 8 (С.  7-12).

Додаткова: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 31, 33.

Самостійна робота №7

Тема 7. Естетична діяльність та свідомість.

Мета: Розкрити співвідношення понять «естетична діяльність» та «естетична свідомість» в їх теоретичному та практичному аспектах, показати втілення взаємозв’язку цих понять в мистецтві та повсякденній естетичній діяльності.

План.

1.  Співвідношення естетичної діяльності та свідомості.

2.  Мистецтво як основна частина предмета естетики.

3.  Види та напрямки мистецтва.

4.  Естетика повсякденності.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи:

Приступаючи до вивчення теми, слід пригадати самостійну роботу, яка виконувалась до теми 1 цього модуля.  Структурні елементи та визначення естетичної діяльності та свідомості були  розглянуті вами в цій роботі. Натомість, у цій темі буде приділена увага розгляду цих понять з точни зору практичної естетики.

Особливу увагу слід звернути на вивчення питаннь № 2, та № 3,  тобто, розгляд мистецтва як основної форми естетичної діяльності людини.      Питання є дуже великими за обсягом, особливо це стосується            видової специфіки мистецтва та визначення мистецьких епох і напрямків. Отже, окрім лекційного матеріалу обов’язковим є звернення до спеціальної літератури, рекомендованої у списку додаткової з метою наочного ознайомлення з надбанням світового мистецтва та його напрямками. Також з цією метою можна залучати Інтернет – пошук. Завдяки використанню емпіричного матеріалу (ознайомлення з зображеннями найхарактерніших для тих чи інших напрямків творів мистецтва) відбудеться усвідомлення та переведення в образну форму теоретичних уявлень про особливості мистецьких надбань людства.

Четверте питання розкриває особливості естетичної діяльності в повсякденному житті (побут, природа, спілкування тощо). Зверніть особливу увагу на той факт, що повсякденна естетична діяльність притаманна кожній людині і не потребує спеціальних знань, спеціалізованої естетичної свідомості. Цей вид естетичної діяльності є виявом естетичного смаку окремого суб’єкта. Але повсякденна естетична діяльність притаманна і людям, наділеним спеціалізованими знаннями в галузі естетичного (митцям, науковцям, мистецтвознавцям). Після вивчення теми продумайте приклади реалізації естетичної свідомості в естетичній діяльності.

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:      

1.  Дайте визначення естетичної свідомості.

2.  Дайте визначення естетичної діяльності.

3.  Назвіть та охарактеризуйте основні рівні естетичної свідомості.

4.  Розкрийте особливості типів естетичної свідомості.

5.  Які сфери естетичної діяльності ви знаєте? В чому полягає їх зміст?

6.  Дайте визначення поняттю «мистецтво».

7.  Чим буденний рівень естетичної свідомості відрізняється від спеціалізованого?

8.  Що таке естетичний ідеал?

9.  Розкрийте сутність поняття «творчість».

10.Чому здатність до творчості відрізняє людину від тварин?