Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 6

8. Яке значення має етикет в житті людини, зокрема, у вашому житті?

9. Чи може людина дотримуватися всіх правил етикету, але в той же час бути аморальною? Поясніть.

10. У чому полягає специфіка етикету в межах службової субординації?

11. Як ви розумієте поняття снобізму? Наведіть приклади.

12. Що може розповісти про моральність людини її манера одягатися?

13. Дайте визначення поняттям «ритуал» та «церемонія».

14. Чи може ввічливість бути проявом байдужості? Проілюструйте прикладами.

Рекомендована література до теми:

Основна: 3 (с. 257-301); 4 (218-226); 5(с. 171-182).

Додаткова: 2, 3, 10, 17, 18, 19, 22.

ЕСТЕТИКА

Самостійна робота №5

Тема 5. Естетика як наука та її категорії.

Мета. Розкрити зміст та особливості предмета науки естетики, проблематизувати та визначити її методологічні засади, обґрунтувати місце та роль естетики серед інших соціально-гуманітарних дисциплін та її суспільне значення.

План.

1.  Предмет та особливості науки естетики.

2.  Структура естетичного знання.

3.  Основні методи естетики.

4.  Функції естетики.

5.  Естетичні категорії.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи:

Розпочати роботу над темою слід з усвідомлення того факту, що однією з сфер, яка поєднує людство, є сфера естетичного. Наука естетика вивчає цю сферу. Коротко естетику можна визначити як науку про гармонію людини з Універсумом (із світом в цілому). Найбільш глибоке визначення естетики як науки, таке: естетика  - це наука про неутілітарне споглядальне або творче відношення до дійсності,  яка вивчає специфічний досвід її освоєння (глибинного контакту з нею), в процесі ( і в результаті)  якого людина відчуває, переживає в станах духовно-чуттєвої ейфорії, піднесення, радості, катарсиса, духовної насолоди і т.п. повну гармонію свого Я з Універсумом, свою органічну причетність до Універсуму в єдності його духовно-матеріальних основ, свою суттєву нероздільність з ним, а часто і конкретніше – з його духовною першопричиною, для віруючих з Богом. (див.: Бычков В.В. «Єстетика». С.11).

Термін  „естетика” вживається також у сучасній науковій літературі та повсякденній практиці і в іншому змісті – для позначення естетичної складової Культури та її естетичних компонентів (естетика поведінки, спорту, церковного обряду, військового ритуалу і т.п.).

Історично в центрі естетики завжди були дві головні проблеми: що є естетичне і що є мистецтво.

Студент має розібратися з суттю основних категорій естетики і перш за все з категорією „естетичне”. Частіше  його визначають як ту сферу суб’єкт-об’єктних відносин, в якій сприйняття об’єкта  супроводжується безкорисним, незацікавленим задоволенням. Естетичне реалізується в: естетичному досвіді (сукупності неутилітарних відносин суб’єкта до дійсності), естетичній свідомості (сукупності рефлективної вербальної інформації і духовно-несвідомих процесів естетичного досвіду), естетичній культурі ( сукупності феноменів, інститутів, практик, поведінки, світосприйняття, текстів, які відносяться до актуалізації, реалізації, фіксації естетичного досвіду людства певного етапу історичного розвитку).

Далі студент повинен засвоїти зміст основних категорій класичної естетики: естетичне, смак, прекрасне, потворне, піднесене,  низьке, гра, трагічне, комічне. Для цього слід використати матеріал лекцій та рекомендовану основну й додаткову літературу.

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:      

1.  В чому суть естетичного відношення людини до дійсності?

2.  Як визначають предмет естетики?

3.  Яких   видатних теоретиків естетики Ви знаєте?

4.  Дайте визначення основних категорій естетики. 

5.  Поясніть зміст естетичного виходу людини у зовнішній світ.

6.  На прикладі формування парних категорій естетики покажіть її зв’язок з наукою етикою.

7.  Визначте основні сфери естетичної діяльності людини

8.  Визначте рівні формування естетичної свідомості.

9.  Дайте характеристику основних функцій естетики.

10. На прикладах трагічного та комічного розкрийте виховну функцію естетики.

11. Поясніть, що означає термін «естетично вихована людина»?

Рекомендована література до теми:

Основна: 5 (с. 9-11; 70-82; 99-120); 6 (с. 98-122); 8 (с. 7-22; 83-100).