Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 5

Особливості цих проблем такі : - вони зв’язані з легальними та публічними сферами життя суспільства, які регулюються та контролюються (наприклад, смертна кара); -  моральний вибір співпадає з професійною бездоганністю рішень (наприклад, евтаназія); - мова завжди іде про виключні ситуації, які є виключенням з правил моралі; - у вирішенні цих проблем головним є не безперечність рішення, а безперечність його прийняття, що пов’язано з діяльністю етичних комітетів.

Існують два види таких проблем. Перші охоплюють ситуації, коли допускаються аргументовані відхилення від добра (аборт), другі –морально санкціонують використання зла („неправда на користь блага хворого” – лікарська таємниця).

Одним з базових концептів сучасної етики є «техніка себе»: створення власного етико-естетичного модусу існування людини. Даний концепт був запропонований і розроблений в творчості французького мислителя Мішеля Фуко, з працями якого необхідно ознайомитись. Також зверніть увагу на відмову сучасної етики від жорсткого протиставлення добра та зла (в рамках відмови від бінарних опозицій мислення). В цьому напрямку розробляли свої концепції філософи Ж. Дельоз, Ю. Крістєва, Ж. Дерріда. Наслідком такого повороту стало тлумачення етичних категорій з суб’єктивістських позицій, перехід від етики понять до етики феноменів ( практичної етики).

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:      

1.  Про яку кризу моралі говорять уже протягом двох століть видатні діячі  європейської культури?

2.  В чому причини виникнення етичних проблем сучасності?

3.  Які проблеми відносяться до прикладної етики?

4.  Які особливості проблем прикладної етики?

5.  Чим відрізняються різні типи проблем прикладної етики?

6.  Які проблеми екологічної етики Ви знаєте?

7.  Які проблеми медичної  етики Ви Знаєте?

8.  Які наслідки для моралі має індивідуалізм?

9.  Що таке права людини, емансипація? Як ці явища вплинули на мораль суспільства?

10.Чи можливі в сучасній етиці абсолютність та універсальність етичних категорій?

11.Що таке «етико-естетичний модус існування», «техніки себе»?

12.Як вирозумієте слоган «будь собою!»?

13.Як ви зрозуміли концепт деконструкції бінарних опозицій? Хто його запропонував?

14.Які шляхи розв’язання етичних проблем сучасності пропонують відомі вам філософи?

Рекомендована література до теми:

Основна: 3 (с. 257-302); 4 (c. 175-231; 206-227); 5 (с. 132-147; 171-182; 197-206).

Додаткова: 3, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 24, 25, 26.

Самостійна робота № 4

Тема 4. Культура спілкування й етикет.

Мета: Розкрити особливості практичної етики на прикладах проблеми спілкування та ролі етикету в становленні моральної культури особистості, висвітлити актуальні проблеми спілкування та етикету в сучасному молодіжному та професійному середовищі.

План.

1. Сутність спілкування, його мета й моральний сенс.

2. Основні типи, принципи та суперечності спілкування.

3. Етикет як морально-естетична культура спілкування.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи:

Для успішного виконання цієї роботи  зверніть увагу на те, що її предмет відноситься до практичної етики, яка актуальна на сучасному етапі розвитку науки. В підручниках та науковій літературі ця тема висвітлена докладно, тому труднощів з її вивченням не повинно бути. Після ознайомлення з темою мінімум за двома джерелами (один підручник та одна праця зі списку додаткової літератури) необхідно скласти презентацію за темою (мінімум – 10 слайдів до теми) або скласти конспект у вигляді тез, включивши до конспекту визначення ключових понять теми (спілкування, моральна культура, етикет тощо). Презентація здається на перевірку в електронному або роздрукованому вигляді (на аркушах формату А4, які вкладаються в окремий файл) разом з іншими самостійними роботами на останньому семінарському занятті.

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:

1. Як ви розумієте сутність культури спілкування?

2. Дайте визначення поняттю «Спілкування».

3. В чому полягає мета спілкування?

4.Які різновиди спілкування ви знаєте?

5. В чому полягає моральний вимір спілкування?

6. Дайте визначення поняттю «Етикет».

7. До якого розділу етики (теоретична чи практична етика)  відносяться проблеми спілкування та етикету? За якими ознаками?