Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 4

- обов’язок моральний – усвідомлення необхідності слідування моральним цінностям;

- совість – здатність людини, критично оцінюючи свої вчинки, думки, бажання, усвідомлювати і переживати свою невідповідальність моральному боргу й ідеалу;

- гідність – категорія, що позначає власну оцінку людиною своєї моральності;

- честь – феномен визнання та поваги в суспільстві;

-  свобода в моралі це відповідність особистої волі з моральним боргом, яка проявляється у самообмеженні та володінні собою при дотриманні прав інших;

- відповідальність  - самообмеження , яке самостійно приймається особистістю в якості морального обов’язку;

- щастя – це повнота задоволенням життям у цілому. Хочеш бути щасливим, будь доброчинним.

Студент має ознайомитися з основними ціннісними орієнтаціями, які характеризують моральний досвід людини, тобто з поняттями задоволення, користь, справедливість, милосердя, досконалість і людяність в етиці. Коротко суть рішення цих моральних проблем можна викласти так:

- відносно задоволення є три основних підходи: а) гедонізм визнає насолоду як фундаментальний моральний принцип і оцінює його позитивно; б) релігійні діячі і філософи-універсалісти заперечують задоволення як принцип моралі;      в) евдемоністи (т.о) визнавали піднесені (духовні)  задоволення ;

- відносно користі – з античності ведуть початок теорії „розумного егоїзму” та „загального блага”, сьогодні варіанти відповіді дає теорія прагматизму, яка розглядає етику підприємця , але задоволеними ці рішення не визнаються;

- відносно справедливості – головне, що вимагається цим принципом – повага до прав та достоїнства інших людей;

- відносно милосердя – воно проявляється у жалісливому, доброзичливому, дбайливому любовному відношенні до другої людини. Сьогодні актуальною є прагматика милосердя – питання практики милосердя (кому і як допомагати?);

- відносно моральної досконалості і духовності – принципова неможливість досягти вищу досконалість не може бути основою для припинення зусиль людини по можливому духовному самовдосконаленню і в етиці найбільш повно розкривається у заповіді любові до людей.

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:

Питаннями для самоперевірки будуть визначення  основних понять та категорій етики.

Рекомендована література до теми:

Основна: 3 (с. 95-215); 4 (с. 77-124); 5 (с. 81-100).

Додаткова: 8, 10, 11, 21, 23, 27.

Самостійна робота №3

Тема 3. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації.

Мета: Проблематизувати особливості етичних аспектів глобальних проблем сучасної цивілізації, показати причини та наслідки зміни проблемного поля сучасної етики, розкрити шляхи морального вибору в майбутній професійній діяльності студентів.

План.

1. Моральні проблеми сучасності.

2. Співвідношення суспільного та особистого в моральному виборі.

3. Етичні проблеми професійної діяльності.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи:

Головні питання цієї теми  - сутність  моральної кризи сучасного суспільства в різних цивілізаціях, моральні проблеми глобалізації, сучасні парадигми подолання моральної кризи, проблеми моралі нашого недалекого минулого – соціалізму,  Ці проблеми Ви будете розглядати разом з викладачем на лекціях та семінарах. А з етичними проблемами професійної діяльності студент має ознайомитись самостійно (див. завдання самостійної роботи до теми 4).

Зверніть увагу на той факт, щодва важливих фактори викликали  до життя нові проблеми прикладної етики: розвиток демократії та правової держави забезпечують права кожної людини, у тому числі і права особливих меншин, і другий фактор – це розвиток науки та техніки, які по новому поставили цілу низку нових питань про життя та смерть людини. З’являються нові види етики – біомедицинська, екологічна, космічна. Активно дискутуються  проблеми смертної кари, евтаназії, абортів, клонування, трансплантації органів, використання генної інженерії, егоїзму ринкової економіки, глобалізації та інші. Залишаються відкритими питання про морально достойне їх вирішення.