Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 3

- мораль господ – це мораль надлюдини –аристократа духу. Мораль мислиться тут  як воля до влади, як самоствердження і тому протистоїть моралі рабів.

Оцінка  Ніцше як мораліста складна. З одного боку, він дав глибоку критику існуючої  буржуазної моралі того часу, а, з другого, він відкрив шлях до морального нігілізму  і певною мірою сучасного аморалізму.

Наступним вагомим етапом у розвитку етичних вчень стали концепції філософів – екзистенціалістів (М. Хайдеггера, А. Камю, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса), які вбачали основу людського буття в усвідомленні його абсурдності і намагалися показати людину як істоту, приречену на свободу, в тому числі, свободу морального вибору.

При вивченні етичної думки другої половини двадцятого століття слід мати на увазі, що вона розвивається в рамках постмодерністської філософії. В цьому контексті заслуговують на увагу концепції М. Фуко, Ж. Бодрійяра, Ю. Крістєвої, а також засновника теорії комунікативної дії Ю. Габермаса. З творчістю цих філософів ви можете ознайомитись, прочитавши їхні праці в електротеці та прослухавши лекцію з цієї теми.

Завершуючи знайомство з головними етичними концепціями людства, студент  повинен розуміти, що кінцевих відповідей щодо фундаментальних проблем сутності людського життя немає. Всі відповіді, які є, -   вірні, але не вичерпні. Людство живе і продовжує думати над суттю життя.

Запитання та завдання для самоконтролю знань з теми:      

1.  Дайте визначення термінів „етика” і „мораль”.

2.  В чому унікальність людини як істоти  і як це пов’язано з мораллю?

3.  Яку функцію в суспільстві і в житті людини виконує мораль?

4.  Що ви знаєте про структуру етики та її місце в системі соціально-гуманітарних дисциплін.?

5.  Які моральні парадокси  і відповіді на них Ви знаєте?

6.  Які чотири істини відкрилися Будді?

7.  Яка головна ідея буддійської моралі?

8.  Які головні поняття в моральному вченні Конфуція?

9.  В чому зміст поняття –„Жень”?

10.В чому зміст поняття –„Лі”?

11.Як Конфуцій сформулював «золоте правило моралі”?

12.Що є Любов  як принцип етики християнства?

13.Як розуміти заповідь Христа „не суди і непідсудним будеш”?

14.Які заповіді Христа мають загальнолюдське моральне значення?

15.Яка головна теза етики Сократа?

16. У чому вбачали основу моралі Платон та Аристотель?

17.Як тлумачить мораль І. Кант?

18.Сформулюйте категоричний імператив І. Канта.

19.Як утилітаризм може бути основою щастя ?

20.Які основні ідеї морального нігілізму Ніцше? Який зміст має його          поняття „ressentiment”?

21.Що означає теза Ф. Ніцше про необхідність перейти «по той бік моралі»?

22.Назвіть представників філософського напрямку екзистенціалізму та висвітліть їхні основні етичні ідеї.

23.Покажіть, яким чином розвивається етичне знання на сучасному етапі і в чому його принципова відмінність від попередніх етичних напрямків.

24.Розкрийте основні положення етичної концепції  М. Фуко.

Рекомендована література до теми:

Основна: 1 (С. 3-30; 97-152), 2 (С. 5-41), 3 (С.4-50), 4 (С. 7-31), 5 (С. 5-13); (с.38-97), 2 (с.41-96; 110-155; 172-189),  4 (с.32-63), 5 (с.14-63).

Додаткова: 1, 6, 7, 8, 11;  4, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28

Самостійна робота №2

Тема 2. Етичні категорії.

Мета: Розкрити сутність основних етичних категорій, показати їх місце в розвитку науки етики та проблеми їх реалізації в суспільстві в історичній ретроспективі та в сучасних умовах.

План.

1. Поняття етичної категорії.

2. Добро і зло - вихідні поняття моралі.

3. Відображення цінності та самооцінки особистості у категоріях гідність, честь, обов'язок, совість.

4. Моральний аспект змісту життя і щастя.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи:

Приступаючи до роботи над темою, потрібно мати на увазі, що категорії та поняття етики являються словами живої мови, але Вам необхідно зрозуміти їх філософський зміст, коли вони виступають як універсальні засади людських суджень, рішень та вчинків.

Серед різних понять етики слід особливу увагу приділити таким:

- добро та зло -  поняття, які характеризують дії людей відносно до стандартів поведінки і в останньому рахунку до ідеалу;

- вибір – прийняте моральне рішення як основа дії;