Відповіді на екзаменаційні питання № 1-30 з дисципліни "Політологія" (Формування політичних доктрин. Давньоримська політична думка. Екстремістські ідеології), страница 13

В його політичній програмі центральне місце посідало право. Проблеми політичних свобод він розглядав з позицій ідей федералізму, тобто широких автономних прав різних соціально-етнічних груп. Він пропонував обмежити права всіх центральних органів влади, навіть Земського Собору. Лібералізм Драгоманов розумів вузько, зводячи його до особистої, громадянської державної свободи, пов'язував його з боротьбою за соціалізм, якому лібералізм мав прокласти дорогу. Політична діяльність і праці Драгоманова зробила значний вплив на подальший розвиток української демократичної політичної думки.

М.С.Грушевський. На відміну від прийнятих у офіційній історіографії схем розвитку історичного процесу на східнослов'янських землях, він вважав, що «загальноруської історії» не може бути як нема «загальноруської народності» Серед багатьох праць М. Грушевського особливими є «Всесвітня історія», «Визволення Росії і українське питання» з огляду нате, що в них М Грушевський найбільш чітко виклав свої політичні погляди. Пояснюючи свою точку зору він писав, що це повинна бути широка децентралізація держави і організація самоврядування в національних територіях, що визначається їх національними кордонами, принцип національно-територіальної автономії треба покласти в основу всіх територіально-громадських організацій. Обласний український сейм, органи місцевого самоврядування, законодавства контролю повинні розпоряджатись місцевими фінансами, земельним фондом, освітою і духовністю. Ці думки не втратили актуальності.

М. Міхновський. На початку XX ст. політична думка в Україні відображала перехід українського національно-визвольного руху зі стадії культурного українофільства до організованої роботи в масах. Його погляди викладені у праці "Самостійна Україна", були своєрідним політичним кредо Революційної української партії. В цьому документі визначалась можливість федерального об'єднання України з будь-якою іншою державою на добровільній основі. Висував ідею повновладдя українського народу. Політичне управління України мали здійснювати Президент або гетьман та Всеукраїнський парламент чи сейм. Тобто Україна мала бути республікою.


23. Партія з греч. означ. частина. Партії діють відкрито. До ним примикають суспільний. рух., церква, політичні. клуби, профспілки, ЗМІ.  Партія - це, політична орг-я певного класу або соц. групи, яка представляє і захищає інтереси цього класу,  служить для боротьби за завоювання і використання політ. влади. Через цей інститут люди висувають свої групові вимоги до держави і одночасно отримують від неї звернення за підтримкою в рішенні тих або інших политий. питань. Ознаки політичної партії:

1. Будь-яка партія є носієм ідеології, особливого бачення людини і світу.

2. Партія - це організація, тобто досить довготривале об'єднання людей на різних рівнях політики - від місцевого до міжнародного.

3. Метою партії є завоювання і здійснення влади одноосібно чи в коаліції.

4. Кожна партія намагається забезпечити собі підтримку народу - від голосування за неї на виборах до активного членства.

В сучасних суспільствах політичні партії виконують такі функції:

·  представницька - вираження інтересів визначених груп населення;

·  соціалізаційна - залучення частини населення в число своїх членів і прихильників;

·  ідеологічна - розробка привабливої для визначеної частини суспільства політичної платформи;

·  владна - добір, висування політичних кадров і забезпечення умов їхньої діяльності у існуючих владних структурах;

·  формуюча - формування принципів, елементів, структур політичних систем;

·  організаційна – діяльність по добору, розстановці кадрів в самій партії і в інших державних громадських організаціях;

·  інтеграційна – припинення конфліктів, узгодження інтересів сил, що борються, політична стабілізація суспільства.

Класифікація політичних партій

за критерієм організаційної структури: централізовані; децентралізовані; кадрові; масові; партії з формально визначеними принципами членства; партії з вільним членством;партії збудовані на федеративних засадах.