Політична економія: Навчальний посібник (Теми 16-27: Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Економічний аспект глобальних проблем), страница 4

Метод витрат                                                                                                 

При використанні даного методу ВВП дорівнює сумі статей його кінцевого використання.

Таким чином,

ВВП = С + І + G + NX, де С - кінцеве споживання державного і недержавного секторів;

I - валовий обсяг інвестицій (інвестиції в основні фонди плюс зміни товарно-матеріальних запасів);                     

G - державні витрати;   

Х - чистий експорт (рiзниця мiж експортом(X) та iмпортом(M), тобто NX=Х – М).

Треба пам'ятати, що розрахунок ВВП або ВНП не охоплює багатьох операцій та послуг, якi не піддаються точному розрахунку. Так, наприклад, він не включає доходи тіньового бізнесу, про масштаби якого свідчать такі орієнтовні оцінки:   


Деякі оцінки тіньової економіки, % ВНП

Канада

Фран-цiя

Німеч-чина

Італія

Нідер-ланди

Норве-гія

Швеція

ВеликаБрита-нія

США

Украї-на

3-8

4

4-24

6-24

5-22

5-16

4-17

2-15

2-26

60-65

Економiчна діяльність, яка не охоплюється системою національних рахунків (СHP), можебути як легальною, так і нелегальною. Вона може оподатковуватися і не оподатковуватися.Таким чином, існує багато видів неофіційної економічної дiяльностi.

Так що ж являє собою саме поняття "тіньова економіка"? Чому тільки тепер, у країнах пострадянського простору, що здійснюють перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової, вона загрожує самим основам існування їх державностi?

До тiньової економіки більшість авторів відносять:

-  тi види економічної діяльності, що приховуються їх учасниками у зв'язку з небажанням афішувати її, а з нею - і одержувані при цьому доходи, з метою приховання останніх від оподаткування;

-  протизаконну кримінальну діяльність, спрямовану на особисте збагачення;

-  неформальну економіку, в  якій офіційний облік діяльності є складним у зв’язку з її непостійним характером і малим обсягом, а також із відсутністю об’єктивних вимірювань.

Нерідко під "тіньовою економікою" розуміють всю економічну діяльність, яка з різних причин не враховується офіційною статистикою, не включається до складу ВВП.

Деякі автори сюди ж відносять і так звану "фіктивну економіку" - приписанi спекулятивні угоди, хабарництво, шахрайство, пов'язані з грошовим обігом, а також діяльність, спрямовану на одержання суб'єктами господарювання необгрунтованих вигод і пільг, які добуваються через підкуп посадових осіб.

Для скорочення обсягів тіньової економіки обов'язковою умовою є низький рівень інфляції та макроекономічна стабільність на тривалу перспективу.

Як вимірювачі валового річного обсягу виробництва показники ВВП і ВНП мають суттєвий недолік - вони завищують обсяг виробництва на вартiсть амортизаційних відрахувань і на суму непрямих податків. Цього недолiку позбавлені показники чистого національного продукту (ЧНП) та національного доходу (НД).

ЧНП дорівнює ВНП, зменшеному на суму амортизаційних відрахувань

ЧВП = ВВП – амортизаційні затрати виробництва

ЧНП складає основу для розрахунку НД країни, який являє собою весь дохiд, зароблений власниками ресурсів, що належать до певної нації, незалежно вiд того, де ці ресурси розміщені - у власній країні чи за кордоном. Нацiональний дохід дорівнює ЧНП за відрахуванням непрямих податків на бізнес (податки продажу, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, митні збори тощо).

Отже, НД - це чиста продукція народного господарства, тобто продукція, що створена живою працею в усіх галузях, яка не включає перенесену вартість усiх спожитих засобів виробництва. Іншими словами, НД – це чистий внутрішній продукт, зменшений на величину податків на бізнес:

НД = ВВП – амортизаційні витрати – непрямі податки на бізнес

В умовах сучасної НТР, коли наука стала безпосередньо продуктивною силою, значна частина наукової діяльності тісно пов'язана з виробництвом, і тодi в наукових, конструкторських і проектних організаціях також створюється НД. Це означає, що джерелом НД є не лише праця робітників, безпосередньо зайнятих у виробництві, а й трудова діяльність учених, конструкторів, інженерів, економістiв, програмістів усіх тих організацій, що обслуговують процес виробництва. Як і весь ВВП і ВНП, НД створюється і трудівниками сфери послуг.