Політична економія: Навчальний посібник (Теми 16-27: Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Економічний аспект глобальних проблем), страница 2

Результатом суспiльного вiдтворення, тобто продуктивного функцiонування всiєї економiки суспiльства, всiх його галузей i сфер є суспiльний продукт.

Сукупний суспiльний продукт(ССП) – це сукупнiсть усiх матерiальних благ i послуг, створених у суспiльному виробництвi, як правило за рiк. У процесi виробництва суспiльний продукт безперервно вiдтворюється.

Результати суспiльного вiдтворення вiдображає цiла низка показникiв. Сучаснi форми суспiльного продукту:

-  валовий внутрiшнiй продукт (ВВП);

-  валовий нацiональний продукт (ВНП);

-  чистий внутрiшнiй продукт (ЧВП);

-  нацiональний дохiд (НД).

Зараз майже всi країни свiту використовують систему нацiональних рахункiв (СНР). Вона затверджується ООН i рекомендується всiм країнам для практичного використання з метою забезпечення мiжнародних порiвнянь. СНР створена за певними методичними принципами i розглядає економiку як єдине цiле без принципового розмежування матерiального i нематерiального виробництва. До основних належать такi:

1)  продуктивною є будь-яка дiяльнiсть, яка приносить дохiд її суб’єктам;

2)  видатки на виробництво нацiонального продукту дорiвнюють доходу, одержаному вiд його реалiзацiї, або вартiсть факторiв виробництва, спожитих при виготовленнi нацiонального продукту, дорiвнює доходам, що їх отримують власники виробничих факторiв;

3)  економiка перебуває у постiйному кругообiгу, котрий являє собою безперервний потiк перетворень видаткiв у доходи, а доходiв у видатки.

Але головними i вихiдними показниками СНР є валовий внутрiшнiй продукт (ВВП) i валовий нацiональний продукт (ВНП).

3.  Методи обчислення суспiльного продукту

Система нацiональних рахункiв передбачає обчислення багатьох макроекономiчних показникiв:

ВНП – валовий нацiональний продукт,

ВВП – валовий внутрiшнiй продукт,

ЧНП – чистий нацiональний продукт,

НД – нацiональний дохiд,

ОД – особистий дохiд.

Найлiпшим доступним вимiрником внутрiшнього стану економiки є рiчний обсяг її сумарного виробництва товарiв i послуг. Є два способи вимiрювання сумарного обсягу виробництва товарiв i послуг в економiцi: валовий нацiональний продукт i валовий внутрiшнiй продукт. Вони тiсно пов’язанi i вiдрiзняються лише тим, як саме визначається економiка.

Валовий нацiональний продукт (ВНП) – це сукупна ринкова вартiсть усього обсягу кiнцевого виробництва товарiв i послуг, вироблених в економiцi за один рiк за допомогою факторiв виробництва, що належать представникам певної країни, незалежно вiд того, де розмiщенi цi фактори виробництва, - у країнi чи за кордоном.

Валовий внутрiшнiй продукт (ВВП) – це сукупна ринкова вартiсть обсягу кiнцевого виробництва товарiв i послуг, вироблених у межах деякої країни за допомогою факторiв виробництва незалежно вiд того, кому цi ресурси належать. Наприклад, вартiсть товарiв, вироблених за допомогою iноземного капiталу, в тому числi i прибутки, є частиною ВВП України, i навпаки, доходи, одержанi нашими спiввiтчизниками за кордоном, не враховуються у ВВП України.

Рiзницю мiж ВВП i ВНП називають “чистими факторними доходами iз-за кордону” (Yf) i ця рiзниця може бути позитивною i негативною. Для провiдних країн свiту вона становить не бiльш нiж ±1% вiд ВВП.

Бiльшiсть країн, включаючи Україну, використовують як показник обсягу нацiонального виробництва саме ВВП.

Для правильного визначення сукупного обсягу виробництва потрiбно, щоб усi товари та послуги, виробленi у цьому роцi, були врахованi лише один раз. Тому при обчисленнi ВВП ураховують лише ринкову вартiсть кiнцевих товарiв i не враховують операцiї, пов’язанi iз промiжними товарами.

Пiд кiнцевими товарами розумiємо товари та послуги, якi купують для кiнцевого використання, а не для перепродажу або подальшої обробки (переробки). Наприклад, купiвля сiм’єю хлiбини або автомобiля чи фiрмою верстата є кiнцевим продажем. Дiловi операцiї, що мiстять промiжнi товари, стосуються купiвлi товарiв i послуг для подальшої обробки, переробки або перепродажу. Такий промiжний продаж включав би, наприклад, продаж пшеницi пекарнi, хлiба ресторану або шин виробнику автомобiлiв. Урахування промiжних продуктiв означало б подвiйний рахунок i завищення величини ВВП.