Завдання для самостійного опрацювання з дисципліни «Політична економія», страница 2

42.  Визначте поняття ринкової системи та її основні складові.

43.  Розкрийте механізм формування рівноважної ціни.

44.  Охарактеризуйте роль антимонопольного законодавства України в забезпечення добросовісної конкуренції.

45.  Проаналізуйте економічний зміст пропонування чинників виробництва.

46.  Визначте роль ринку споживчих благ у задоволенні потреб населення.

47.  Дослідіть особливості попиту на чинники виробництва.

48.  Проведіть дослідження щодо формування ринку землі в Україні.

49.  Поясніть проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні.

50.  Охарактеризуйте ринок цінних паперів: його сутність і значення.

51.  Розкрийте види та роль кредиту в розвитку підприємницького бізнесу.

52.  Висвітліть основні тенденції у розвитку банківської системи на сучасному етапі розвитку економіки України.

53.  Проаналізуйте сімейні доходи та їх формування в умовах переходу до ринку.

54.  Проаналізуйте проблеми розвитку сімейного підприємництва в Україні на сучасному розвитку економічної системи.

55.  Розкрийте двоїсту роль домогосподарств та їх місце в економіці.

56.  Охарактеризуйте роль корпорації (акціонерного товариства) як основної форми організації підприємства в сучасних умовах.

57.  Дослідіть роль амортизації у відтворенні основного капіталу підприємства.

58.  Проаналізуйте процес формування категорій капіталу і найманої праці в Україні.

59.  Розкрийте еволюцію форм і систем заробітної плати.

60.  Дослідіть проблему мінімальної заробітної плати та її динаміку в Україні.

61.  Розкрийте напрямки розвитку орендних відносин в Україні.

62.  Проаналізуйте стратегію використання земельних угідь України.

63.  Проаналізуйте характер аграрних перетворень у постсоціалістичній Україні.

64.  Висвітліть роль особистих селянських господарств в аграрній економіці України.

65.  Визначте основні недоліки ринкового саморегулювання та напрями їх подолання в економічній системі.

66.  Розкрийте методи та інструменти реалізації державної економічної політики.

67.  Дайте характеристику роздержавленню та еволюції економічних функцій держави.

68.  Проаналізуйте систему народногосподарського балансу, його сутність та основні показники.

69.  Охарактеризуйте сутність і структуру системи національних рахунків.

70.  Розкрийте основні макроекономічні показники в системі національних рахунків.

71.  Дослідіть валовий внутрішній продукт України.

72.  Дайте характеристику тіньовій економіці в західних країнах та її особливості в Україні.

73.  Проаналізуйте національне багатство в умовах економічної кризи.

74.  Дослідіть економічний кругообіг ВВП, ресурсів і доходів у національній економіці.

75.  Охарактеризуйте структуру доходів населення в Україні та напрями її зміни.

76.  Розкрийте особливості перерозподілу національного доходу в Україні.

77.  Визначте необхідність формування сучасної системи соціального захисту в Україні.

78.  Діалектика взаємозв’язку між економічним зростанням та економічною кризою.

79.  Розкрийте значення теорії довгих хвиль соціально-економічної практики.

80.  Охарактеризуйте проблеми формування оптимальної норми нагромадження в Україні.

81.  Проаналізуйте зайнятість робочої сили у системі суспільного відтворення.

82.  Розкрийте сутність та соціальні наслідки прихованого безробіття в Україні.

83.  Дослідіть базисні та надбудовні елементи у структурі господарського механізму в Україні.

84.  Розкрийте основні напрями формування господарського механізму в Україні.

85.  Проаналізуйте роль державного бюджету в регулювання суспільного відтворення.

86.  Дослідіть значення грошово-кредитної політики в перехідній економіці України.

87.  Розкрийте історичну роль первісного нагромадження капіталу.

88.  Проаналізуйте максимізацію прибутку монополією та проблеми її ефективності.

89.  Розкрийте сутність і причини існування недосконалої конкуренції.

90.  Визначте роль держави в змішаній економіці.

91.  Дослідіть рівень монополізації виробництва в сучасних умовах.

92.  Дайте характеристику профспілкам та ринку праці.

93.  Охарактеризуйте еволюцію відносин власності в капіталістичній змішаній економіці.

94.  Проаналізуйте моделі соціалізму та їх реалізація.

95.  Дайте економічну характеристику державного соціалізму.

96.  Поясніть історичні уроки реалізації соціалізму в СРСР.

97.  Проаналізуйте еволюцію форм власності як основи формування соціально орієнтованої економічної системи України.

98.  Дайте характеристику проблемам й особливостям розвитку України в період перехідної економіки.

99.  Визначте генезис та основні етапи розвитку світового господарства (основні теоретичні концепції).

100.  Розкрийте місце і роль ТНК у світовому господарстві.

101.  Дослідіть проблеми і перспективи розвитку участі України у світових інтеграційних процесах.

102.  Охарактеризуйте основні складові та напрямки державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

103.  Назвіть передумови інтеграції України в міжнародний обмін трудовими ресурсами.

104.  Розкрийте та проаналізуйте сутність та головні етапи економічної глобалізації.

105.  Визначте основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

106.  Дослідіть проблеми Україна в контексті глобальних проблем видобутку та споживання природних ресурсів.