Створення нового стенду випробовування амортизаторів (Техніко-економічна частина дипломного проекту), страница 2

Sар2 = 290 + 261 + 234,9 + 211,41 = 997,31                       (7.32)

6.4.3 Витрати на капітальний ремонт Sкр, грн/р

                                         (7.33)

де    kнп – коефіцієнт, що враховує накладні витрати по всім видам витрат; окрім заробітної плати, kнп = 1,1;

пкр – норма амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт у відсотках від балансової вартості машини, пкр = 5.

Для НТ

                                      (7.34)

Для АТ

                                                  (7.35)

6.4.4 Витрати на технічне обслуговування SТО, грн, та поточний ремонт

,                                 (7.36)

де    SТОЗ – витрати на заробітну плату ремонтним робітникам з нарахуванням

SТОМ – витрати на матеріали та запасні частини

                            (7.37)

                           (7.38)

де     Тц – міжремонтний цикл;

Ср – тарифна ставка ремонтного робітника  по  четвертому розряду, грн, Ср= 9,21 грн.;

kэр – коефіцієнт переходу від витрат на заробітну плату до витрат на матеріали та запасні частини, kэр = 1,25.

Витрати на заробітну плату ремонтним робітникам з нарахуванням [16], SТОЗ, грн:

– по автомобілю НТ

      (7.39)

– по автомобілю АТ

      (7.40)

Витрати на матеріали та запасні частини для НТ

          (7.41)

Витрати на матеріали та запасні частини для АТ

                (7.42)

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт для НТ

SТО = 735 + 479,3 = 1214,3.                                      (7.43)

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт для АТ

SТО = 2089 + 1362,2 = 3451,2                                   (7.44)

6.4.5 Витрати на електроенергію

                                         (7.45)

де      – вартість 10 кВт-год. електроенергії , грн.  ( приймаємо відповідно до діючих тарифів 2,784 грн.;

– годинна витрата електроенергії, кВт–год;

,                                            (7.46)

де     – встановленна потужність і-го електродвигуна, кВт;

– коефіцієнт попиту і-го двигуна,

n – кількість устаткування.

Годинна витрата електроенергії

НТ

                                        (7.47)

АТ

                                        (7.48)

Визначаємо загальні  витрати на електроенергію

НТ

               (7.49)

АТ 

                            (7.50)

6.4.6 Витрати на мастило Sсм, грн

                                                (7.51)

де  – вартість мастильних та допоміжних матеріалів на 10 кВт-годину витраченої енергії ( приймаємо згідно [3] ).

Для НТ

                        (7.52)

Для АТ

                         (7.53)

Таблиця 7.2 – Витрати на експлуатацію машини

Стаття витрат

Позн.

Техніка

НТ

АТ

Витрати на заробітну плату з нарахуванням

Sзп

41546.12

41536.7

Витрати на амортизаційні відрахування

Sар

447

997.3

Витрати на капітальний ремонт

Sкр

75,3

159,5

Витрати на технічне обслуговування

Sто

1214,3

3451,3

Витрати на мастило

Sсм

28,9

57,7

Загалом

S

43311,62

46202,5

6.5 Розрахунок вартості машино-години роботи машини Sмг, грн/год

,                                                      (7.54)

Для НТ

.                                     (7.55)

Для АТ

                                       (7.56)

6.6 Визначення питомих показників

6.6.1 Приведені питомі витрати, Zу, грн/км

                                                (7.57)

де Еп – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень в нову техніку, Еп = 0,15.

Для НТ

.                          (7.58)

Для АТ

.                             (7.59)

6.7 Економічні показники

6.7.1 Річний економічний ефект Е, грн

                                              (7.60)

.                                  (7.61)

6.8 Строк окупності Тр, грн, капітальних вкладень

,                                                                     (7.62)

.                                               (7.63)

6.9 Висновок

Результати проведених розрахунків показують, що при створені нового стенда випробовування амортизаторів, спостерігається зменшення його балансової вартості із Цб2 = 2900 грн. до 1369,5 грн.,

За рахунок зміни конструкції стенда зменшуються всі види річних витрат, вартість машино-години експлуатації проектуємого стенда  зменшується з  Sмг2=23,1 грн. до Sмг1 =21,6 грн. і як наслідок досягається річний економічний ефект Е = 3366 грн. Відповідно до залежності (6.67) капіталовкладення зроблені в даний проект окупляться за 0,4 р. Отже, зважаючи на все вище зроблене можна зробити висновок про доцільність капіталовкладень в даний стенд.


 [Ю1]