Обязанности работников железнодорожного транспорта

Страницы работы

Содержание работы

Обязанности работников железнодорожного (ЖД) транспорта

Основные обязанности работника ЖД транспорта – выполнение требований должностной инструкции, планов, заданий, указаний и приказов руководства при безусловном обеспечении безопасности работ, охраны труда и промсанитарии. ЖД транспорт представляет собой отрасль повышенной опасности. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) требуют от работников предприятий ЖД транспорта полного использования имеющихся средств при высоком качестве труда. Для выполнения этих требований работники ЖД транспорта должны чётко владеть, знать устройство подвижного состава, технических средств, ПТЭ, инструкцию по движению поездов и маневровой работе (ИДП), инструкцию по сигнализации (ИС), другие соответствующие инструкции, техническо-распорядительные акты (ТРА) станций., Каждый работник, помимо выполнения своих функций, обязан экономить топливо, своевременно выполнять задание на работу.

Ответственность за выполнение вышеуказанных инструкций возлагается на ревизоров по безопасности движения. К работе на ЖД транспорте допускаются лица не моложе 18-летнего возраста, прошедшие курс обучения по данной специальности и имеющие право управлять средствами ЖД транспорта, прошедшие медицинский осмотр, сдавшие экзамен по ПТЭ, ИДП, ИС и т.д., прошедшие вводный инструктаж и последующие инструктажи, а также стажировку. Категорически запрещается допускать лиц, не имеющих удостоверения (права) управления, лиц в нетрезвом и неработоспособном состоянии, не сдавших периодические экзамены и не прошедших медицинский осмотр.

Каждый работник ЖД транспорта обязан предпринимать меры к остановке поезда или маневрового состава во всех случаях, угрожающих жизни людей или безопасности движения. При обнаружении неисправностей принять меры к ограждению опасного места, устройств, сооружений, по возможности постараться устранить неисправность. Работник ЖД транспорта при исполнении своих служебных обязанностей должны быть опрятно одеты в форменную одежду со знаками различия и содержать своё рабочее место в чистоте.

Обов'язки працівників залізничного транспорту (ЗТ)

Основні обов'язки працівника ЗТ – виконання вимог посадової інструкції, планів, завдань, вказівок і наказів керівництва при безумовному забезпеченні безпеки робіт, охорони праці й промсанітарії. ЗТ являє собою галузь підвищеної небезпеки. Правило технічної експлуатації вимагають від працівників підприємств ЗТ повного використання наявних засобів при високій якості праці. Для виконання цих вимог працівники ЗТ повинні чітко володіти, знати обладнання рухомого состава, технічних засобів, ПТЕ, інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи (ІРП), інструкцію із сигналізації (ІС), інші відповідні інструкції, технічно-розпорядні акти (ТРА) станцій. Кожен працівник, крім виконання своїх функцій, зобов'язаний заощаджувати паливо, своєчасне виконувати завдання на роботу.

Відповідальність за виконання вищевказаних інструкцій покладається на ревізорів з безпеки руху. До роботи на ЗТ допускається особи не молодше 18-літнього віку навчання, що пройшли курс, по даній спеціальності, що й мають право управляти засобами ЗТ транспорту, що пройшли медичний огляд, що здали екзамен із ПТЕ, ІРП, ІС тощо, що пройшли вступний інструктаж і наступні інструктажі та стажування. Категорично забороняється допускати осіб, що не мають відповідного посвідчення (права), осіб у нетверезому та непрацездатному стані, що не здали періодичні іспити і не пройшли медичний огляд.

Кожний працівник зобов'язано вживати заходів до зупинки поїзда або маневрового складу у всіх випадках, які загрожують життю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей вжити заходів до огородження небезпечного місця, обладнання, споруд, по можливості постаратися усунути несправність. Працівники ЗТ при виконанні своїх службових обов'язків повинні бути охайно одягнені у формений одяг зі знаками відмінності і утримувати своє робоче місце в чистоті.

Похожие материалы

Информация о работе