Права і обов'язки майстра в локомотивному депо

Страницы работы

Содержание работы

Права і обов'язки майстра в локомотивному депо

Майстер цілком відповідає за роботу підлеглого йому трудового колективу.

Він повинний прагнути до того, щоб не стільки усувати виниклі в роботі відхилення від норми, скільки передбачати міри, що попереджають можливість їхньої появи. Лінійний керівник у своєму колективі виступає в ролі організатора, адміністратора, фахівця, вихователя і суспільного діяча.

Як організатор, він головна увага звертає на керування ділянкою на основі наукової організації виробництва. Як організатор він впливає на підлеглих адміністративними методами при дотриманні правових норм.

Як фахівця він не тільки ставить задачі перед підлеглими але і зі знанням справи направляє їх на правильне виконання.

У ролі вихователя керівник створює в колективі обстановку товариства, взаємодопомоги, співробітництва, розвиває свідомість, активність, принциповість, нетерпимість до недоліків.

Лінійний керівник зобов'язаний:

- організувати праця підлеглих таким чином, щоб кожний трудився у відповідності зі своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, верстат, машину і т.д.;

- вчасно, до початку роботи, що доручається, знайомити робітників із установленим завданням, забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан машин, верстатів, іншого устаткування й інструмента, а також  запаси (відповідно до норм) сировини. Матеріалів і інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;

- створювати умови для підвищення продуктивності праці, шляху впровадження новітніх досягнень науки і техніки, і наукової організації праці;

- організовувати вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці, раціональних форм поділу і кооперації праці.

Він повинний вчасно розглядати і упроваджувати винаходи і раціоналізаторські пропозиції, проводити в життя рішення виробничих нарад, підтримувати і заохочувати новаторів виробництва; усіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну. Керівник зобов'язаний подавати приклад виконання службового боргу, чітко віддавати накази підлеглим, неухильно вимагати і перевіряти точне їхнє виконання.

У його обов'язку входить поліпшувати умови праці, неухильно дотримувати законодавство про працю, забезпечувати належне технічне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають вимогам охорони праці; упроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, що попереджають виробничий травматизм, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникнення професійних і інших захворювань робітників.

Забезпечуючи виконання планових завдань з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, він повинний максимально використовувати виробничі потужності і внутрішньогосподарські резерви, строго дотримувати режим економії, підвищувати рентабельність виробництва і поліпшувати інші планові показники роботи.

Лінійний керівник забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників і рівня їхніх екологічних знань, створює необхідні умови для сполучення роботи і навчання на виробництві й у навчальних закладах. Крім того, він повинний створювати умови робітників, що забезпечують участь, і службовців у керуванні виробництвом, сприяти створенню в колективі ділової, творчої обстановки, підтримувати і розвивати ініціативу й активність трудящих, повною мірою використовуючи робітники збора, що постійно діють виробничі наради, конференції; вчасно розглядати критичні зауваження робітників і повідомляти їм про вжиті заходи.

Як керівник, він повинний уважно відноситися до нестатків і запитів працівників, сприяти поліпшенню їхніх житло-побутових умов.

Не розкриваючи докладно всіх особливостей виконання керівником своїх обов'язків, зупинимо увагу тільки на наступних двох: контроль за діяльністю підлеглих і робота зі знову надійшли на ділянку працівниками.

На керівника покладається дуже важливий обов'язок – контролювати як виконують свої обов'язки підлеглі, основними з який є наступні:

- працювати чесно і сумлінно, добре знати своя справа і постійна в ньому удосконалюватися;

- додержувати дисципліни праці (вчасно приходити на роботу, дотримувати встановленої тривалості робочого дня, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації);

- беззаперечно і точно виконувати вимоги Правил технічної експлуатації залізниць, накази й інструкції, що діють на залізничному транспорті.

Берегти власність підприємства і депо:

технічні засоби – локомотиви, машини, верстати, інструмент, а також дбайливо відноситися до матеріалів, спецодягу, перевезеним вантажам і багажу;

підвищувати продуктивність, вчасно і ретельно виконувати роботи з убранням і завданням, домагатися перевиконання цих норм;

додержувати технологічної дисципліни, не допускати шлюбу в роботі і підвищувати якість роботи і продукції, дотримувати вимоги по охороні праці.

При надходженні чи робітника службовця на чи роботу при перекладі його на іншу роботу керівник зобов'язаний ознайомити його з дорученою роботою, умовами праці і роз'яснити його права й обов'язки; ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, що діє в даному депо. Він повинний проінструктувати і навчити його вимогам охорони праці відповідно до діючого положеннями, а також забезпечити спецодягом, спецвзуттям, запобіжними пристосуваннями відповідно до затверджених норм.

Якщо робітник приймається на роботу, зв'язану з рухом потягів, то він повинний витримати іспит у знанні Правил технічної експлуатації залізниць, Інструкції із сигналізації і руху потягів і маневровій роботі на залізницях, посадових інструкцій і обов'язків, а також пройти медичний огляд для визначення придатності до виконання відповідної роботи.

Права керівника тісно зв'язані з його обов'язками. Він має право робити розміщення робітників на ділянці, звільняти зайвих робітників і переводити їх на інші ділянки по згоді з заступником начальника депо; відсторонити від роботи порушників виробничої дисципліни. Керівник може преміювати за високі виробничі показники, зразкову роботу й успішне виконання завдань  за рахунок засобів преміального фонду, виділеного в його розпорядження, а також представляти працівників, що відрізнилися, до преміювання й інших видів заохочення, а також накладенню стягнень за порушення трудової і технологічної дисципліни. [8]

Досвід роботи молодих керівників показує, що найбільша кількість помилок вони роблять при використанні права на чи перестановку переклад робітників з однієї роботи на іншу. Особливість у цьому питанні полягає в наступному. У виробничих умовах нерідко виникають ситуації, що вимагають перестановки (перекладу) працівників. Розрізняють тимчасовий переклад і переміщення на постійну роботу.

Тимчасовий переклад на іншу роботу з ініціативи адміністрації незалежно від згоди працівника допускається в наступних випадках: при виробничій необхідності, при простої як дисциплінарне стягнення. У цих випадках відмовлення працівника від виконання наказу адміністрації про переклад при відсутності поважних причин є порушенням трудової дисципліни [8].

Похожие материалы

Информация о работе