Студентська навчальна звітність. Графічні конструкторські документи. Загальні вимоги до побудови викладення та оформлення: Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю (нормативних документів) у студентській навчальній звітності

Страницы работы

Фрагмент текста работы

складі конструкторських документів на вироби всіх галузей промисловості документів, які перераховані в таблиці 2.1.

Окремі з перерахованих в таблиці 2.1 документів в комплект студентської учбової роботи можуть не входити. Необхідний склад документів в кожній студентській учбовій роботі визначається викладачем або методичними учбовими матеріалами.

Загальні вимоги до побудови, викладу і оформлення пояснювальної записки в студентській навчальній звітності наведені в .

Далі викладаються деякі вимоги, щодо виконання графічних конструкторських документів, а саме: до вибору  форматів і масштабів зображень, до порядку заповнення основних написів, до оформлення схем і специфікацій та інш.

2.2 Формати

2.2.1 На форматах листів виконують креслення деталей, креслення загального вигляду і складальні креслення, схеми і таблиці.

Формати (ГОСТ 2.301-68) листів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення (рисунки 2.1 і 2.2).

2.2.2 Порядок побудови формату наступний. На листі тонкою лінією у відповідності з вибраним форматом і за розмірами, вказаними в таблицях 2.2 або 2.3, обкреслюється зовнішня рамка. Відстань між кромкою листа і лінією формату по периметру вибирається однаковою. Потім усередині зовнішньої рамки основною лінією викреслюють внутрішню рамку. Відстань між трьома сторонами зовнішньої і внутрішньої рамок складає 5 мм, а четвертої, зліва, - 20 мм (рисунки 2.1 і 2.2). Зсередини внутрішньої рамки обкреслюється поле для основного напису.

Надлишок площі листа за межами формату обрізувати не слід.

Таблиця 2.1 – Види та коди конструкторських документів

Вид

документа

Визначення

Код доку-мента

Поясню-вальна записка

документ, що містить опис побудови і принципу дії виробу, що розробляється, а також обгрунтовування прийнятих при його розробці технічних, технологічних і техніко-економічних рішень

ПЗ

Креслення деталі

документ, що містить зображення деталі та інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю

*

Скла-дальне креслення

документ, що містить зображення складальної одиниці і інші дані, необхідні для її зборки і контролю

СБ

Креслення загального вигляду

документ, що визначає конструкцію виробу, взаємодію його складових частин та пояснює принцип роботи виробу

ВО

Теоре-тичне креслення

документ, що визначає геометричну форму (обводи) виробу і координати розташування його складових частин, а також графіки та діаграми

ТЧ

Габаритне креслення

документ, що містить контурне (спрощене) зображення виробу з габаритними і приєднувальними розмірами

ГЧ

Схема

документ, на якому у вигляді умовних зображень або позначень показані складові частини виробу і зв'язки між ними

* *

Таблиця

документ, що містить відповідні дані, зведені в таблицю

ТБ

Специ-фікація

документ, який визначає склад складальної одиниці, комплексу або комплекту

* * *

*       Код не привласнюється

* *    Порядок вибору коду вказаний в таблиці 2.6

* * * Привласнюється позначення складальної одиниці без коду

 


1 – поле для розташування креслень, схем, таблиць, діаграм; 2 – поле для даних про технічні характеристики (параметри об'єкту та ін.); 3 – поле для напису технічних вимог і переліку елементів; 4 та 4а – поле для основного напису

Рисунок 2.1 – Структура розміщення інформації на листах формату більших за А4 при розташуванні основного напису: а) – уздовж довгої сторони листа; б) – уздовж короткої сторони листа

 


1 – поле для розташування креслень, схем, таблиць, діаграм; 2 – поле для даних про технічні характеристики (параметри об'єкту та ін.); 3 – поле для напису технічних вимог, переліку елементів або специфікацій; 4 та 4а – поле для основного напису

Рисунок 2.2 – Структура розміщення інформації на листах                                                                 формату А4

Таблиця 2.2 - Позначення і розміри сторін основних форматів

Позначення формату

Розміри сторін формату, мм

А0

(841 х 1189) ± 3

А1

(594 х 841)   ± 3

А2

(420 х 594)   ± 2

А3

(297 х 420)   ± 2

А4

(210 х 297)   ± 2

Таблиця 2.3 – Розміри додаткових форматів, мм

Кратність

Формат

А0

А1

А2

А3

А4

2

1189х1682

---

---

---

---

3

1189х2523

841х1783

594х1261

420х891

297х630

4

---

841х2378

594х1682

420х1189

297х841

5

---

---

594х2102

420х1486

297х1051

6

---

---

---

420х1783

297х1261

7

---

---

---

420х2080

297х1471

8

---

---

---

---

297х1682

9

---

---

---

---

297х1892

2.2.3 Формат з розмірами сторін 1189 х 841 мм, площа якого дорівнює 1 м2, і інші формати, отримані шляхом послідовного розподілу його на дві рівні частини паралельно меншій стороні відповідного формату, визнаються за основні.

Позначення і розміри сторін основних форматів повинні відповідати таблиці 2.2.

Допускається застосування додаткових (похідних) форматів, вказаних в таблиці 2.3. Позначення похідного формату складається з позначення основного формату і його кратності, наприклад, А1 х 2, А2 х 3, А4 х 7.

2.2.4 Листи форматів більших за А4 лише після підпису їх викладачем для зберігання слід складати так, щоб основний напис розташовувався б на верхній лицьовій стороні складеного листа.

Листи у складеному вигляді повинні відповідати формату А4.

Порядок складання листів показаний на рисунку 2.3. Лист згинають в наступному порядку: спочатку по лініях, перпендикулярних до основного напису креслення (спочатку по лінії 1, потім – 2 і 3),  і далі по лінії 4.

Отвори для брошурування листів повинні пробиватися з лівого боку листа.

Рисунок 2.3 – Схема складування листа креслення:

а) – складування листа "гармошкою";

б) – приведення листа до формату А4;

в) – лінії сгину листа формату А1.

2.3 Масштаби  

Для виконання зображень об'єктів на кресленнях використовуються масштаби (ГОСТ 2.302-68) зменшення або збільшення, вказані в таблиці 2.4.

Для зображення генеральних планів крупних об'єктів допускається застосовувати масштаби: 1:2000;  1:5000;  1:10000;  1:20000;  1:25000;  1:50000.

Таблиця 2.4 – Масштаби зображень на кресленнях

Масштаби зменшення

1:2;     1:2,5;    1:4;     1:5;     1:10;     1:15;     1:20;    1:25;   1:40;     1:50;   1:75;   1:100;   1:200;   1:400;   1:500;    1:800;    1:1000

Натуральна величина

1:1

Масштаби збільшення

2:1;    2,5:1;    4:1;    5:1;    10:1;    20:1;    40:1;    50:1; 100:1

2.4 Основні написи

2.4.1 Основним написом є інформація, яка на графічних документах розміщується на полях 4 та 4а (рисунки 2.1-2.2).

Поле 4 основного напису розташовують в правому нижньому кутку креслень, а на листах формату А4 – уздовж короткої сторони листа (рисунки 2.1 і 2.2).

2.4.2 Форми, розміри, порядок заповнення основних написів передбачені ГОСТ 2.104-68. Зміст, розташування і розміри граф основних написів, а також розміри рамок на першому листі креслення виробу повинні відповідати формі 1 (рисунок 2.4). Для решти листів креслень того ж виробу слід застосовувати форму 2а (рисунок 2.5).

При виконанні основних написів застосовують два типи ліній: суцільні основні лінії товщиною  (від 0,6 до 1,5 мм) і суцільні тонкі лінії товщиною від  до .

2.4.3 В графах основного напису обов'язковими для заповнення в учбових роботах є:

- графа 1 – найменування виробу;

- графа 2 – позначення документа;

- графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюють тільки на кресленнях деталей);

- графа 6 – масштаб;

- графа 7 – порядковий номер листа (на документах, що складаються з одного листа, графу не заповнюють);

 


Рисунок 2.4 - Основній напис для креслень та схем (форма 1)

 


графа 8 – загальна кількість листів документа, позначення якого вказано в графі 2 (графу заповнюють тільки на першому

Похожие материалы

Информация о работе