Показники роботи депо Основа Південної залізниці та використання локомотивів в депо, страница 2

-  виконання програми поточного обслуговування і планових ремонтів рухомого складу у відповідності із діючими нормативами;

-  раціональне використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

-  виконання вимог екологічної безпеки і охорони здоров’я населення, проведення заходів з охорони природи, зменшення впливу на неї;

-  організацію праці та заробітної платні, соціальний захист робітників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті, впровадження норм праці і системи матеріального стимулювання , виконання чинного законодавства;

-  ведення в установленому порядку статистичного обліку і звітності при повній їх достовірності.

-   

Аналіз діяльності локомотивного депо

Аналіз господарської діяльності локомотивного депо є засобом всебічного контролю та перевірки якості його функціонування. Головним завданням аналізу є виявлення невикористаних внутрішніх резервів підприємства.

Для досягнення цієї мети здійснюється перевірка за кількісними і якісними показниками. До поточних відносяться резерви, які можливо втілити в найближчий плановий період без значних капітальних вкладень.

Перспективними резервами є такі, для втілення яких не потрібно капітальних вкладень та додаткового часу (розширення ремонтних цехів, їх модернізація та реконструкція тощо).

Планування на підприємстві – це приведення показників роботи на декілька років, рік, квартал, місяць.

Основні показники роботи депо:

-  тонно-кілометри брутто загальні, за видами руху (вантажні, пасажирські);

-  локомотиво-години допоміжної роботи;

-  програма ремонту локомотивів ;

-  процент несправних локомотивів (деповський);

-  норма простою локомотивів в ремонті;

-  норма витрат палива та електроенергії на тягу поїздів та потреб депо.

Робота залізниць оцінюється рядом техніко-економічних показників.

Для характеристики роботи і якості використання локомотивів і моторвагонного рухомого складу (МВРС), планування і фінансування витрат по перевезенням, оцінки обсягів роботи локомотивного господарства та його лінійних підрозділів використовують систему кількісних та якісних показників.

Кількісні показники використання локомотивів (за рік):

- загальний пробіг (локомотиво-км) або час роботи (локомотиво-годин);

- об’єм перевезень (тонно-кілометрів брутто).

Ці показники залежать від організації роботи, об’єму та виду перевезень і технічного оснащення залізниці.

Фактичні величини цих показників є основою для визначення парку локомотивів, програми їх ремонтів, потреби в паливно-енергетичних ресурсах, кількості працівників та експлуатаційних витрат.

Якісні показники використання локомотивів:

- середньодобовий пробіг локомотива, (км за добу);

- продуктивність локомотива (обсяг роботи за добу), т км бр./ добу;

- розрахункова середня, критична маса потягу, т;

- технічна, дільнична, ходова швидкості руху потягу, км/год;

- повний та експлуатаційний оберти локомотива (бюджет часу), годин;

- відповідні коефіцієнти (потреби локомотивів, їх несправності тощо).

Показники експлуатаційної роботи можна розділити на 3 групи: показники, що відображають виконані цикли роботи; пробіги рухомого складу; витрати часу локомотивами.

Рисунок 1.1 - Графік обсягу перевізної роботи за період 2002-2006 роки по видам руху в локомотивному депо Основа

На рисунку 1.2 наведений графік лінійних пробігів локомотивів депо Основа за видами руху за період 2002-2006 роки.

Рисунок 1.2 – Графік лінійних пробігів локомотивів за видами руху за період 2002-2006 роки

Рисунок 1.3 – Діаграма зміни технічної швидкості вантажного потягу

Рисунок 1.4 – Графік зміни середньої маси вантажного потягу

Рисунок 1.5 – Діаграма зміни середньодобової продуктивності локомотива


Рисунок 1.6 – Діаграма експлуатаційних витрат депо

Рисунок 1.7 – Собівартість перевезень за період 2002-2006 роки

Локомотивне депо Основа Південної залізниці виключно тепловозне депо. За всю його історію існування у депо експлуатувалися такі тепловози, як ТЕ3, ТЕ10, ТЕП10, 2ТЕ10Л, 3ТЕ10В, 3ТЕ10М. На базі депо проходив експлуатаційні випробування вантажний тепловоз 2ТЕ121 з дизелем типу Д70, а сьогодні в депо проводяться експлуатаційні випробування тепловоза 2ТЕ116 з дизелями Д80 розробки заводу ім. Малишева (м. Харків). У 2005 році проходив випробування пасажирський тепловоз виробництва «Луганськтепловоз» ТЕП150-001.