Питання до екзамену з дисципліни «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (Визначення основних понять та термінів залізничного транспорту. Технічні характеристики тягових промислових агрегатів України закордонного виробництва)

Страницы работы

Содержание работы

Дисципліна «Загальний курс залізниць і рухомого складу»  для Л (1-й семестр):

Визначення основних понять та термінів залізничного транспорту (ЗТ).

Призначення, галузь застосування, переваги, недоліки залізничного транспорту, його види.

Місце залізниць в єдиній транспортній системі країни. Реструктуризація залізниць України.

Історія виникнення та розвитку залізниць у всесвіті, в Росії, Україні, етапи їх розвитку в СРСР.

Науково-технічний прогрес і перспективи розвитку залізниць світу у 21-му сторіччі.

Міжнародне співробітництво в галузі розвитку залізничного транспорту, участь України.

Загальні відомості про залізниці (різних видів) країн дальнього зарубіжжя, СНД, України.

Експлуатаційні характеристики залізничного транспорту. Позначення підрозділів та посад.

Кількісні, якісні та економічні показники роботи магістрального залізничного транспорту.

Основні документи, що регламентують роботу залізничного транспорту України, країн СНД.

Обов`язки робітників залізничного транспорту, їх дії при необхідності зупинки потягів.

Структури управління магістральним і промисловим залізничним транспортом країн СНД.

Види габаритів залізничного транспорту, система їх позначень в СРСР, Україні, країнах СНД.

Основні поняття про правила перевезень негабаритних і небезпечних вантажів на залізницях.

Поняття про трасу, план та повздовжній профіль залізничної колії.

Смуги відводу залізниць, їх призначення і розміри. Класифікація колій, розміри між ними.

Нижня будова залізничної колії, призначення її складових елементів.

Штучні, водовідвідні, регуляційні  споруди залізниць, їх призначення та види.

Класифікація та укріплення відкосів залізничних мостів. Особливості будови тонелів.

Експлуатація, утримання та захист колій, закріплення грунтів під нижньою будовою колії.

Верхня будова залізничної колії, призначення її складових елементів.

Будова колії в кривих, на мостах, в тунелях. особливості будови безстикової колії.

Відмінності у будові колій в кривих у порівнянні з прямими дільницями.

З’єднання та перетин колій (переводи, з’їзди, глухі перетини, стрілочні вулиці).

Призначення та будова залізничних переїздів, забезпечення безпеки руху по ним.

Колійне господарство Укрзалізниці, система обслуговування та ремонту залізничних колій.

Спеціальний рухомий склад колійного господарства. Крани на залізничному ходу.

Історія виникнення електричної тяги на залізницях СРСР, її системи на залізницях країн СНД.

Основні відомості про енергопостачання залізниць, будова та розташування тягових підстанцій.

Будова контактної мережі магістральних і промислових залізниць, нейтральні вставки.

Коефіцієнт корисної дії електричної тяги. Перспективи розвитку електрифікації ЗТ СНД.

Спеціальний рухомий склад господарств електропостачання, сигналізації та зв`язку.

Технічні засоби електропостачання залізниць метрополітену та міського електротранспорту.

Загальні відомості про автоматику, телемеханіку та зв'язок на залізницях, види зв`язку.

Технічні засоби забезпечення безпеки руху, пристрої сигналізації, централізації та блокування.

Технічні засоби сигналізації, призначення та класифікація сигналів на залізницях.

Види роздільних пунктів, станцій та залізничних вузлів. Види та призначення станційних колій.

Організація вантажних і пасажирських перевезень. Порядок приймання та відправлення потягів.

Порядок нумерації потягів за їх призначенням (видом) та напрямом руху (парні та непарні).

Організація маневрової роботи, склад технічно-розпорядного акту станції. Парки станцій.

Склад, види та показники графіків руху на залізницях. Період графіка та станційні інтервали.

Перелік літератури по дисципліні «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (1-й сем.)

Филиппов М.М.и др. Железные дороги. Общий курс./Под ред. М.М. Уздина - М.:Транспорт, 1991

Данько М.І. Загальний курс залізниць / Конспект лекцій. - Харків, ХарДАЗТ, 1999.

Соколов В.Н. и др. Общий курс железных дорог.-- М.: УМК МПС России, 2002.

Железнодорожный транспорт / Энциклопедия. – М.: БСЭ, 1994.

Большая энциклопедия транспорта (том 4). Железнодорожный транспорт – М.: БСЭ, 2003.

Слепцов М.А. Основы электрического транспорта. – М: Транспорт, 2006.

Калиничев В.П. Метрополитены. -- М.: Транспорт, 1988.

Добровольская Э.М. Электропоезда метрополитена. – М: Транспорт, 2003.

Лукин В.В.и др. Вагоны. Общий курс. – М: Транспорт, 2004.

Борц Ю.В., Чекулаев Е.В. Контактная сеть. Иллюстрированное пособие. -- М.: Транспорт, 1981.

Похожие материалы

Информация о работе