Розрахунок собівартості 1 тонни грунтівки ГФ-021. Розрахунок показників ефективності виробництва грунтівки ГФ-021, страница 4

Елементи власних коштів

Середня витрата за день, грн

Нормативи запасів, днів

Нормативи обігових кошті, грн

Сировина та матеріали

89505

20

1790173

Готові вироби

102583

7

718083

Незавершене виробництво

71808,3

Витрати майбутнього періоду

75000

Разом

2655064

Малоцінний інвентар

265506,4

Усього

2920570

5.6. Розрахунок показників ефективності виробництва грунтівки ГФ – 021

Річна сума прибутку:

Пр = (Ц – С) · V

Пр = (7386 – 6155) · 5000 = 6155000 грн

Рентабельність виробництва:

де Пр – річна сума прибутку, грн

   ОФ – середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн

   ОБК – нормовані оборотні кошти, грн

   З – коефіцієнт, що враховує загальнозаводські будинки та спорудження

Рентабельність продукту:

Швидкість обігу обігових коштів (Коб) і тривалість одного оберту (Доб):

Коб = В/ОБК

де В – вартість реалізації продукту, грн/рік;

   ОБК – сума оборотних коштів, грн

Коб = 44316000/2920570 = 15,2 об/рік

5.7 Собівартість продукції

Калькуляція собівартості продукції здійснюється на основі розрахунків проведених у попередніх розділах.

Таблиця 5.11 – Калькуляція собівартості продукту

№ п/п

Стаття витрат

Величина на одиницю, грн

Величина на річний випуск, грн

1

Матеріальні витрати

1.1

Сировина та матеріали

5370,520

26852600

1.2

Допоміжні матеріали

268,5

1342630

2

Енерговитрати

2.1

Електроенергія

20,6

103042,68

2.2

Вода

1,5

7500

Разом

5661

28305600

3

Оплата праці

3.1

Основна заробітна плата основних виробничих робітників

26,5

132388

3.2

Відрахування у ПФУ

11,9

59865

3.3

Відрахування на соц. страхування

1,07

5375

3.4

Відрахування в фонд безробіття

0,7

3521,5

3.5

Відрахування від нещасних випадків

0,74

3707

Разом умовно – змінні витрати

5702

28509550

4

Загально виробничі витрати

94,8

474010,2

5

Разом виробнича собівартість

5797

28984000

6

Адміністративні витрати

68

340000

7

Витрати на збит

290

1450270,5

8

Разом собівартість

6155

30775000

9

Ціна виробництва

7386

36930000

10

Ціна відпуску

8863

44316000

Доб = 360/15,2 = 24 дня

Продуктивність праці:

ПП = В/Ч

ПП = 44316000/26 = 1704461,5

Фондовіддача:

Ф = 36930000/(791422,7 · 15,5) грн/грн

Таблиця 5.12 – Техніко – економічні показники виробництва грунтівки ГФ – 021

№ п/п

Найменування показників

Значення показників

1

Проектів обсяг виробництва, т/рік

5000

2

Відпускна ціна одиниці продукції, грн/т

8863

3

Собівартість одиниц продукції, грн/т

6155

4

Рентабельність продукту, %

20

5

Рентабельність виробництва, %

116

6

Фондооотдача, грн/грн

15,5

7

Виробничість праці, тис грн/гол

1704,5