Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 20

Розрахунок матеріальних ресурсів розраховується за формулою:

Sм = Σ(Нi · Цi) · Ктр    ,                                       (7.1)

де Нi – норма витрати i-го компонента на 1 т продукту (кг/т);

Цi – вартість 1 т i-ої сировини або матеріалу (грн/т);

Ктр – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати.

Норми витрати визначаються на основі матеріального балансу, розрахованого в даній бакалаврській роботі.

Ціни встановлюються на основі реально існуючих прайс-листів.

Ктр приймається рівним 1,05 – 1,15.

Розрахунок вартості сировини й матеріалів здійснюємо і заносимо до  таблиці 7.1.

З урахуванням коефіцієнта транспортно-заготівельних витрат вартість сировини складе:

Sm = 9003· 1,1 = 9903.3 грн./т

7.2 Розрахунок собівартості 1т продукту

Структура собівартості емалі на діючому підприємстві та розрахунок витрат по статтям калькуляції наведені в таблиці 7.2

Таблиця 7.2 - Структура собівартості емалі й розрахунок витрат по статтях калькуляції.

Статті калькуляції

Витрати

Питома  вага витрат, %

Величина, грн.

1.

Сировина й матеріали

95,8

9903.3

2.

Енергія на технологічні цілі

2.4

248

3.

Заробітна плата основних робітників із нарахуваннями

0.06

6

4.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

0.32

33

6.

Загальвиробничі витрати

0.16

17

7.

Інші виробничі витрати

0.25

26

8.

Адміністративні витрати

0.22

23

9.

Витрати на збут

0.8

83

Разом повна собівартість

100

10338

Розрахунок собівартості 1 т продукту розраховується по формулі:

Sn = Sm · 100/a ,          (7.2)   де Sn – повна собівартість 1 т продукту на діючому підприємстві;

а - частка витрат у собівартості.

Sn = 9903.3·100/95,8 = 10338грн.

7.3 Розрахунок відпускної ціни 1т емалі МЧ-123

Розраховуємо за формулою:

Ц = Sn(1+R/100)·1,2         (7.3)

де R - рівень рентабельності до собівартості, що задається,  %;

R =20 %.

1,2 - коефіцієнт, що враховує ПДВ, рівний 20% від ціни виробника.

Ц = 10338· (1+20/100)·1,2 =14887 грн/т

7.4  Визначення виторгу від реалізації

Розраховується за формулою:

Вр = V · Ц ,            (7.4)

де V - обсяг виробництва, тон/рік.

Вр = 1000 · 14887 = 14887 тис.грн./рік

7.5  Визначаємо ПДВ на всю реалізовану продукцію по формулі:

ПДВ = Вр·β/(100+β),        (7.5)

де β - ставка податку на додану вартість, (β = 20%).

ПДВ = 14887000·20/120 = 2481.167 тис. грн./рік

7.6 Розрахунок поточних витрат  на виробництво емалі МЧ-123 здійснюється за формулою:

Sm = Sn · V ,       (7.6)

Sm = 10338· 1000 =10338 тис. грн./рік

7.7 Валовий прибуток  від реалізації визначається за формулою:

Пр = Вр – ПДВ – Sm  ,      (7.7)

Пр =14887000-2481167- 10338000 =2067.833тис. грн. /рік

7.8 Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, визначається за формулою:

П = Пр·(1 – 30/100) =2067.833 ·(1 – 30/100) = 1447.483тис. грн./рік де 30 - збори й утримання із прибутку, %.

7.9 Визначення коефіцієнта ефективності виробництва емалі МЧ-123 здійснюється за формулою:

Ке = (Вр – ПДВ)/((І+Sm)/(1+0,12)) ≥ 1  ,   (7.9)

де І - інвестиційні витрати, що включають у себе передвиробничі витрати, витрати на придбання устаткування, вартість будинків і споруджень, засобів на сировину й матеріали, необхідні для запуску процесу виробництва й ін. Приймаємо І = 2500 тис. грн.

Ке = (14887-2481.167)/(2500+10338)/(1+0,12) = 1,08

Пропоноване вкладання засобів у виробництво емалі ефективно, тому що коефіцієнт ефективності більше 1. Результати економічних розрахунків зведені до таблиці 7.9.

Таблиця 7.9 – Техніко-економічні показники