Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 24

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відносно до вимог з охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог .

Схема управління охороною праці на лакофарбному заводі по виробництву емалі АК-194 білого кольору наведена нижче

Рис. 8.1 Схема управління охороною праці на лакофарбному заводі по виробництву емалі АК-194 білого кольору.

Витяги з типового положення про службу охорони праці.

Служба охорони праці вирішує задачі:

-  забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

-  забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

- вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

- професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

Служба охорони праці входить в структуру підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ так і у вигляді групи фахівців або одного фахівця, в тому числі і за сумісництвом.

Служба охорони праці комплектується фахівцями, що мають вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х літ. Фахівці з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: за  виробничим стажем - осіб, що мають спеціальну освіту по охороні праці; по рівню освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження даного Типового положення.

Перевірка знань по охороні праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків і періодично, один раз в три роки.

На підставі даного Типового положення з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються власником Положення про службу охорони праці підприємств, установ і організацій.

Положення про службу охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації і іншого об'єднання підприємств, освічених за галузевим, може відмінити у письмовій формі тільки посадовець, якому підлегла служба охорони праці.

Працівники служби охорони праці не можуть притягуватися до виконання функції, не передбачених Законом” Про охорону праці" і даним Типовим положенням.

Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які мають місце в умовах експлуатації пристроїв на виробництві емалі АК-194, наведений у таблиці 1 [20].

8.1 Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників у цеху по виробництву емалі АК-194 білого кольору представлено у таблиці 8.1

Таблиця 8.1Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників у цеху по виробництву емалі АК-194 білого кольору

Шкідливі і небезпечні

виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Електрична напруга (380,  220 В)

Щит управління, електроприводи, котушки індукційного обігріву реактора

Вибухо-пожежонебезпечність –розчинник (tспл < 28 °С)

Негерметичні ємкості з розчином смоли або розчинником

Шум

Вентиляційна система, технологічне обладнання

Токсичні речовини

Технологічне обладнання

8.3 Промислова санітарія

8.3.1 Перелік шкідливих речовини, які зустрічаються на виробництві та їх характеристики (токсичність, ГДК, клас небезпеки). Характеристика шкідливих речовин, які зустрічаються на виробництві емалі АК-194 наведена у таблиці 8.2[21,22,23].