Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 22

Норми витрати визначаються на основі матеріального балансу, розрахованого в даній бакалаврській роботі.

Ціни встановлюються на основі реально існуючих прайс-листів.

Ктр приймається рівним 1,05 – 1,15.

Розрахунок вартості сировини й матеріалів здійснюємо і заносимо до  таблиці 7.1.

З урахуванням коефіцієнта транспортно-заготівельних витрат вартість сировини складе:

Sm = 10728· 1,1 = 11801 грн./т

7.2 Розрахунок собівартості 1т продукту. Структура собівартості емалі на діючому підприємстві та розрахунок витрат по статтям калькуляції наведені в таблиці 7.2

Таблиця 7.2 - Структура собівартості емалі й розрахунок витрат по статтях калькуляції.

Статті калькуляції

Витрати

Питома  вага витрат, %

Величина, грн.

1.

Сировина й матеріали

95,8

11801

2.

Енергія на технологічні цілі

2.4

296

3.

Заробітна плата основних робітників із нарахуваннями

0.06

7

4.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

0.32

39

6.

Загальвиробничі витрати

0.16

20

7.

Інші виробничі витрати

0.24

30

8.

Адміністративні витрати

0.22

27

9.

Витрати на збут

0.8

98

Разом повна собівартість

100

12318

Розрахунок собівартості 1 т продукту розраховується по формулі:

Sn = Sm · 100/a ,                                           (7.2)

де Sn – повна собівартість 1 т продукту на діючому підприємстві;

а - частка витрат у собівартості.

Sn = 11801·100/95,8 = 12318 грн.

7.3 Розрахунок відпускної ціни 1т емалі АК-124, розраховуємо за формулою:

Ц = Sn(1+R/100)·1,2 ,                                  (7.3)

де R - рівень рентабельності до собівартості, що задається,  %;

R =20 %.

1,2 - коефіцієнт, що враховує ПДВ, рівний 20% від ціни виробника.

Ц = 12318· (1+20/100)·1,2 =17738 грн/т

7.4  Визначення виторгу від реалізації розраховується по формулі:

Вр = V · Ц ,                                                    (7.4)

де V - обсяг виробництва, тон/рік.

Вр = 1000 · 17738 = 17738 тис.грн./рік

7.5  Визначаємо ПДВ на всю реалізовану продукцію по формулі:

ПДВ = Вр·β/(100+β) ,                                       (7.5)

де β - ставка податку на додану вартість, (β = 20%).

ПДВ = 17738000·20/120 = 2956,333 тис. грн./рік

7.6 Розрахунок поточних витрат  на виробництво емалі АК-124 здійснюється за формулою:

Sm = Sn · V ,                                                 (7.6)

Sm = 12318· 1000 =12318 тис. грн./рік

7.7 Валовий прибуток  від реалізації визначається за формулою:

Пр = Вр – ПДВ – Sm ,                                   (7.7)

Пр =17738000-2956333 - 12318000 = 2463,667 тис. грн. /рік

7.8 Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, визначається за формулою:

П = Пр·(1 – 30/100) =2463,667 ·(1 – 30/100) = 1724,567 тис. грн./рік де 30 - збори й утримання із прибутку, %.

7.9 Визначення коефіцієнта ефективності виробництва емалі

АК-124 здійснюється за формулою:

Ке = (Вр – ПДВ)/((І+Sm)/(1+0,12)) ≥ 1 ,                         (7.8)

де І - інвестиційні витрати, що включають у себе передвиробничі витрати, витрати на придбання устаткування, вартість будинків і споруджень, засобів на сировину й матеріали, необхідні для запуску процесу виробництва й ін. Приймаємо І = 2500 тис. грн.

Ке = (17738-2956,333)/((2500+12318)/(1+0,12)) = 1,12

Пропоноване вкладання засобів у виробництво емалі ефективно, тому що коефіцієнт ефективності більше 1. Результати економічних розрахунків зведені до таблиці 7.3.

Таблиця 7.3 – Техніко-економічні показники

Найменування показників

Значення

1.  Обсяг виробництва, т

1000

2.  Виторг від реалізації,тис. грн.

17738

3.  Поточні витрати, тис. грн.

12318

4.  Собівартість 1т, грн./т

12318

5.  Ціна, грн./т

17738

6.  Чистий прибуток, тис.грн.

1724,567

7.  Коефіцієнт ефективності

1,12