Розробка технології виробництва фенолоформальдегідної емалі ФЛ–62 зеленого кольору

Страницы работы

Фрагмент текста работы

РЕФЕРАТ

Звіт про ДР: 85 с., 45 табл.,  50 джерел інформації,  додатків.

Ключові слова: ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГІДНА ЕМАЛЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ЕМАЛЕЙ, ДИСПЕРГУВАННЯ, БІСЕРНИЙ МЛИН

У дипломному проекті розроблено технологію виробництва фенолоформальдегідної емалі ФЛ–62 зеленого кольору. На основі прийнятих рішень здійснено необхідні технологічні, матеріальні, енергетичні та економічні розрахунки.  виконані відповідно заходам реконструкції, що пропонуються. Передбачаються заходи щодо охорони праці та навколишнього середовища.

РЕФЕРАТ

Ключевые слова: ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ ЭМАЛЬ, ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМАЛЕЙ, ДИСПЕРГИРОВАНИЕ, БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА

В дипломном проекте разработана технология производства фенолоформальдегидной эмали ФЛ-62 зеленого цвета. На основе принятых решений осуществлены необходимые технологические, материальные, энергетические и экономические расчеты. Предусмотрены мероприятия по охране труда и окружающей среды. 


ЗМІСТ

РОЗДІЛ

стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………

5

ВСТУП…………………………………………………………………….

6

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД……………………………………………...

7

1.1 Фенолоформальдегідні смоли………….……………………….

7

1.2ЛФМ на основі фенолоформальдегідних смол………. ……….

13

1.3 Масло- і бензостійкі ЛФМ……………………………………...

18

2. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ…….

23

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ……………………………………………………………..

25

4. ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ …………………..

32

4.1 Приготування пігментної суспензії…………………………….

32

4.2 Диспергування пігментної суспензії ………………………….

33

4.3 Постановка емалі «на тип»,фільтрация і розфасування………

34

5. МАТЕРІАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ ……………………………………………………….

36

5.1 Розрахунок матеріального балансу …………………………….

36

5.1.1 Аналіз рецептури……………………………………………

36

5.1.2 Розрахунок рецептури "концентрованої пігментної пасти" і рецептури складання емалі …………………………………….............

37

5.1.3 Складання матеріального балансу на стадіях готування "концентрованої пігментної пасти" й її диспергування в бісерному млині……………………………………………………………………….

39

5.1.4 Постановка емалі на "тип"…………………………………

43

5.1.5 Розрахунок потреби сировини на добу, місяць та рік…...

47

5.2 Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування………………………………………………………………

48

5.2.1. Розрахунок дисольверів…………………………………..

48

5.2.2 Розрахунок змішувачів постановки на «тип»……………

49

5.2.3 Розрахунок бісерного млину………………………………

50

5.3 Норми технологічного режиму…………………………………

51

6. ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ………………………………………………..…………..

52

6.1 Енергетичний розрахунок бісерного млина……………………

52

6.2 Механічний розрахунок змішувача постановки на "тип"…….

62

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ ЕМАЛІ ……………………………...

65

8. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……….

69

8. 1 Основні питання охорони праці……………………………….

69

8. 2  Управління охороною праці на підприємстві………………..

70

8. 3Промислова санітарія…………………………………………..

74

8.3.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві та їх характеристики (токсичність, ГДК, клас небезпеки)……………….

74

8.3.2 Метеорологічні умови……………………………………...

74

8.3.3 Вентиляція…………………………………………………..

75

8.3.4 Освітлення…………………………………………………..

75

8.3.5 Шум…………………………………………………………

76

8. 4 Електробезпека…………………………………………………

77

8.5 Пожежна безпека………………………………………………..

78

8.6 Охорона навколишнього середовища………………………….

79

ВИСНОВОК……………………………………………………………….

80

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ………………………………………

81

ДОДАТОК А………………………………………………………………

85

ДОДАТОК Б………………………………………………………………

87

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АС – алкідна смола;

БРФ – бутанольні розчини формальдегіду;

ГДК – гранично-допустима концентрація;

ГМТА – гексаметилентетрамін;

ЛФМ – лако-фарбові матеріали;

Пк – покриття;

ФФО – фенолоформальдегідні олігомери;

ФФС – фенолоформальдегідна смола;


ВСТУП

Потреби  різноманітних галузей народного господарства (автомобілебудування, сільськогосподарського машинобудування, кораблебудування, транспортного машинобудування, меблевої промисловості і т. д.) до пігментованих лакофарбових покриттів постійно зростають та змінюються. Це обумовило появу широкого асортименту синтетичних плівкотвірних, створення нових високовиробничих способів отримання пігментованих лакофарбових матеріалів (ЛФМ), використання яких дозволило значно розширити сировинну базу лакофарбової промисловості, а також створити нові, більш досконалі  ЛФМ, що принципово неможливо одержати на основі тільки природних продуктів.

Сучасні лакофарбові матеріали представляють собою багатокомпонентні суміші, які включають в себе окрім плівкотвірної речовини та пігменту також наповнювачі, поверхнево-активні речовини, диспергатори, згущувачі, багатокомпонентні розчинники та інші добавки. Кожний з цих компонентів впливає не тільки на властивості та технологічний процес виробництва лакофарбових матеріалів, але й на властивості покриттів на їх основі. Саме тому для правильного складання рецептур лакофарбових матеріалів необхідно знати властивості, способи та особливості отримання природних та синтетичних плікотвірних речовин, пігментів та наповнювачів; фізико-хімічних процеси при їх диспергуванні та вплив на ці процеси різноманітних технологічних добавок.

Однією з різноманітних галузей використання ЛФМ є одержання покриттів, які повинні бути стійкими до дії нафти та продуктів її переробки. Цей тип матеріалів використовується для захисту обладнання нафтопереробних заводів, магістральних трубопроводів, а також при фарбуванні деталей транспорту. Розробці технології одержання такої емалі присвячено цей дипломний проект.


1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1 Фенолоформальдегідні смоли

Фенолоформальдегідні смоли (ФФС) були першими синтетичними смолами, що одержали широке промислове поширення. ФФС були вперше синтезовані Багером у 1872 р. Виробництво цих матеріалів починається з 1909 р. у США (Бекеланд), а в 1912 р. російські вчені Г. С. Петров й И. П. Лосєв уперше розробили промисловий спосіб одержання фенолоформальдегідних олігомерів (ФФО) у присутності кислих каталізаторів [8]. Протягом довгого часу випускалося лише два типи найпростіших смол, виготовлених з фенолу й формальдегіду: термопластична смола - новолак  і термореактивна смола - резол. У радянській промисловості перша смола відома за назвою ідітол, друга часто називається бакеліт. За минулі з тих пор роки синтезовані й виробляються промисловістю сотні інших полімерів. Однак й у цей час ФФС не втратили свого значення. Це обумовлено коштовними властивостями матеріалів на їхній основі, а також можливістю одержання сировини для їхнього виробництва не тільки

Похожие материалы

Информация о работе