Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 31

Собівартість продукції

Калькуляція собівартість продукції здійснюється на основі розрахунків проведених у попередніх розділах

Таблиця 10.11 - Калькуляція собівартості продукту

Стаття витрат

Величина на одиницю, грн

Величина на річний випуск, тис.грн

1

2

3

1. Матеріальні витрати

1.1 Сировина та матеріали

3929

19628,6

1.2 Допоміжні матеріали

196,45

981,43

2. Енерговитрати

2.1 Електроенергія

31,7

158,531

2.2 Вода

0,0836

0,418

РАЗОМ

4157,233

20768,979

3. Оплата праці

3.1 Основна заробітна плата основних виробничих робітників

26,583

132,915

Продовження таблиці 10.11

1

2

3

3.2 Відрахування в державний пенсійний фонд

11,909

59,546

3.3 Відрахування на державне соціальне страхування

1,079

5,396

3.4 Відрахування у фонд страхування по безробіттю

0,707

3,535

РАЗОМ умовно змінні витрати

4191,491

20970,268

4. Витрати по утриманню та експлуатації устаткування

49,16

245,823

5. Загальвиробничі витрати

37,27

186,35

РАЗОМ загальвиробнича собівартість

4283,921

21402,441

6. Адміністративні витрати

79,24

396,21

7. Інші витрати

7.1 Комунальний податок*

0,179

0,8976

8. Витрати на збут

171,357

856,097

РАЗОМ собівартість

4534,697

22655,645

9. Ціна виробництва

5441,6

27186,8

10. Відпускна ціна

6529,9

32624,2

*Комунальний податок = 0,1· 17 · 44 · 12 = 897,6 грн

10.2 Розрахунок показників ефективності виробництва емалі ПФ-115 білого                         кольору

Річна сума прибутку:

ПР = (Ц - С) × V = (5441,6 – 4534,697) × 5000 = 4534,515тис.грн.

Рентабельність виробництва:

R = [ПР / 3 × ОФ + ОБК] × 100%, де      ПР – річна сума прибутку, тис. грн;  ОФ – середньорічна вартість основних засобів підприємства, тис. грн;  ОБК – нормовані оборотні кошти, тис. грн;  3 – коефіцієнт, що враховує загальнозаводські будинки та спорудження;

.

Рентабельність продукту:

Rпр = [(Цвир – С) × B / С ] × 100,

.

Швидкість оберту оборотних коштів (Коб) і тривалість одного оберту (Доб):

Коб = В / ОБК, де      В – вартість реалізації продукту, тис. грн/рік;  ОБК – сума оборотних коштів, тис. грн.

Коб = 32624,2/ 1112,83 = 30 об/рік.

Доб = 360 / Коб = 360 / 30 = 12 днів.

Продуктивність праці:

ПП = В / Ч = 32624,2/26 = 1254,78 тис.грн.

Фондовіддача = В / (ОФ × 3) = 27186,8 / (669,23 × 3) =  13,54 тис. грн/тис. грн [28]

У проекті реконструкції пропонується:

·  за рахунок перерахованих вище факторів скоротити втрати сировини та мате- ріалів на виробництві;

·  знизити ціну емалі за рахунок впровадження водної пасти ТіО2 по собівартості виробництва ВАТ «Сумихімпром».

Наведені розрахунки свідчать про економічну доцільність і високу ефективність реконструкції цеху по виробництву емалі ПФ-115 білого кольору.

Таблиця 10.12 − Техніко-економічні показники виробництва емалі ПФ-115 

                             білого кольору

Найменування показника

Значення показника

1. Проектований обсяг виробництва, т/рік

5000

2. Виторг від реалізації, тис. грн/рік

32624,2

3. Загальний обліковий список робітників, чол

54

4. Продуктивність праці, тис. грн/чол

1154,78

5. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн

669,23

6. Фондовіддача, тис. грн/тис. грн

13,54

7. Собівартість одиниці продукції,  грн/т

4534,697

8. Відпускна ціна одиниці продукції, грн/т

6529,9

9. Рентабельність  продукту, %

20

10. Рентабельність виробництва, %

145