Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 3

Асортименти в останні роки значно розширився. З'явилися нові види нешкідливих, з екологічної точки зору, матеріалів. Створено матеріали для нанесення новими, прогресивними способами: електростатичним розпиленням, струминним облитям, за допомогою електрофорезу.

У цей час скорочено використання дорогих і токсичних органічних розчинників, особливо актуальне з погляду охорони навколишнього середовища та здоров'я людей. Передбачається збільшення виробництва лакофарбових матеріалів на основі синтетичних плівкотвірних поліконденсаційного типу. Це дозволить звести до мінімуму споживання рослинних олій у тому числі й харчових у лакофарбовій промисловості.

Використання синтетичних плівкотвірних речовин дозволило вирішити проблему одержання довговічних атмосферо-, термо-, і хімічно стійких покриттів з високими декоративними властивостями, що відповідають зростаючим вимогам сучасної техніки, до їхнього числа варто віднести матеріали на основі поліефірів, епоксидних олігомерів, олігоуретанів, олігооргано-силоксанів та деяких інших  [1].  

Багатоасортиментна лакофарбова продукція випускається на великих, обладнаних сучасним устаткуванням підприємствах, які побудовані заново або реконструйовані.

Важливим завданням лакофарбової технології є розробка шляхів удосконалювання існуючих виробництв із метою підвищення якості продукції та випуску нових, прогресивних, конкурентноспроможних лакофарбових матеріалів.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК

АСКТП - автоматизована система керування технологічним процесом

КОКП - критична об'ємна концентрація пігменту

ОКП - об'ємна концентрація пігменту

ООКП - оптимальна об'ємна концентрація пігменту

ЛКМ - лакофарбові матеріали

ПАР - поверхнево-активні речовини

1.  АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1  Характеристика ЛКМ на основі алкідних смол. Хімізм, метод одержання та тужавлення алкідних плівкотвірних.

Алкідні смоли являють собою складні ефіри - продукти взаємодії багатоатомних спиртів із багатоосновними кислотами або їхніми ангідридами, модифіковані рослинними оліями. По типі спирту, взаємодіючого із фталевим ангідридом, алкіди та лакофарбові матеріали на їхній основі підрозділяються на гліфталеві (гліцерин) або пентафталеві (пентаеритрит).

На основі алкідних смол, модифікованих оліями або жирними кислотами та розчинних в вуглеводневих розчинниках вітчизняною промисловістю виготовляються ґрунтовки, шпаклівки, емалі та лаки.

Широкому поширенню модифікованих алкідів сприяв ряд обставин: доступність і порівняльна дешевина сировини, простота технології одержання, високі плівкотвірні властивості та можливість їхнього варіювання в широких межах, гарна сумісність із іншими плівкотвірними, що дозволяє на їхній основі різні композиції й ще більше змінювати діапазон властивостей та області застосування.

Коштовною якістю модифікованих алкідів є їхня здатність висихати як на холоду, так і в умовах гарячого сушіння. Цими властивостями володіють алкіди, що містять у своєму складі жирнокислотні радикали з подвійними зв'язками. Плівки таких смол мають високу адгезію, еластичність, стійкість до удару, гарну атмосферостійкість.

До недоліків алкідів варто віднести невисоку твердість їхніх плівок, недостатню водостійкість  і стійкість до хімічних реагентів. Ці недоліки можна зменшити при одержанні композицій з іншими плівкотвірними матеріалами. Модифікація алкідних смол проводиться з метою додання їм нових властивостей, що сприяє розширенню області їхнього застосування.

Серед алкідів найбільше поширення одержали пентафталі, які являють собою модифіковані маслами олігоефіри пентаеритрита та ортофталевої кислоти.

Існує кілька шляхів синтезу алкідів, причому вибір методу  синтезу залежить від типу вихідної сировини, природи алкіду та апаратурних можливостей.

Як модифікатори найчастіше використовуються рослинні олії, каніфоль, синтетичні жирні кислоти різних фракцій, нафтенові та ароматичні кислоти.

Для одержання модифікованої олією смоли необхідно внести до складу олії функціональні групи, здатні брати участь у реакції поліконденсації. Найбільш простим прийомам, що дозволяють надати олії необхідну функціональність, є метод алкоголізу.