Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 28

Вартість води на 1т = 0,4397 × 0,19 = 0,0836 грн.

Вартість води на рік = 0,0836 × 5000т = 418,0 грн.

Таблиця 10.3 - Споживана електроенергія

Найменування устаткування

Nуст, кВт

Кількість апаратів, шт

S потуж-ність, кВт

Річний фонд часу, година/рік

Споживана потужність, кВт/годину

1

2

3

4

5

6

Дисольвер

30

2

60

3902

234060

Проміжна ємність

4

1

4

15604

Змішувач-накопичувач нагромаджувач-змішувач-накопичувач

4

1

40

15604

Бісерний млин

30

2

60

234060

Змішувач постановки на «тип»

30

1

30

117030

Фасувальна ємність

30

1

30

117030

Продовження таблиці 10.3

1

2

3

4

5

6

Фасувальний автомат

5

1

5

3902

Насоси

4

1,5

3

4

12

6

46812

23406

823111

РАЗОМ

134,5

16

211

S ел і = Nсп. · kв · Цел , де      Nсп – споживана потужність, квт-год;  kв – коефіцієнт втрат;  Цел – ціна 1 квт-год, грн.

S ел і = 823,111 · 1,07 · 0,18 = 158,531 тис.грн.

Sел на од = 158531 / 5000 = 31,7 грн/т.

4) Розрахунок амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційних відрахувань, належна на собівартість випускаємої продукції, що, щорічно, складається з амортизації основного технологічного устаткування, амортизації будинків і споруджень, амортизації іншого устаткування й здійснюється по формулі:

АL = NaL /100 · ∑ОФн, де      L – група основних фондів, що відрізняється нормою амортизації;  NaL – норма амортизації по групі L, %;  ОФ – вартість основних фондів, які відносяться до групи L.

Норма амортизації має наступні значення:

- для основного технологічного устаткування - 15%;

- для будинків і споруджень - 5%.

Таблиця 10.4 - Первісна вартість устаткування

Найменування устаткування

Кількість одиниць

Ціна, тис. грн

Вартість тис. грн

Бісерний млин

2

40

80

Змішувач постановки «на тип»

1

50

50

Фасувальна ємність

1

50

50

Дисольвер

2

25

50

Проміжна ємність

1

16

16

Змішувач-накопичувач

1

16

16

Насоси

3

4

1,5

0,55

4,5

2,2

Фільтри

2

3,25

6,5

Разом

225,2

Невраховане устаткування

22,52

Транспортування

4,5

Монтаж

33,78

Спеціальні роботи

22,52

УСЬОГО:

358,52

Ауст = 15/100 × 358,52 = 53,8 тис.грн.

Вартість устаткування із ПДВ

Sуст = 358,52 × 1,2 = 430,22 тис.грн.

Вартість будинків і споруджень в 1,5 рази більше, ніж вартість основного устаткування:

Цбуд = 358,52 × 40/60 = 239,01 тис.грн,

Абуд = 5 / 100 × 239,01 = 11,95 тис.грн.

Разом основні фонди: 430,22 + 239,01 = 669,23тис.грн.

5) розрахунок чисельності робітників і фонду заробітної плати.

Баланс часу роботи одного середньосписочного робітника:

Фн = 254 днів,

Фд = 216 днів.

Дійсний фонд у годинниках:

Фд = 216 × 8 = 1728 год/рік.

Таблиця 10.5 - Явочна чисельність робітників

Професія

Чисельність явочна

У зміну

У добу

Апаратники дисольвера

2

4

Апаратники ЛЗР

1

2

Апаратники бісерного млина

1

2

Колористи

1

2

Машиністи РУМ і вантажники

6

12

РАЗОМ

11

22