Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 27

Категорія молниєзахисту - II. Захист від прямого удару блискавки і її вторинних проявів - заземлення всього устаткування по контуру [25].

10 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

В економічній частині здійснені наступні розрахунки:

- собівартості 1т емалі ПФ-115 білого кольору;

- показників ефективності виробництва емалі ПФ-115 білого кольору;

-економічного ефекту впровадження водної пасти диоксида титану при виробництві емалі.

        10.1 Розрахунок собівартості 1т емалі

1) Розрахунок виробничої потужності цеху.

Виробнича потужність цеху визначається по провідному устаткуванню по формулі:

М = А · П · Феф, де      А – кількість однотипного встаткування, шт (бісерний млин);

П - максимальна продуктивність одиниці устаткування, (кг/год, т/год, т/сут) 600кг/год;

Феф – ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування, (год/рік, дн/рік).

Річний фонд роботи устаткування залежить від режиму роботи цеху. Баланс робочого часу устаткування встановлюється на кожний календарний рік. Режимний фонд роботи устаткування визначається по формулі:

, де      Фреж – режимний (номінальний) фонд часу, год/рік;

Двих, Дпр – відповідно, кількість вихідних або святкових днів, дн/рік;  n – кількість змін;  tзм – тривалість зміни.

Фреж = (365 – 105 – 6) × 2 × 8 = 4064 год/рік.

Дійсний (ефективний фонд часу роботи устаткування):

Фд = Фреж – Прег,

де      Прег – плановані простої в різних видах ремонту й технологічні простої.

Тривалість  капітальних ремонтів встановлюється по графіках То та Р, прийнятим на аналогічних підприємствах. Сумарні простої та плановані технологічні зупинки приймаємо в розмірі 4 % режимного фонду часу, при цьому коефіцієнт екстенсивності устаткування Кекст не повинен бути менше 0,8.

Прег = 4064 × 0,04 = 162.

Фд = 4064 – 162 = 3902 ч/рік.

Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування:

Кекст = Фд / Фреж = 3902/4064 = 0,96 > 0,8, тоді

М = 2 × 0,6 × 3902 = 4682,4 т/рік - продуктивність по пігментній пасті

2) Розрахунок потреби та вартості сировини й матеріалів

Таблиця 10.1 - Потреба в сировині й матеріалах

Найменування компонента

Норма витрати, кг/т

Обсяг вироб-ництва, т

Потреба, т

Лак ПФ-060

430,8

5000

2154,0

Уайт-спирит

43,3

5000

216,5

Водна паста TiО2

259,5

5000

1297,5

ПАР

5,2

5000

26,0

Оміакарб

259,5

5000

1297,5

Сикатив

15,1

5000

75,5

РАЗОМ

1013,5

5067,5

     На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їхня

вартість

Таблиця 10.2 - Вартість сировини й матеріалів

Найменування компонента

ціна, грн/т

Потреба, тис. т

Вартість, тис. грн

на 1т.

на рік

на 1т.

на рік

1

2

3

4

5

6

лак ПФ-060

4300

0,4318

2,154

1,852

9262,2

уайт-спирит

2400

0,0433

0,217

0,104

520,8

Продовження таблиці 10.2

1

2

3

4

5

6

Водна паста TiО2

4020

0,2595

1,2975

1,043

5215,9

ПАР

12000

0,0052

0,026

0,062

312,0

Оміакарб

1060

0,2595

1,2975

0,275

1375,4

Сикатив

10800

0,0151

0,075

0,163

810,0

РАЗОМ

1,013

5,067

3,499

17496,3

При визначенні суми оборотних коштів необхідно вартість сировини та матеріалів ураховувати з податком на додану вартість (ПДВ), що становить 20 %  від вартості матеріалів без ПДВ.

3) Визначення витрати та вартості енергоресурсів

Витрати енергоресурсів на 1т емалі визначаються в тепловому балансі [додаток Г].

Охолоджуюча вода – 439,7кг/т = 0,4397м3/т.

Ціна 1м3 води 0,19 грн.