Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Записка 1; таблиці 29; джерел 28; додаток 5.

Ключові слова: ЕМАЛЬ, ПЕНТАФТАЛЕВИЙ ЛАК, СИКАТИВ, ДИОКСИД ТИТАНА, ОМІАКАРБ, РЕКОНСТРУКЦІЯ.

У даному дипломному проекті основані напрямки реконструкції технологічного процесу виробництва емалі ПФ-115 білого кольору. На основі аналізу літературних даних щодо сучасного стану процесу виробництва емалей та практичних даних запропоновано та обґрунтовано технологічну схему виробництва емалей. Проведені необхідні розрахунки устаткування, матеріальні та економічні розрахунки, а також передбачено забезпечення заходів щодо охорони праці та довкілля.

Техніко-економічні розрахунки доводять доцільність виконаної роботи.

In diesem Diplompojekt wurden die hauptsächlichen Bestimmungen der Rekonst-ruktion der technologischen Weiβemalproduktion PF-115 ausgearbeitet.

Es wurde die Analyse der Literaturangaben vom gegenwärtigen Umstand der Emalproduktion gemacht, und auf den Literatur – und – Praxisgrundangaben wurde das technologische Schema der Emalproduktion angeboten  und begründet, die nötige Einrichtung-, Material – und Ekonomikrechnungen wurden durchgeführt, und die Versorgung der Arbeit – und des Umweltschutzcs wurde auch vorausgesehen.

Die technischen und wirtschaftlichen Rechnungen haben die Zwcokcmäβigkeit der ausgefürten  Arbeit gezeigt.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК...…………….............................................  8

ВВЕДЕННЯ...…………………………………......………………………..............9

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД...................................................................................   11

1.1 Характеристика ЛКМ на основі алкідних смол. Хімізм, метод одержання та зтужавлення алкідних плівкотвірних.....................................................................    11

1.2 Методи диспергування пігментів у розчинах плівкотвірних речовин. По-верхневі явища при диспергувані...…………………............................................    16    

1.3 Диспергування пігментів по методу «тощих паст».........................................   18

1.4 Існуючі схеми одержання емалей. Процеси, що протікають при постанов- ці на «тип»...……………………………………………............…………..............   20  1.5 Одержання пігментних матеріалів методом суховальцьованих паст (СВП).. 24 

1.6 Пігментування плівкотвірних матеріалів методом інверсії змочування........  25

1.7 Характеристика пігментної складової емалі ПФ-115 білого кольору............  27 

2 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИРОБНИЦТВА СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ І УСТАТКУВАННЯ...........................................  29

3 ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ........................................  30

3.1 Прийом та дозування сировини ........................................................................  30

3.1.1 Прийом та дозування рідкої сировини   ...……………………....................   30

3.1.2 Прийом та дозування наповнювача ..……………………………………....   31

3.2 Приготування замісів пігментної суспензії.....................................................    31

3.3 Диспергування суспензії на бісерному млині.................................................    33

3.4 Складання емалі та постановка на «тип».........................................................   34

3.5 Фільтрація та фасування емалі в тару..............................................................    36

4 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИ-

   НИ ..........................................................................................................................   38

5 МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ ПФ-115 БІЛОГО 

   КОЛЬОРУ.............................................................................................................   44

5.1 Основна рецептура емалі та її аналіз ..……………………….........................   44

5.1.1 Розрахунок рецептури пігментної суспензії ................................................   45

5.1.2  Розрахунок рецептури складання емалі ......................................................   46

5.2 Складання матеріального балансу на стадіях приготування пігментної сус-пензії  і її диспергування в бісерному млині ........................................................   47

5.3 Складання емалі................................................................................................    50

6 ОПИС ТА РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАН-

НЯ ............................................................................................................................    56

6.1 Опис устаткування...………………………………………………………......   56

6.2 Розрахунок кількості устаткування .................................................................  59

6.2.1Розрахунок дисольверів, проміжних ємностей, змішувачів-накопичувачів. 59

6.2.2 Розрахунок змішувачів постановки на «тип» ..............................................   62

6.2.3 Розрахунок бісерних млинів ..........................................................................   63

6.2.4Розрахунок кількості фільтрів ........................................................................   63

Похожие материалы

Информация о работе