Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 28

R = П/(ОФ + ОБС) х 100, де П - річний прибуток, отриманий від реалізації проектного обсягу виробництва продукції, тис.грн

ОФ - середньорічна вартість основних засобів підприємства. До складу ОФ включена вартість устаткування і будинку проектованого цеху.

ОБС - нормовані оборотні кошти.

R = 21370 / 23898,11 х 100% = 89%

Рентабельність продукту:

 Rпр = ((Цпр-ва - Сполн.)/Сполн) х 100 =

= [(4964 - 3971,51)/ 3971,51] х 100 = 25%

Фондовіддача(Ф), грн/грн:

 Ф = У/ОФ, де

У1 - чистий обсяг продажу за умови, що він дорівнює проектному обсягу виробництва у вартісному вираженні.

ОФ = ОФу х ДО = 3689,6 х 3 = 11100(тис.грн)

Ф = 100800 / 11100 = 8,4 (грн/грн)

Швидкість обороту оборотних коштів(Коб) і тривалість одного обороту(Доб):

Коб = У/ОБС, де виторг від реалізації, тис.грн;

Коб = 120960/9140 = 13,23(раз)

Доб = 360/Коб = 360 / 13,23 = 27(днів)

Продуктивність праці(ПТ), тис.грн/чіл.:

ПТ = У/Ч, де Ч - чисельність промислово-виробничого персоналу, чіл.

ПТ = 2144,68(тис.грн/чіл)

Строк окупності:

Тік = sДО / Эг, де

sК - сумарні додаткові капітальні вкладення,

Эг - річний економічний ефект.

sДО = Коб + ДО, де

Коб - додаткові капітальні вкладення на устаткування,

К - предпроизводственные капітальні витрати.

sДО = 400 х 1,5 х 1,2 + 200 = 920(тис.грн)

Эг = Рг - Зг, де

Рг - вартісна оцінка впровадження технічних заходів, тис.грн.

Зг - річні витрати,тис.грн.

Рг = Эм + Эусл.посада., де

Эм - економія матеріалів у грошовому вираженні в рік,

Эусл.посада - економія на умовно-постійних витратах за рахунок росту обсягу виробництва.

Эм = У(Сб - Сп), де

В - планований випуск продукту,

Сб - вартість сировини на 1 т продукту по заводським даної,

Сп - вартість сировини на 1 т продукту по проекті.

Эм = 20 000 (3574,32 - 3521,5) = 1056,45 (тис.грн)

Эусл.посада = Сб х l(Впр - Вб) / 100, де

l - питома вага умовно-постійних витрат у собівартості продукції,%

Впр - випуск проектований, т

Вб  - випуск базовий, т

sЗ = (С с б - С с п) / Сб х 100%, де

С с б - заводська собівартість 1 т продукту, грн

С с п - планована собівартість 1 т продукту, грн

sЗ = (4031,08 - 3971,51) / 4031,08 х 100% = 1,48 %

Эусл.посада = 4031,08 х 0,12(20 000 - 18 000) = 967(тис.грн)

Рг = 1056,45 + 967 = 2023,45(тис.грн)

Зг = (Коб + ДО) х 0,15 + sU, де

sU - додаткові эксплутационные витрати,тис.грн

sU = 441,84/ 1475,8 х 720 = 215,56(тис.грн)

Зг = (720 + 200) 0,15 + 215,56 = 353,56(тис.грн)

Эг =2023,45 - 353,56 = 1669,89(тис.грн)

Тік = 920 / 1669,89 = 0,6(років)


 13 Висновок

У результаті виконання дипломного проекту на тему "Виробництво емалі ПФ-2134 білої" на основі розчинів алкидных смол запропоновані наступні заходи щодо зміни технологічної схеми і процесу производтва емалі з метою зниження матеріальних і енергетичних витрат і зниження собівартості емалі:

-  змішувач попереднього змішання і стадія одержання замісу пігментів у змішувачі виключені;

-  обґрунтований вибір як метод диспергирования метод "худих паст";

-  зроблено техніко-економічне і соціальне обґрунтування необхідності реконструкції цеху;

-  виконано розрахунки матеріального балансу;

-  розраховано теплові і механічні показники устаткування;

-  розрахунок техніко-економічних показників свідчить про доцільність запропонованих заходів. Строк окупності продукту 0,6 років. Річний економічний ефект 1669,89 тис.грн.


 14 Список авторів

1.  Сорокін М.Ф. Хімія і технологія плівкоутворювальних речовин, М.: Хімія, 1981.

2.  Ермилов П.І, Индейкин Е.А.. Пігменти і пигментированные лакофарбові матеріали, Л.: Хімія, 1987.

3.  Яковлев А.Д.. Порошкові фарби, Л.: Хімія, 1986. 230 с.

4.  Индейкин Е.А., Лейбзон Л.Н., Толмачев И.А.. Пигментирование ЛКМ, Л.: Хімія, 1986. 230 с.

5.  Верхоланцев В.В.. Водяні фарби на основі синтетичних полімерів, Л.: Хімія, 1968. 200 с.

6.  Barkman A., Official Digest, 22, №308, 630(1950).