Матеріальний баланс виробництва лаку ПФ-053, страница 3

- каніфоль                        х = 65,6 кг; - пентаеритрит                х = 81 кг; - фталевий ангідрид       х = 131,3 кг; - уайт-спирит                   х = 222,8 кг; - сольвент                         х = 205,2 кг.

Втрати компонентів на одну тону: - олія соняшна

8519,4 – 75,

1000 – х,                          х = 8,8 кг;

Відповідно розраховуємо і інші компоненти: - каніфоль                       х = 6 кг; - пентаеритрит               х = 3,9 кг; - фталевий ангідрид        х = 13,2 кг; - уайт-спирит                  х = 2,6 кг; - сольвент                        х = 2,5 кг.

Для розрахунку витратних норм на сировину, матеріал задаємося фондом часу, тобто кількістю робочих днів у році. Фонд часу залежить від режиму роботи підприємства. Кількість вихідних в році = 52 дні (безперервний режим роботи, шестиднівка). Отож фонд часу підприємства складає Ф = 303 доби.

Продуктивність підприємства = 3000 т/рік

Розрахунок необхідної кількості сировини

Компоненти

Витрати (кг, т)

На рік, т

На місяць, т

На добу, кг

1

2

3

4

Олія соняшна

940,2

78,35

3103

Каніфоль

196,8

16,4

650

Пентаеритрит

243

20,25

802

Фталевий ангідрид

394

32,8

1300

Карбонат натрію

0,6

0,05

2

Уайт-спирит

668,5

55,7

2205

Сольвент

615,5

51,3

2030

Ксилол

53

4,4

175

УСЬОГО

3111,4

259,3

10267

Норми технологічного режиму

№ п/п

Найменування стадій та потоків реагентів

Найменування параметра та одиниця вимірювання

Трива-лість, год.

Темпера-тура, 0C

Тиск, МПа

Кількість заванта-жувальних компо-нентів, кг

І Виготовлення основи лаку

1

Завантаження підігрітої соняшної олії, каніфолі та подальше нагрівання

2,5

80

2670

559

2

Заватаження пентаеритриту та соди

0,5

150

690

2

3

Нагрівання

1,5

240

4

Витримка до кінця переетерифікації

3

240

5

Охолодження

0,5

160

6

Завантаження кристалічного фталевого ангідриду

1,5

160

1118,3

7

Завантаження ксилолу

0,1

160

150

8

Нагрівання реакційної маси

2

240

9

Витримка маси до кінця поліетерифікації

5,4

240

10

Охолодження основи

1

100

Усього по реактору

18

5189,3

Втрати 215,7

ІІ Розчинення основи та постановка на «тип»

1

Завнтаження сольвенту

1

20

1748,4

2

Завантаження уайт-спириту

1

20

1898,4

3

Завантаження основи

1

100

4973,6

4

Перемішування і постановка на «тип»

3

80

5.3. Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування.

При розрахунку апаратів визначають вагові потоки перероблюваних речовин, необхідні для здійснення технологічних процесів. Для розрахунку кількості апаратів задаємося добовим обємом перероблюваних матеріалів і часом проведення операцій в годинах. Робочий обєм апарату завжди менше повного обєму. Число операцій в добу для даної стадії виробництва

, а   , де Jі – добові витрати і-го комонента, кг/доб, di - густина і-го компонента, кг/м3.

Vдоб = 3103 / 930 + 650 / 1100 + 802 / 1369 + 1300 / 1327 = 5,5 м3, Vроб відомий і дорівнює 4,725 м3.

α = 5,5 / 4,725 = 1,164.

Розраховуємо число операцій, що мають місце в одному апараті:

, де τ – час операції в апараті, год.

β = 24 / 18 = 1,35.

Розраховуємо необхідну кількість апаратів при даному заванаженні та обсязі виробництва:

,

n = 0.992.

Тобто для досягнення необхідного обсягу виробництва достатньо одного реактора.

Відповідно і для змішувача