Огляд водних дисперсій полімерів. Технологічна схема одержання воднодисперсійних фарб із застосуванням краскотерних машин і кульових млинів, страница 12

Пластифікація дисперсії полівінілацетату проводиться в змішувачі 12, куди з мірників 10 й 11 заливають дисперсію, а потім пластифікатор. Перемішування в змішувачі триває 2-2,5 год.

Готування фарби здійснюють у тім же змішувачі 12, перекачуючи в нього пігментну пасту із приймача 8. Тут же при необхідності проводиться колеровка (окремо приготовленими водними пастами кольорових пігментів). Під кінець завантажують смола-модифікатор і коалесцируючу добавку. Фарбу перемішують, перевіряють на відповідність ТУ й перекачують у приймач фарби 13, звідки розфасовують у тару.

Таким чином, цей процес є безперервним на стадії диспергування, але періодичним на всіх інших стадіях.

Варіант технологічної схеми виготовлення воднодисперсійних фарб із застосуванням краскотеных машин і кульових млинів (мал. 1.4) використовується головним чином при виробництві фарб на основі стирол-бутадієнового латексу (фарби Е-КЧ).

В змішувач, що обігрівається, з мішалкою 1 завантажують необхідні кількості компонентів для одержання напівфабрикату. При цьому в результаті омилення синтетичних жирних кислот їдким натром утворяться солі, що мають високу емульгуючу дію. Отриманий напівфабрикат перекачують у проміжну ємність 2. У цьому ж змішувачі звичайно готовлять розчин антиоксиданту стирол-бутадієнового сополімеру - фенолоформальдегіда, що потім перекачують у ємність 6.

Виготовлення фарб здійснюється або в краскотерній машині й змішувачі, або в кульовому млині.

У першому випадку в замішувальну машину 10 завантажують із мірника 3 напівфабрикат і пігменти й перемішують масу до повної гомогенізації. Готовий заміс вивантажують у візок 12 і передають па краскотену машину 13. Перетир пасти проводиться до досягнення дисперсності 30-40 одиниць по приладу ”Клин”. Готова паста подається в змішувач 7, куди попередньо

Рис. 1.4 Технологічна схема одержання воднодисперсионных фарб із застосуванням краскотерних машин і кульових млинів: 1-обігріває змішувач, що; 2-ємність для напівфабрикату; 3 -мірник для напівфабрикату; 4 - ємність для піногасника; 5 -мірник для латексу; 6 - ємність для розчину антиоксиданту; 7-змішувач для фарби; 8-кульовий млин; 9 - ємність для латексу; 10 - замішувальна машина; 11 - тара; 22-тс-лежка; 13 – краскотерна машина.

завантажений латекс, що надходить із ємності 9 через мірник 5. Потім завантажується розчин антиоксиданту, уміст перемішується й фарба ставиться на тип.

При використанні другого варіанта схеми в кульовий млин 8 подають напівфабрикат, пігменти й здійснюють диспергування. Після одержання потрібної дисперсності в кульовий млин 8 завантажують латекс, розчин антиоксиданту й піногасник з міринка 4, перемішують нетривалий час і перекачують у змішувач 7. Після постановки па тип фарби фільтрують і розливають у тару 11.

Також існує метод діжних технологій, що аналогічний першому розгляненому методові. Тільки в технологічній схемі виключений бісерний млин. Цей метод застосовується, коли необхідно одержувати фарбу з меншим ступенем дисперсності пігментних часток.

Розглянуті методи не вичерпують усієї розмаїтості технології вододисперсійних фарб. Деякі нові типи фарб (ґрунтовки-перетворювача, безпігментні фарби й ін.) виготовляються по схемах, які відрізняються від розглянутих.

1.10 Постановка завдання й мети роботи.

Як видно з літературного огляду ВДФ є перспективними ЛФМ, темпи росту яких у цей час дуже великі. Разом з тим, з огляду на складний склад ВДФ (це самі багатокомпонентні ЛФМ), складні фізико-хімічні процеси, що протікають при їхньому виготовленні, велику роль малих добавок  у формуванні якості цих матеріалів, слід зазначити, що властивості цих матеріалів у цей час далеко не завжди задовольняють потреби через необґрунтоване складання рецептур цих матеріалів і не продуманих технологій їхнього виготовлення. У цьому зв'язку питання вдосконалювання рецептур ВДФ, обґрунтованого вибору малих добавок, добору оптимального співвідношення між пігмент - плівкоутворювальне, а також питання обґрунтування прогресивної технології виготовлення фарб - є досить актуальним в удосконалюванні асортиментів ВДФ і задоволення потреби в цих матеріалах. Розробці даних питань присвячується даний дипломний проект.