Розрахунок і проектування трьохкорпусної випарної установки безперервної дії для концентрації розчину хлористого натрію, страница 3

Тиск в середньому перетині кип'ятильних труб (в МПа) дорівнює сумі тисків вторинного пари в корпусі і гідростатичного тиску стовпа рідини (∆Pср ) у цьому перетині труби завдовжки H:

Pср = Pвп + ∆Pср = Pвп +

Для вибору значення H потрібно орієнтування визначити поверхню теплопередачі випарного апарату. При кипінні водних розчинів можна прийняти питоме теплове навантаження апаратів з природною циркуляцією q= 10000 ÷ 30000 Вт/м2.  Приймемо = 22000 Вт/м2. Тоді поверхня теплопередачі першого корпусу орієнтування буде рівна:

По ГОСТ 11987—81 для випарного апарату з природною циркуляцією і винесеною гріючою камерою найближча буде поверхня – 40м2 при діаметрі труб 38x2 мм і довжині труб Н = 4000 мм.

Тиску в середньому шарі кип'ятильних труб корпусів рівні:

P1ср = Pвп1 + МПа

P2ср = Pвп2 + МПа

P3ср = Pвп3 + МПа

Цим тискам відповідають наступні температури кипіння і теплоти паротворення (табл. 2.3):

Таблиця2.3 – Температури кипіння і теплоти паротворення

Тиск, МПа

Температура,ºС

Теплота паротворення кДж/кг

P1ср = 0,2893

t1ср=132,3

r1ср=2172,7

P2ср = 0,1614

t2ср=113,4

r2ср=2224,8

P3ср = 0,0307

t3ср=69,5

r3ср=2234

Визначаємо гідростатичну депресію по корпусах

 

Сума гідростатичних депресій складає:

в) Температурна депресія визначається по рівнянню:

,                                                           (2.6)

де Тср =(tср + 273), К;  – температурна депресія при атмосферному тиску, ºС;  – теплота паротворення вторинної пари, кДж/кг.

Визначається величина  як різниця  між температурами кипіння розчину і чистого розчинника (води) при атмосферному тиску.  Температури кипіння розчину при атмосферному тиску залежно від концентрації приведені| в довідковій літературі, наприклад [2].

Знаходимо значення  по корпусах:

 ºС

 ºС

 ºС

Сума температурних депресій рівна:

Тоді температури кипіння розчинів по корпусах рівні:

 ºС

 ºС

 ºС

2.3 Розрахунок корисної різниці температур

Необхідною умовою передачі тепла в кожному корпусі є наявність деякої корисної різниці температур гріючої пари і киплячого розчину.

Корисні різниці температур по корпусах рівні:

 ºС

 ºС

 ºС

Загальна корисна різниця температур:

 ºС

Перевіримо загальну корисну різницю температур:

2.4 Визначеннятепловихнавантажень

Витрата гріючої пари в першому корпусі, продуктивність кожного корпусу по випаровуваній воді і теплові навантаження по корпусах визначаються шляхом спільного вирішення рівнянь теплових балансів по корпусах і рівняннями балансу по воді для всієї установки:

              (2.7)

Оскільки , а , то

                        (2.8)

              (2.9)

                    (2.10)

W=W1+ W2+ W3,                                                                    (2.11)

де D – витрата гріючої пари в першому корпусі, кг/с;  – ентальпія пари і конденсату відповідно Дж/кг; 1,03, 1,02, 1,01 – коефіцієнти, що враховують 3;2;1 % втрат тепла в довкілля по корпусах, відповідно (втрати тепла зазвичай приймають в розмірі 2 ÷ 6% от теплового навантаження апарату);  – питома теплоємність Дж/кг∙К;  – теплота концентрації по корпусах.  Величинами  нехтуємо, оскільки ці величини значно менше прийнятих втрат тепла; tн – температура кипіння вихідного розчину що подається в перший корпус  – температура кипіння в i-ом корпусе.

, де  – температурна депресія для вихідного розчину; сн, с1, с2 – теплоємність розчинів при концентраціях , кДж/(кг×К)

Теплоємність (в кДж/(кг×К)) розбавлених водних розчинів ( < 20%) розраховується по формулі:

                                                   (2.12)

Підставимо відомі значення в рівняння.

W = 0,93 = W1+ W2+ W3

W = 0,93 = W1+ W2+ W3

0,93=  +  +

Звідси: D = 0,294 кг/с.

Тоді:

W1 = 0,954×0,294 – 0,004 = 0,28 кг/с

W2 = 0,882×0,294 + 0,046 = 0,30 кг/с

W3 = 0,707×0,294 + 0,14 = 0,35 кг/с

Перевірка

W = W1 + W2 + W3 = 0,28 + 0,30 + 0,35 = 0,93 кг/с