Розрахунок прямоточної барабанної сушильної установки, страница 6

Так як у нашому випадку Re > 100000, то за рис. 1,5 [2] визначимо, що значення коефіцієнта тертя становить: λ = 0,014.

Сума коефіцієнтів місцевих опорів

,

(6.4)

де ζвх - значення коефіцієнта місцевого опору при вході у воздуховод; ζвих - значення коефіцієнта місцевого опору при виході з воздуховода; ζотв - значення коефіцієнта місцевого опору відводу під прямим кутом; ζпр - значення коефіцієнта місцевого опору прямоточного вентиля.

Значення коефіцієнтів місцевих опорів вибираємо по табл. XІІІ [2]: ζвх = 0,5, ζвих = 1, ζотв = 0,21, ζпр = 0,31. Тоді

У такому випадку

Гідравлічний опір установки:

7 ВИБІР ВЕНТИЛЯТОРА Й ЕЛЕКТРОМОТОРА ДО НЬОГО

Для подачі повітря в систему застосовують відцентрові й осьові вентилятори, які вибирають за допомогою графіків-характеристик [7] за значеннями об'ємної продуктивності Q, м3/год і по загальному опорy системи ∆Р, Па. У даних методичних вказівках у проектованій сушильній установці використаний відцентровий вентилятор, його характеристики представлені в прил. Е.

Корисну потужність вентилятора, Nn, Вт, знаходимо по формулі:

,

(7.1)

де Q - подача (продуктивність) вентилятора, м3/c; Q = Vвл.2 = 1,31 м3/c; ∆Р - повний гідравлічний опір установки, Па.

,

(7.2)

де ∆Рск - швидкісний тиск, створюваний вентилятором, Па; 0,3 ∆Рск - витрати тиску на подолання гідравлічних опорів усередині вентилятора, Па, причому

Тоді

Потужність вентилятора N, кВт, що повинен розвивати електродвигун вентилятора на валу при сталому режимі роботи, знаходимо по формулі:

,

(7.3)

де ηв - к.к.д. вентилятора, ηв = 0,4-0,7 (при малій і середній подачі) і ηв = 0,7-0,9 (при великій подачі); ηпер - к.К.д. передачі від електродвигуна до вентилятора (ηпер = 1, тому що у відцентрових і осьових вентиляторах, звичайно, вал електродвигуна з'єднується безпосередньо з валом вентилятора).

Приймаючи ηв = 0,7, одержимо:

Знаючи потужність N, вибираємо електродвигун до вентилятора (прил. 6).

Установлюємо, що вихідним даним найкраще  задовольняє відцентровий вентилятор марки В-Ц14-46-5К-02, що характеризується Q = 3,67 м3/с, ∆Р = 2360 Па, ηв = 0,71 і n = 24,1 об/с.

Вентилятор постачений електродвигуном типу А02-61-4 з номінальною потужністю NH = 13 квт і К.К.Д двигуна ηдв = 0,88.

Необхідно врахувати, що потужність, споживана двигуном від мережі, Nдв, кВт, більше номінальної внаслідок втрат енергії в самому електродвигуні.

Тому

,

(7.4)

З урахуванням запасу на можливі перевантаження встановлюємо електродвигун до вентилятора потужністю Nуст, кВт:

,

(7.5)

де β - коефіцієнт запасу потужності

Отримана настановна потужність не з потужність двигуна, обрану раніше. Якщо ж виявиться, що Nуст значно перевищує NH, то необхідно вибрати інший електродвигун з більшою потужністю.

По номінальній потужності електродвигуна до вентилятора визначаємо питома витрата енергії на тонну видаляє влаги Nуд:

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 784 с.

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1976. – 550 с.

3. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Под. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 493 с.

4. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности. – М.: Химия, 1970. – 429с.

5. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1970. – 408 с.

6. Машины и аппараты химических производств. – Изд. 3-е / Под. ред. д-ра техн. наук, проф.И.И. Чернобыльского. – М.: Машиностроение, 1975. – 455 с.

7. Рысин С.А. Вентиляционные установки Машиностроительных заводов. Справочник. – М.: Машиностроение, 1964. – 704 с.

8. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компресссоры. – М.: Энергия, 1977. – 424 с.

9. Парри Д.Г. Справочник инженера-химика / Пер. с англ. – Л.: Химия, 1969. – T.I. – 640 с.

10. Справочник химика – М; Л.: Химия. – T.III, 1964. – 1006 с.; т.У, 1966. – 974с.

11. Сушильные аппараты и установки. Каталог НИИХИММАШ, ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, – 3-е изд.– М., 1975. – 64 с.

12. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1968. – 847 с.