Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів", страница 7

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1. Створити модель потоків вихідної суміші вуглеводнів. Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – рівняння стану Пенга-Робінсона.

Склад  потоків.

Ім’я

Живлення1

Живлення2

Температура, С

149

64

Тиск, кг/см2

15,8

25

Витрати, кг/год

8700

4500

Мас. Доля (пропан)

0.0120

0.0200

Мас. Доля (ізобутан)

0.1700

0.1900

Мас. Доля (бутан)

0.1700

0.2000

Мас. Доля (ізобутен)

0.0080

0.2200

Мас. Доля (ізопентан)

0.1400

0.1600

Мас. Доля (пентан)

0.1400

0.2100

Мас. Доля (гексан)

0.1100

0.0000

Мас. Доля (гептан)

0.1300

0.0000

Мас. Доля (октан)

0.1200

0.0000

Визначити густину, ентальпію, ентропію та теплоємність отриманих технологічних потоків.

2. Приведить опис термодинамічного пакету Соава-Редліха-Квонга.

3. Побудувати за допомогою UniSim Design модель процесу розділення вихідної суміші в ректифікаційній колоні та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні дані:

З’єднання

Кількість тарілок живлення (тарілка)

15

Живлення1 (тар.4) Живлення2 (тар.8)

Витрати газу з конденсатора

0

С5 у дистиляті

0,055 мольна доля iC5 і nC5 в дистиляті (Comp. Frac.)

Тип конденсатора

парціальний

Пара зверху

Викид

рідина зверху

Бутани

Видалення бутану

0,945 видалення iC4, nC4 та iC4= в дистиляті (Comp. Recov.)

Кубовий продукт

Пентан+

Ен.поток ребойлера

Нагр.кип.

Ен.поток конденсатора

Нагр.конд.

Профіль тиску

В конденсаторі

14 кг/см2

ΔP конденсатора

0 кг/см2

в ребойлере

15 кг/см2

4. Визначити точку роси по воді продукту верху ректифікаційної колони.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1. Збудувати модель ректифікаційної колони процесу отримання етанолу. Проведіть моделювання вихідних сумішей, що надходять у ректифікаційну колону.

Вихідні дані: Термодинамічний пакет – NRTL. За допомогою опції UNIFAC VLE розрахуйте невідомі (Unknowns Only) бінарні коефіцієнти пакету властивостей, для оцінки невідомих параметрів

Склад потоків:                To_Rect                                                                                                        Rect_Feed

                              

Температура, °С                                                          81                                                                                                   95