Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів", страница 2

Підігріта аміачна вода:

Температура: 92°С

Теплообмінник:

Втрати тиску за обома сторонами: 68,95 кПа

Кількість ходів за обома сторонами: 1

Активні специфікації:

Флегмове число – 8

Масова доля аміаку в ребойлері – 0,45%

Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повний рефлюкс.

Вихідний розчин надходить на 3 тарілку.

Кількість тарілок: 10.

Тиск кубу: 223 кПа

Тиск дефлегматору: 196 кПа

Флегмове число: 8

Витрати пари верху колони: 8165 кг/год4.


4. Збудувати TS, PH і PT діаграми продуктових потоків ректифікаційної колони та визначити критичну температуру і критичний тиск для цих потоків.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Послідовність побудови моделі в UniSim Design.

2. Створіть модель потоку вихідної сировини.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон для кислих середовищ.

Вихідний розчин (кислі стоки):

Склад: Н2О – 98,90%; H2S – 0,6%; NH3 – 0,4%

Температура: 33°С

Тиск: 276 кПа

Витрати: 335 м3/год

Визначте фазовий стан потоку, його теплоємність і ентальпію.

3. Схема процесу очищення кислих стоків представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у рекуперативному теплообміннику до цільової температури та надходить у ректифікаційну колону. Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу ректифікації підігрітої вихідної сировини та визначити компонентний склад, витрати та температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Підігріта аміачна вода:

Температура: 92°С

Теплообмінник:

Втрати тиску за обома сторонами: 68,95 кПа

Кількість ходів за обома сторонами: 1

Активні специфікації:

Флегмове число – 11

Масова доля аміаку в ребойлері – 0,5%

Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повний рефлюкс.

Вихідний розчин надходить на 4 тарілку.

Кількість тарілок: 8.

Тиск кубу: 227 кПа

Тиск дефлегматору: 198 кПа

Флегмове число: 11

Витрати пари верху колони: 8175 кг/год


4. Визначити точку роси за водою і точку роси за вуглеводнями газоподібного продукту ректифікаційної колони.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                             доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Пакет властивостей в UniSim Design.

2. Створіть модель вихідної суміші пропен-пропан.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – рівняння стану Соава-Редліха-Квонга.

Вихідна суміш:

Склад: пропан – 40%; пропен – 60%

Фазовий стан - пара

Тиск: 2068 кПа

Витрати: 600 кмоль/год

Визначте температуру потоку, його молярну ентропію та молярну ентальпію.

3. Схема процесу розділення суміші пропен-пропан представлена на рисунку.

Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу розділення вихідної суміші в ректифікаційній колоні та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні дані: