Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів", страница 10

4. Для отриманої моделі ректифікаційної колони визначити навантаження і температури підігрівача кубу та конденсатору колони, а також масові витрати флегми та пари, що покидає підігрівач кубу колони.

Затверджено на засіданні кафедри          ІХТ, ПА               протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1. Перед вами стоїть задача моделювання процесу регенерації триетиленгликолю при осушці природного газу. Створіть потік ТЕГ, який буде надходити на регенерацію.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

ТЕГ низького тиску, склад:

Тиск: 182 кПа, витрати: 540 кг/год, температура 39°С

Визначте фазовий стан потоку, його

теплоємність, ентальпію та ентропію.

2. Моделі активності в UniSim Design, області застосування.

3. Вихідна сировина підігрівається в рекуперативному

теплообміннику до цільової температури та надходить у

ректифікаційну колону. Збудувати за допомогою UniSim Design

модель процесу ректифікації підігрітої вихідної суміші й визначити

компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

 


Сировина регенератору:

температура 107°С, тиск 1.2 кг/см2.

Теплообмінник

Закладка, Сторінка                                       Поле                                                  Значення

Дані, Поєднання                                           Вхід у корпус                                 ТЕГ низьк. тиску

Вхід у трубки                                  Куб регенератора

Вихід із корпусу                            Сировина регенератора

Вихід із трубок                ТЕГ з Т-100

Дані, Параметри                                           Δ P трубок                                       0.017 кг/см2

Δ P корпусу                                     0.55 кг/см2

Ректифікаційна колона - Регенератор

Закладка, Сторінка                                       Поле                                                  Значення

Поєднання                                                      Кількість тарілок                                          1

Подача                                             Сировина регенератора

Тип конденсатору                          Повна флегма

Пара зверху                                    Газ із регенератору

Кубова рідина                                Куб регенератора

Тиск                                                                 Конденсатор                                   1.15 кг/см2

Дані, Поєднання                                           ΔP конденсатора                            0.015 кг/см2

Тип специфікації                                          Поле                                   Значення

Температура                                                  Ім’я                                     Температура конденсатора

Тарілка               Конденсатор

Задано                               106°С

Температура                                                  Ім’я                                     Температура ребойлеру

Тарілка               Ребойлер

Задано                               209°С

4. Визначити точку роси за водою і точку роси за вуглеводами газообразного продукту ректифікаційної колони.

Затверджено на засіданні кафедри          ІХТ, ПА               протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.