Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці і навколишнього середовища» в дипломних проектах і роботах студентів (спеціалістів)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

навколишнього середовища» в дипломних проектах (роботах) для студентів денної та заочної форми навчання.

Обсяг даного розділу пояснювальної записки дипломного проекту повинен складати 5 -7 сторінок машинописного тексту.

Стиль викладу повинен носити конкретний характер, використовувати матеріали переддипломної практики, відповідати темі дипломного проекту (роботи). Не слід давати витяги з літератури, які носять загальний теоретичний характер.

По тексту даного розділу пояснювальної записки дипломного проекту повинні бути даватись посилання на літературу, що використовується (ДНАОП, НАОП, ГОСТ, СНіП, СН та ін. літературу).

Розділ по охороні праці повинен мати наступні підрозділи:

-  загальні питання охорони праці;

-  організація управління охороною праці на підприємстві;

-  промислова санітарія;

-  техніка безпеки;

-  електробезпека;

-  пожежна безпека;

-  охорона навколишнього середовища.

По вказівці консультанта розділ може доповнюватись індивідуальним завданням.

При складанні  пояснювальної записки до дипломного проекту розділ «Охорона праці і навколишнього середовища» розташовують після викладу основного матеріалу дипломного проекту (роботи).

Закінчення роботи над розділом «Охорона праці і навколишнього середовища» фіксується підписом консультанта по дипломному проектуванню на титульному листі записки пояснення дипломного проекту. Без підпису консультанта дипломний проект (робота) до захисту не допускається.

Зміст розділу «Охорона праці і навколишнього середовища».

1. Загальні питання охорони праці.

Стисло викласти значення охорони праці, зокрема задачі, які випливають із закону України „Про охорону праці” [1] що стоять перед державою і конкретним підприємством або установою з питань безпеки і організації охорони праці  (додаток 1).

2. Організація управління охороною праці на конкретному підприємстві або установі, що вивчається.

З урахуванням матеріалів переддипломної практики:

- стисло вказати обов’язки роботодавця що до управління охороною праці на підприємстві (додаток 2);

- дати схему управління охороною праці (додаток 3);

- основні задачі і функції відділу охорони праці на підприємстві (додаток 4).

Дати у формі таблиці (таблиця 1) перелік основних шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які мають місце в умовах експлуатації пристроїв [2]. Приклад переліку шкідливих і небезпечних виробничих чинників для конкретного підрозділу надано в додатку 5.

Таблиця 1.

Перелікшкідливих і небезпечних виробничихчинників.

Шкідливі і небезпечні

виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Рекомендується „Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників” (табл.1) винести на один з креслярських листів і користуватися при захисті дипломного проекту.

3. Промислова санітарія.

3.1. Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві.

Використовуючи данні переддипломної практики надати в формі таблиці 2 перелік шкідливих речовин, які зустрічаються на виробництві та їх характеристики (токсичність, ГДК, клас небезпеки) [3,4,5].

Таблиця 2.

Характеристика шкідливих речовин, які зустрічаються на виробництві

Речовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Приклад переліку шкідливих речовин для конкретного підрозділу дається в додатку 6.

3.2. Метеорологічні умови.

Визначити категорію робіт, що виконуються працівниками за енерговитратами. Розглянути метеорологічні умови, які визначаються температурою ( t, oC ), відносною вологістю (j, %)  і швидкістю руху повітря в приміщенні (u, м/с) в холодний

Похожие материалы

Информация о работе