Методичні вказівки для вивчення учбових матеріалів по розділу «Вступ до пінч-аналізу» за курсом «Вступ до спеціальності», страница 12

Сумарне загальне споживання енергії в цьому регіоні складає величину ~ 70.8 млн. тон умовного палива (т. у. п.). Під умовним паливом розуміють паливо при спалюванні 1 кілограма якого виділяється 29300 кДж теплової енергії. З них в промисловості споживається ~ 36.4 млн. т. у. п. (рис. 21).


Рисунок 21 – Паливно-енергетичний баланс північного Сходу України (Сумська, Харківська, Луганська і Донецька області). Приведені значення дані в млн. т.у.п.

У комунальному господарстві цього регіону споживається ще близько 3 млн. т. у. п. Це ті напрями господарської діяльності, в яких, перш за все, можуть бути застосовані методи інтеграції процесів.

Застосування методів пінч-аналізу до промислових підприємств північного Сходу України дозволить зменшити його енергоспоживання на величину ~ 20 млн. т. у. п. на рік або на ~14 млн. т. нафтового еквівалента на рік, що, при існуючих цінах на енергоносії, рівноцінно економії 6–7 млрд. дол. США щорічно.

При зниженні питомого енергоспоживання в регіоні на 20 млн. т. у. п. або на 18 000 МВт на рік, емісія вуглекислого газу зменшиться на 40 млн. тонн на рік, і від продажу квот на це зменшення регіон може отримати ще додатковий прибуток.

Список літератури

1. Linnhoff B. Synthesis of heat exchanger networks. Part I:Systematic generation of energy optimal networks / Linnhoff B., Flower J.R. // AIChEJ. – 1978. –V. 24, –No. 4. –P. 633–642.

2. Linnhoff B. Synthesis of heat exchanger networks. Part II:Evolution generation of networks with various criteria of optimally/ Linnhoff B., Flower J.R. // AIChEJ. – 1978. –V. 24, –No. 4. –P. 643–654.

3. Linnhoff B. Thermodynamic Analysis in the Design of Process Networks, PhD Thesis / B. Linnhoff – Leeds: University of Leeds. – 1979.

4. Смит Р. Основы интеграции тепловых процессов / Смит Р., Клемеш Й., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Ульев Л.М. – Харьков: НТУ “ХПИ”. 2000.– 457 c.

5. Капустенко П.А. Альтернативная энергетика и энергосбережение: современное состояние и перспективы / Капустенко П.А., Кузин А.К., Макаровский Е.Л., Товажнянский Л.Л., Ульев Л.М., Черная Е.Б. – Харьков. ООО Издательский дом «Вокруг цвета». 2004.–312 с.

6. Smith R. Chemical Process Design and Integration / Smith R. –Chichester, England: John Wily & Sons Ltd. – 2005. –687 p.

7. Kemp Ian C. Pinch Analysis and Process Integration / Kemp Ian C. – Oxford: Elsever. – 2007. –396 p.

8. Товажнянский Л.Л. Актуальные проблемы энергосбережения в хозяйственном комплексе региона / Товажнянский Л.Л., Ульев Л.М. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –2005, –№ 5. –С. 15–27.

9. Товажнянский Л.Л. Проблемы энергосбережения и пинч-анализ как метод их решения / Товажнянский Л.Л., Ульев Л.М. // Оборудование и инструмент для профессионалов. –2006, –№ 2. –С. 82–88.

 ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК


Навчальне видання

Методичні вказівки для вивчення учбових матеріалів по розділу «Вступ до пінч-аналізу» за курсом «Вступ до спеціальності» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей усіх форм навчання

Укладачі ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,

УЛЬЄВ Леонід Михайлович

Відповідальний за випуск В.І. Тошинський

Роботу до видання рекомендувала Н.М. Самойленко

В авторській редакції

Комп’ютерна верстка Л.М. Ульєв

План 2010 р., поз. 49/80-10

Підписано до друку                               Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Riso-друк. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 1,1. Обл.-вид. арк. 1,2. Наклад 300 прим. Зам. №             Ціна договірна

.                                                                                                                                                        


Видавничий центр НТУ “ХПІ”. 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.


 
Друкарня НТУ “ХПІ” 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21