Робоча навчальна програма дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 
імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

ПОГОДЖЕНО

Директор ЦПО ______________Г.В. Головко _____________2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із навчальної роботи

__________Б.О.Коробко ____________2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство"

для слухачів Центру післядипломної освіти:

Напрям підготовки

Спеціальність

Освітньо - кваліфікаційний рівень

0902 – Інженерна механіка

7.090217 – обладнання нафтогазових промислів

спеціаліст

Загальний обсяг навчального часу

Години

Кредитів ECTS

Змістових модулів

54

1,5

1

Види занять і підсумкового контролю:

Розподіл по семестрах

1 семестр

Всього

Всього

54

54

Аудиторні заняття, у тому числі:

12

12

 лекції

8

8

 лабораторні заняття

4

4

Індивідуальна робота – контрольна робота

20

20

Самостійна робота

22

22

Підсумковий контроль

Іспит

Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри технології машинобудування,

протокол № 2 від „20” вересня.2010 p.

Зав. кафедри                          Жолткевич М.Д.

Укладач:                                                      

к.т.н., доцент            А.В. Калашников

ПОЛТАВА 2010 рік


1. Робоча програма з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство" розроблена на основі навчальних планів спеціальностей 7.050304 для інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

2. Мета та завдання дисципліни

2.1 Метою вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» - надати майбутнім фахівцям знання про будову і властивості матеріалів, вибір та застосування технологічних методів одержання i обробки заготовок деталей машин, які забезпечують високу якість виробів, економію матеріалів та високу продуктивність праці.

2.2.У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні:

            - знати фізичну сутність явищ, які відбуваються у металевих матеріалах в умовах їх виробництва й експлуатації, взаємозв'язок між їх структурою та фізико-механічними властивостями, сутність процесів одержання металів та сплавів, особливості формозміни заготовок різними способами, фізичні основи лиття, обробки тиском, зварювання;

- уміти правильно вибирати матеріал для певних умов роботи, визначити технологію його обробки з метою одержання потрібної структури та фізико-механічних властивостей, правильно вибрати метод виготовлення заготовки та її обробки i зварювання;

2.3 Курс базується на таких дисциплінах: - фізика, хімія, опір матеріалів, електротехніка.

3. Структура залікового кредиту дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

Структурні модулі та їх обсяг в годинах

Лекції

Лабораторні

роботи

Усього аудиторних

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Разом по дисципліні

ЗМ-1

Зміст дисципліни ²Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство². Роль конструкційних матеріалів у техніці.

2

-

2

2

-

4

Кристалізація металів та сплавів. Їх механічні властивості.

-

-

-

2

2

4

Виробництво чорних та кольорових металів.

-

-

-

2

2

4

Будова та властивості металів і сплавів

-

2

2

-

2

4

Залізовуглецеві слави. Структура, властивості та виробництво сталі та чавуну.

2

-

2

2

2

6

Зміни в металі під час деформування та нагрівання.

-

-

-

2

2

4

Теорія та технологія термічної обробки сталі.

2

2

4

2

2

8

Хіміко – термічна обробка сталі.

-

-

-

2

2

4

Типи сталей, їх класифікація та властивості.

-

-

-

2

2

4

Кольорові метали та сплави.

2

-

2

-

2

6

Неметалеві матеріали.

-

-

-

2

2

4

Корозія металів і сплавів.

-

-

-

2

2

4

КР

Контрольна робота

Усього

8

4

12

20

22

54

4.Теми лабораторних і практичних занять

Номер змістовного модуля

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годин

Усього по модулю

ЗМ-1

Вивчення мікроструктури чавунів і мікроструктури вуглецевих сталей.

2

4

Термічна обробка сталей.

2

5.  Індивідуальна робота слухачів

Під час вивчення дисципліни «Технологія матеріалів і матеріалознавство» слухачу на індивідуальну роботу відводяться години для:

-  опрацювання теоретичного матеріалу з лекційного курсу;

-  опрацювання теоретичних питань до лабораторних робіт.

-  виконання індивідуальних практичних завдань (контрольна робота);

Розподіл часу на індивідуальну роботу за змістовним модулем

Шифр

змістовного

модуля

Опрацювання теоретичного матеріалу з лекційного курсу

Опрацювання теоретичних питань до лабораторних робіт

Виконання індивідуальної контрольної роботи

Усього, год.

ЗМ-1

18

4

20

42

Всього

18

4

20

42

6. Поточний та підсумковий контроль знань слухачів

Рейтинговою оцінкою з навчальної дисципліни є сума балів, отриманих слухачем у процесі вивчення дисципліни та складання передбачених правилами МРОЗ контрольних заходів, приведена до 100-бальної шкали. Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни є комплексною характеристикою компетентності слухача, яка враховує результати виконання усіх видів навчальних робіт протягом семестру, результати модульних та підсумкового контролю знань. Для визначення рейтингової оцінки необхідно максимально можливу накопичену суму балів віднести до 100-бальної шкали і помножити на кількість одержаних балів.

Критерій оцінювання знань слухача

Форма підсумкового контролю знань і навичок слухача з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» у 1 семестрі - іспит.

За рейтинговою оцінкою визначаються оцінка ЕСТS (від А до F) та традиційна чотирибальна національна оцінка згідно з обов'язковою для усіх навчальних дисциплін за таблицею.

Рейтингова оцінка

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за традиційною національною шкалою

91-100

А – відмінно

5 – відмінно

81-90

В – дуже добре

4 – добре

71-80

C – добре

61-70

D – задовільно

3 – задовільно

51-60

E – достатньо

31-50

FX – незадовільно з можливістю повторної атестації

2 – незадовільно

У випадку коли загальна кількість балів, набраних слухачем протягом

Похожие материалы

Информация о работе