Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 7

2. Опишіть сутність шовного /роликового/ контактного зварювання. Наведіть схему машин для нього. Зазначте різновиди режимів цього виду зварювання.

3. Опишіть методи одержання порошкових матеріалів.

4. Дайте визначення пластмас. Наведіть їх класифікацію й сфери застосування.

Варіант 5

1. Назвіть вихідні заготівлі й продукцію, одержану обробітком металів тиском. Зазначте переваги й недоліки кожного з видів обробітку тиском.

2. Опишіть переваги, недоліки й сфери застосування автоматичного зварювання під прошарком флюсу. Викладіть загальні принципи роботи зварювальних автоматів. Наведіть схему будови зварювального трактора.

3. Подайте склад пластмас. Дайте стислу характеристику й обґрунтуйте роль кожної складової.

4. Опишіть технологію одержання виробів із композиційних матеріалів

Варіант 6

1. Викладіть сутність газокисневого зварювання металів і сплавів. Докладно опишіть ацетиленокисневе зварювання, його переваги  порівняно з іншими видами газового зварювання.

2. Класифікація, властивості та застосування композиційних матеріалів.

3. Опишіть і покажіть схематично ультразвуковий обробіток матеріалів, зазначте сферу його застосування.

4. Опишіть технологічний процес одержання виробів із термореактивних пластмас методом компресійного й ливарного пресування. Зазначте застосовувані вихідні матеріали та устаткування.

Варіант 7

1.Назвіть вихідні заготовки й продукцію, одержану обробітком металів тиском. Зазначте переваги й недоліки кожного з видів обробітку тиском.

2. Зазначте причини зниженої зварюваності чавунів. Опишіть технологію гарячого і холодного зварювання чавуну.

3. Опишіть спеціальні методи зварювання та споріднені процеси.

4. Опишіть технологічний процес одержання металокерамічних виробів. Наведіть схеми устаткування.

Варіант 8

1. Опишіть обладнання і головні операції вільного кування. Наведіть необхідні схеми.

2. Викладіть класифікацію видів електродугового зварювання. Наведіть відповідні схеми. Зазначте переваги й недоліки кожного виду зварювання.

3. Опишіть головні електроерозійні способи обробітку конструкційних матеріалів і сфери їх застосування.

4. Наведіть класифікацію металокерамічних виробів за призначенням. Охарактеризуйте кожний клас.

Варіант 9

1. Перерахуйте відомі Вам зварні шви і зварні з’єднання. Опишіть конструктивні елементи зварних з’єднань. Докладно охарактеризуйте стикові зварні з’єднання, зазначте їх різновиди. Наведіть відповідні схеми.

2. Опишіть процеси зварювання неметалевих матеpiалiв /пластмаси/.

3. Перерахуйте методи одержання металевих порошків і коротко охарактеризуйте кожний метод.

4. Опишіть плазмові та променеві види зваpювання.

Варіант 10

1.Охарактеризуйте процес волочіння. Наведіть схеми конструкцій волочильних станів, їх особливості. Які вироби одержують волочінням?

2.Охарактеризуйте фізичну сутність і властивості зварювальної дуги. Викладіть джерела виникнення електронів і іонів у зварювальній дузі. Наведіть схему будови зварювальної дуги.

3. Опишіть процеси напилення покриттів на поверхні різними методами.

4. Опишіть технологічний процес виготовлення виробів із термопластичних пластмас методом лиття під тиском. Наведіть схему устаткування і вихідні матеріали.

Варіант 11

1. Опишіть сутність і класифікацію способів гарячого об’ємного штампування. Наведіть схеми штампування деталі у відкритих і закритих штампах.

2. Викладіть сутність електрошлакового зварювання. Наведіть принципову схему установлення. Зазначте переваги цього способу зварювання й сфери його застосування.

3. Наведіть види неметалевих матеріалів та опишіть їх використання в машинобудуванні.

4. Обґрунтуйте умови вибору зусилля пресування й температури спікання металокерамічних виробів.

Варіант 12

1. Опишіть технологію виготовлення, класифікацію і маркування електродів для електродугового ручного зварювання й наплавлення.

2. З'ясуйте технологічні методи виробництва деталей із пластмас.

3. Порівняйте властивості пластичних мас із властивостями металів. Опишіть переваги та недоліки пластмас як конструкційного матеріалу.