Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 5

2. Кристалізація сплавів. Поняття про первинну й повторну кристалізацію. Що між ними спільного і чим вони різняться?

3. Опишіть технологію виготовлення виливків методом кокільного лиття. Переваги й недоліки методу.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із сталі Г13Л за її кресленнями (рис.5,а). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 19

1.Опишіть особливості формування злитка спокійної й киплячої сталі. Переваги й недоліки кожної з них.

Рис.6.

2. Технологія одержання ковкого чавуну. Наведіть схеми структур металевої основи ковких чавунів. Маркування, властивості й сфери застосування.

3. Опишіть властивості ливарних сталей і виготовлення сталевих виливків. Наведіть схему ливарної форми будь-якого відомого Вам сталевого виливка.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із сплаву АЛ 15 за її кресленнями (рис.6). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 20

1. Опишіть способи рафінування сталі з наведенням необхідних схем.

2. Опишіть особливості виробництва виливків із сірого чавуну. Розгляньте вплив складу та швидкості охолодження на його структуру й властивості. Сфери застосування виливків із сірого чавуну.

3. Технологічні властивості металів і сплавів. Спроможність металів до деформування.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із чавуну СЧ 10 за її кресленнями (рис.6). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 21

1. Викладіть сутність процесу одержання магнію електролізом.

2. Кристалічна будова сплавів. Типи взаємодії між компонентами, що утворюють сплав.

3. Опишіть устрій і принципи роботи плавильних печей, що застосовуються у ливарних цехах для плавлення чавунів. Накресліть ескіз вагранки.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із чавуну ИЧХ 28 за її кресленнями (рис.4). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 22

1. Опишіть різновиди розливання сталі в ізложниці з указівкою особливостей і переваг застосування. Наведіть схеми розливання.

2. Опишіть технологію одержання високоміцних чавунів. Наведіть схеми структур металевої основи високоміцних чавунів. Їх маркування й сфери застосування.

3. Особливості виробництва виливків із магнієвих сплавів.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із бронзи БрАЖ 3-4 за її кресленнями (рис.6). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 23

1. Опишіть особливості й переваги одержання сталі в електроіндукційних печах. Наведіть схему печі й опишіть технологію виплавки.

2. Опишіть режими випалу білого чавуну на феритну й перлітну структури ковкого чавуну.

3. Опишіть особливості конструювання литих деталей з урахуванням ливарних властивостей сплавів.

4. Охарактеризуйте різницю структури металу при виливанні його в піщану форму і в кокіль. Намалюйте мікроструктуру литої деталі.

Варіант 24

1. Опишіть будову і призначення кауперів у доменному процесі. Зобразіть схему каупера.

2. Перерахуйте і докладно опишіть ливарні властивості металів та сплавів.

3. Охарактеризуйте переваги й недоліки спеціальних способів лиття.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із сталі 10 (із двох рис.3,4) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 25

1. Опишіть технології одержання катодної міді з анодної та наведіть схему процесу.

2. Дайте класифікацію сталей за вмістом вуглецю і за призначенням. Наведіть приклади застосування сталей із різним умістом вуглецю у промисловості.

3. Опишіть причини виникнення внутрішніх напруг у виливках і заходи для їх усунення.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із чавуну ВЧ 40 (із двох рис.5, а і б) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 26

1. Зобразіть і опишіть схему будови металевого злитка. Поясніть процес утворення окремих зон і усадочних раковин.

2. Опишіть методи дослідження металів і сплавів. Докладно спиніться на макро- і мікро-структурному аналізі.