Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 2

На іспиті контролюється: володіння стандартною й звичайною термінологією; знання конкретних способів одержання та обробітку заготовок, устаткування, інструментів і технологічних процесів; знання переваг, недоліків і сфер застосування конструкційних матеріалів та різноманітних методів їх обробітку; вміння вибрати для заданого матеріалу й умов його роботи оптимальну схему технологічного процесу виготовлення деталі, якому відповідає устаткування та інструмент; уміння навести необхідні схеми з будови устаткування і розрахувати параметри його роботи.

Крім запропонованих питань, сформульованих в екзаменаційному білеті, екзаменатор задає студенту 3-5 додаткових питань із різноманітних тем дисципліни, на які підготовлений студент повинен швидко дати конкретні відповіді.

Екзаменаційна оцінка виставляється в результаті співбесіди екзаменатора зі студентом. При цьому враховуються відповіді на головні й додаткові питання. Загальна тривалість іспиту для групи 25 чоловік не перевищує 6 годин.

На екзамені студентам виставляються такі оцінки:

 Оцінку “відмінно” заслуговує студент, що показав на іспиті систематизовані й глибокі знання з програми дисципліни /у межах контрольних питань/, що добре засвоїв вивчений матеріал та вміє аналізувати технологічні можливості різних способів обробітку заготовок, а також знає властивості конструкційних матеріалів, устаткування, його технічні характеристики і вільно володіє термінологією дисципліни. При цьому на додаткові питання, поставлені з метою перевірки глибини знань з інших розділів дисципліни, так само повинні бути дані правильні і достатньо повні відповіді.

Оцінка “добре” виставляється студенту, відповіді якого на екзаменаційні питання достатньо повні й правильні, але отримані після деяких навідних запитань. Відповіді на додаткові питання не завжди впевнені й чіткі, із невеликими похибками в термінології.

Оцінку “задовільно” одержує студент, що показав знання предмета в обсязі контрольних питань, але допустив неточності в окремих положеннях дисципліни, при викладі теоретичних залежностей, а також у термінології.

Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не відповів правильно на питання екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменатора.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Рис.1.

Варіант 1

1. Опишіть методи розливання сталі. Накресліть схему устаткування для безупинного розливання сталі.

2. Опишіть механічні властивості металів. Докладно спиніться на характеристиках міцності.

3.Опишіть послідовно технологію виготовлення виливків методом лиття за витоплюваними моделями. Зазначте переваги, недоліки сфери застосування цього виду лиття.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із сірого чавуну СЧ-18 за її кресленнями (рис.1). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 2

1. Опишіть технологію одержання анодної міді із сірчистих руд, зазначте процеси, що відбуваються в кожній операції.

2. Технологічні властивості металів і сплавів. Докладно опишіть головні ливарні властивості сплавів.

3. Поясніть сутність безупинного лиття, наведіть схеми процесу. Зазначте переваги, недоліки й сфери застосування цього способу лиття.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі з алюмінієвого сплаву АК-7 за її кресленнями (рис.2). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 3

1. Опишіть існуючі процеси збагачення залізних руд, наведіть реакції і дайте характеристики одержуваної продукції.

2. Опишіть кристалічну будову металів. Зазначте існуючі типи кристалічних ґраток. Наведіть приклади алотропічних перетворень у металах.

3. Викладіть сутність відцентрового виливка труб. Подайте схему устаткування. Зазначте переваги й особливості лиття цим способом.

4.Розробіть креслення ливарної моделі деталі із високоміцного чавуну ВЧ 28-6 за її кресленнями (рис1).