Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 10

4.За кресленням деталі (рис.8) призначте припуски кованки на обробіток.

Варіант 29

1. Викладіть принцип і особливості лазерного зварювання. Наведіть схему устаткування. Наведіть приклади застосування лазерного зварювання у промисловості.

2. Поясніть склад високотемпературної металокераміки й сфери її застосування.

3. Опишіть технологічні схеми виробництва сталевих труб різноманітних розмірів і призначення.

4. Розробіть технологію одержання кованки шестерні зі сталі марки 45 при одиничному виробництві. Складіть її ескіз за кресленнями деталі (рис.8).

Варіант 30

1. Викладіть особливості зварювання металів і сплавів у середовищі захисних газів. Наведіть схему газоелектричного пальника.

2. Наведіть класифікацію склопластиків за видом заповнювачів. Опишіть технологію їх одержання й сфери застосування в машинобудуванні.

3. Дайте класифікацію сортаменту прокату. Наведіть схеми профілів прокату в кожному сортаменті з указівкою меж головних розмірів.

4. Виберіть та обгрунтуйте метод зварювання цистерни (рис.7) при умові максимальної автоматизації процесу.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3

Варіант 1

1. Опишіть поняття фаза, компонент. Приведіть приклади стосовно до сплавів на основі заліза.

2. Які механічні властивості визначаються при статичних випробуваннях зразків на розтягання. Укажіть, як вони визначаються і позначаються.

3. Накресліть діаграму залізо-карбід заліза, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву з 1,8% вуглецю. Укажіть структуру сплаву при кімнатній температурі і його назва.

4. Зносостійке і декоративно-захисне хромування сталевих виробів. Режими обробки, властивості покрить, достоїнства, недоліки, області застосування.

5. Після відпалювання вуглецевої сталі отримано структуру ферит + перліт. Що це за сталь? Як по співвідношенню перліту і фериту визначити вміст вуглецю в такій сталі? Показати на прикладі структури перліт 60%, ферит 40%.

Варіант 2

1. Опишіть виду твердих розчинів. Приведіть приклади.

2. Які марки латуні легко піддаються холодній пластичній деформації? Чому?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву з 1,2% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру при кімнатній температурі.

4. Сформулюйте визначення основних видів термічної обробки сталі (відпалювання, нормалізація, загартування, відпуск) і їхнє призначення.

5. Що таке відпалювання, нормалізація, загартування і відпустка сталі? Для якої мети застосовуються перераховані види термообробки?

Варіант 3

1. Експериментальний метод побудови діаграми стану на прикладі системи свинець - сурма.

2. Які механічні властивості визначаються при статичних випробуваннях зразків на розтягання. Укажіть, як вони визначаються і позначаються.

3. Накресліть діаграму стану залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і застосовуючи правило фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 1,45% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Накресліть діаграму ізотермічного перетворення аустеніту для сталі У8. Нанесіть на її криву режиму термічної обробки, що забезпечує одержання твердості НВ = 1500 МПа. Укажіть назву режиму й отриману структуру.

5. За допомогою діаграми залізо - карбід заліза обґрунтуйте вибір режиму термообробки для усунення цементитної сітки в заевтектоїдної сталі. Назвіть обраний режим обробки і вкажіть перетворення, що відбуваються в сталі при нагріванні й охолодженні.

Варіант 4

1. Що таке механічні суміші і як вона утворяться? Як змінюватися механічні властивості таких сплавів у залежності від складу? Приведіть приклади.

2. З листа свинцю шляхом прокатки при кімнатній температурі отримана тонка фольга. Опишіть, які процеси відбувалися при деформації свинцю, як змінилася структура і твердість металу?