Основні поняття та визначення. Деталь, вузол, агрегат, машина. З’єднання деталей машин. Заклепочні, зварні та клейові з’єднання

Страницы работы

Содержание работы

ПЕРЕДМОВА

Викладення предмету «Деталі машин» основане на знаннях, отриманих при вивченні математики, теоретичної механіки, опору матеріалів, технології металів, машинобудівного креслення, допусків і посадок. У свою чергу, предмет «Деталі машин» є базою для вивчення багатьох спеціальних дисциплін.

Вивчення деталей машин у технікумі складається з ознайомлення з теоретичною частиною предмету, виконання лабораторних робіт, домашніх розрахунково-графічних завдань та курсового проекту, що є першою самостійною творчою розрахунково-конструкторською роботою студентів.

В даному посібнику у відповідності до програми предмету викладені теоретичні основи дисципліни Деталі машин, приведені докладно приклади з поясненнями.

Викладення матеріалу відповідає діючим стандартам, у тому числі: Міжнародному стандарту на позначення фізичних величин, Державним стандартам на одиниці фізичних величин, допуски і посадки, вузли і деталі машин, терміни, визначення та позначення, методи розрахунків, графічні зображення.

            ТЕМА 1

    ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. ДЕТАЛЬ,

             ВУЗОЛ, АГРЕГАТ, МАШИНА.


Вивчивши цю тему, студент повинен знати:

­  основні поняття та означення;

­  характер робочого процесу;

­  на які класи діляться машини;

­  основні частини машини;

­  види кінематичних пар;

­  основні вимоги до машин;

­  характеристики машинобудівних матеріалів;

­  основи взаємозамінності.

На основі набутих знань, студент повинен вміти:

­  класифікувати машини;

­  давати визначення основним термінам та поняттям;

­  розрізняти кінематичні пари і ланцюги;

­  правильно визначати характеристики машинобудівних матеріалів;

­  застосовувати стандарти.

План

(логіка викладення і засвоєння матеріалу)

  1. Класифікація машин. Деталь, вузол, агрегат
  2. Кінематичні пари і ланцюги
  3. Основні вимоги до машин і деталям машин. Характеристики деяких машинобудівних матеріалів
  4. Відомості про взаємозамінність деталей машин

Рекомендована література:

  1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
  2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
  3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

1.1  Класифікація машин. Деталь, вузол, агрегат

Машиною називається пристрій, створений людиною, який виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів і інформації з метою повної заміни або полегшення фізичної і розумової праці людини, збільшення її продуктивності. Під матеріалами розуміються оброблювані предмети, переміщувані вантажі і т.д..

Машина, у якій усі перетворення енергії, матеріалів і інформації виконуються без особистої участі людини,   називається   автоматом.

Машину характеризують наступні ознаки:

перетворення енергії в механічну роботу або перетворення механічної роботи в інший вид енергії;

визначеність руху всіх її частин при заданому русі  однієї частини;

штучність походження в результаті праці людини.

Усе різноманіття машин можна розділити за характером робочого процесу на класи:

машини-двигуни - енергетичні машини, призначені для перетворення енергії будь-якого виду (електричної, тепловий і т.д.) у механічну енергію (твердого тіла);

машини-перетворювачі - енергетичні машини, призначені для перетворення механічної енергії в енергію будь-якого виду (електричні генератори, повітряні і гідравлічні насоси і т.д. );

транспортні машини, що перетворять механічну енергію двигуна в енергію переміщення мас і призначені для переміщення людей і вантажів;

технологічні машини, призначені для перетворення оброблюваного предмета, що складається у зміні його розмірів, форми, властивостей або стану;

інформаційні машини, призначені для одержання і перетворення інформації.

Сукупність машин-автоматів, з'єднаних між собою автоматичними транспортними пристроями і призначених для виконання визначеного технологічного процесу, називається  автоматичною лінією.

У машині можна виділити наступні основні частини:

приймач, що безпосередньо сприймає дію зовнішніх сил, що приводять машину в рух (наприклад, поршень у двигуні);

виконавчі механізми, що роблять роботу, для виконання якої призначена машина (наприклад, шпиндель верстата);

передавальні механізми, або приводи, що служать для передачі і перетворення руху від приймача до виконавчого механізму (наприклад, кривошипний механізм, редуктор і ін.).

Крім зазначених основних частин машина має частини для керування і регулювання руху, а також нерухому частину (станину, фундамент), що служить для підтримки  ланок  машини, що рухаються.

Деталь – така частина машини, що виготовляють без складальних операцій. Деталь можуть бути простими (гайка, шпонка і т.п.) або сполученими (колінчастий вал, корпус редуктора, станина станка і т.д.). Деталі (частково або повністю) об’єднуються у вузли.

Похожие материалы

Информация о работе